Nyhetsarkiv

Økonomiske rettigheter, helse og forskning på agendaen hos Forsvarsministeren

Fredag 12. januar var NVIO, NROF, Veteran møter Veteran og SIOPS invitert til møte med Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for å diskutere ivaretakelse og anerkjennelse av våre veteraner.

Hver av organisasjonene hadde anledning til å ta opp tre temaer, og det var mange nyttige innspill til statsråden. De fire organisasjonene representerer en stor bredde i veteranarbeidet – og organisasjonene utfyller hverandre på en god måte. På agendaen sto både rettigheter og hjelpetilbud ved skade og utfordringer etter tjeneste, veteraner som ressurs i arbeidslivet og behovet for mer forskning på veteranfeltet. SIOPS hadde på forhånd varslet at vi ville ta opp følgende tre saker: 

  • Økonomiske rettigheter: SIOPS mener tiden er moden for å gjøre en helhetlig gjennomgang av rettighetene for veteraner. Det bør settes ned et offentlig utvalg med kompetanse innenfor juss, helse – hvor også systematiserte brukererfaringer blir vektlagt. 
  • Forskning: SIOPS etterspør mer sivil forskning, samt forskning som bidrar til kunnskapsbaserte hjelpe- og støttetiltak for veteraner. 
  • Helse: Det er behov for helhetlig og godt koordinert helsetilbud, uavhengig av hvor veteranene har tjenestegjort og hvor de bor i landet. SIOPS mener det må opprettes for kontaktpunkter for helsespørsmål (kliniske helsekoordinatorer), slik vi ser i NAV med Kompetansemiljøet for veteransaker .

For SIOPS er forutsigbarhet i de økonomiske rettighetene og tydelige kontaktpunkt for hjelp og støtte det viktigste for et velfungerende sikkerhetsnett for veteraner. Dette gjelder både de som har vært veteraner i mange år og de soldater som i framtiden vil komme hjem fra internasjonale operasjoner.

Veteransektorens nye statsråd er opptatt av god dialog med veteranorganisasjonen, og han vart tydelig på at veteranorganisasjonene skal inkluderes i Regjeringens videre veteranarbeid. Dette er meget positivt og nødvendig. Ikke minst fordi Regjeringens Oppfølgingsplan (ROP) nå er i sluttfasen. Veien videre er ikke endelig avklart, men både organisasjonene og Forsvarsministeren var opptatt av tiltak som har en solid tverrdepartemental forankring.

SIOPS ser frem til å fortsette den politiske dialogen med statsråden og hans departement om veien videre, i godt samarbeid med de andre veteranorganisasjonene.