9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Flere veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget fra Rødt, som søker å styrke veteraners rettigheter og rettssikkerhet. Vi støtter særlig tre av forslagene og mener det må innføres klare og tydelige regler om foreldelse, en sikringsmekanisme for å unngå tilsidesetting av spesialisterklæringer, og tilstrekkelig dekning av advokatsalær for veteraner som søker erstatning og kompensasjon. Illustrasjon: SIOPS

Felles uttalelse til Stortingets utenriks- og forsvarskomité om representantforslag 101 S fra Bjørnar Moxnes

Veteran- og tjenestemannsorganisasjonene ønsker med dette å gi støtte til representantforslaget.

Forslaget fanger opp de viktigste utfordringene som veteranene i dag står overfor når de skal få sin sak prøvet innenfor den eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningen for veteraner fra internasjonale operasjoner. Forslaget baserer seg på flertallsvurderingene fra arbeidsgruppen (for gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningen i 2019). Representantforslaget vil hvis det blir vedtatt, bidra vesentlig til å forsvare skadde veteraners rettigheter, i tråd med det som har vært erstatnings- og kompensasjonsordningens intensjon. Vi mener at det må få støtte i hele det politiske miljøet, på tvers av de partipolitiske skillelinjene.

Ny Veteranmelding, Meld. St. 15 (2019-2020) skal behandles på Stortinget i høst, i tillegg til høring om endring av forsvarsloven med forskrifter. Vi hadde håpet at flere av forslagene fra arbeidsgruppen ville blitt tatt inn Veteranmeldingen og i høringen, og ønsker derfor å støtte representantforslaget.

Veteran- og tjenestemannsorganisasjonene SIOPS, NVIO, NROF, BFO, Parat Forsvar, NTL Forsvar, NOF, KOL og VmV ønsker å oppfordre alle partiene på Stortinget til å stemme for forslaget. Vi ønsker dialog i denne viktige saken, og vi er til disposisjon for video- eller fysisk møte. Tre punkter er særlig viktig for oss:

  • Foreldelsesfristen på tre år begynner å løpe etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade, og uavhengig av når skaden inntraff.
  • Spesialisterklæringer kan ikke tilsidesettes uten å ha innhentet tilleggserklæring fra spesialisten og ny medisinsk vurdering.
  • Dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp, herunder advokatbistand, opprettholdes.

Uklare foreldelsesregler svekker veteranens rettigheter
For veteraner som pådrar seg psykiske skader kan det være spesielt utfordrende å fremstille sin sak for staten. Det går ofte lang tid mellom den skadefremkallende hendelsen eller belastningen, og tidspunktet skaden erkjennes av veteranen. Derfor er det bekymringsfullt å se at det i økende grad påberopes foreldelse av SPK (Statens Pensjonskasse). Spesielt siden det lenge har vært bred politisk enighet om at foreldelse ikke skal benyttes der vilkårene ellers er oppfylt.

Representantforslaget foreslår at tidspunktet på tre år skal begynne å løpe fra den dag det er fattet vedtak om uføretrygd, og innvilget yrkesskade som helt eller delvis skyldes psykisk belastningsskade. Dette stilte en samlet arbeidsgruppe seg bak. Det vil i større grad sikre at skadde veteraner søker om erstatning i tide. Like viktig er det at dette skal være likt for alle veteraner, uavhengig av når skaden inntraff, og det må ikke skapes et nytt skille mellom skader før og etter 2010. Veteran- og tjenestemannsorganisasjonene i arbeidsgruppen mente dette skal gjelde for alle. En samlet utenriks- og forsvarskomité har allerede gitt sin tilslutning til at det ikke skal skilles mellom veteraner som er skadd før eller etter 2010 hva angår klagerett (2018). Dette burde også gjelde for foreldelsesfrist.

Bedre prosess for innhenting av, og bruk av spesialisterklæringer
Prosessen med å få utarbeidet spesialisterklæring er krevende, og de fleste veteraner vi er i kontakt med forteller at dette er en svært belastende prosess.

Det har over flere år blitt gitt økende antall tilbakemeldinger fra advokater og skadde veteraner om at spesialisterklæringer blir tilsidesatt. Dette skjer i dag uten noen utfyllende dialog mellom SPK eller klagenemnden og spesialisten som har skrevet erklæringen. Vi ser ofte dette i saker der SPK og klagenemden begrunner avslaget med at veteranen «uansett ville blitt arbeidsufør» på grunn av andre forhold livet. For veteranen oppleves dette som å ikke bli trodd, og som en svært urettferdig behandling etter mange års kamp og krevende prosesser. Dette fremstår som ganske tilfeldig bruk av sakkyndige vurderinger og fører til økende grad av frustrasjon blant veteranene.

Arbeidsgruppen har stilt spørsmål ved om praktiseringen er i tråd med gjeldende rett og legalitetsprinsippet. Representantforslaget foreslår at det innhentes utfyllende kommentarer fra den sakkyndige ved tvil; i tillegg, at det oppnevnes ny spesialist dersom saksbehandler fortsatt ønsker å avvise spesialisterklæringen. En slik ordning vil sikre at spørsmålet om årsakssammenheng mellom hendelse/belastning og skaden blir grundigere og bedre belyst, og at legalitetsprinsippet blir ivaretatt. Et klart flertall i arbeidsgruppen, med unntak av representantene fra FD og KMD, støttet dette forslaget.

Juridisk bistand og advokatsalær
For de som har gått i mange år med psykiske skader som har gjort at de ikke lenger er i stand til å fungere som tidligere, er det avgjørende at de kan få den nødvendige støtten som de har rett til. Ved søknad om økonomisk erstatning og kompensasjon ligger bevisbyrden på veteranen. Etter gjeldende regelverk, har veteranen krav på å få dekket «rimelig og nødvendig» advokatsalær etter vanlig timesats. Mange veteraner er i en sårbar psykisk og økonomisk situasjon. Dette har gitt dem en stor grad av trygghet.

Den nye stortingsmeldingen nevner et flertallsforslag fra arbeidsgruppen om at advokatutgiftene bør vurderes nedjustert til statens satser for juridisk bistand. Det støttet ikke tjenestemannsorganisasjonene eller veteranorganisasjonene i arbeidsgruppen. Det er kun i erstatningssaker for pasientskader at offentlig salærsats benyttes ellers. I øvrige saker benyttes vanlig salærsats. En endring av salærsatsen vil derfor innebære et brudd på gjeldende alminnelig erstatningsrett. Videre har veteransaker blitt et spesialisert område, hvor skadelidte vil ha behov for bistand av en advokat som har særskilt kompetanse innen erstatningsrett – som igjen fordrer kunnskap om tilstøtende rettsområder slik som velferdsetat, forsikringsrett og skatterett, samt kjennskap til medisinske spørsmål.

Dersom salærsatsen senkes til offentlig salærsats, er vi bekymret for at endringen medfører at advokater med særskilt kompetanse innen personskadeerstatningsrett ikke vil påta seg oppdragene. Dette kan igjen føre til svekket rettssikkerhet for våre skadde veteraner. En halvering av advokatutbetalingene vil derfor innebære en de facto innstramming, hvor veteranene blir taperen. Advokatforeningen har også gjentatte ganger uttalt at den offentlige salærsatsen er for lav.

9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Aktuelt

Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

Les mer

Vår egen Jan Edgar Nilsen blant finalistene til årets veteranpris

Forsvarets veteranpris tildeles hvert år. Blant årets 56 nominerte, er det 4 finalister som kjemper om prisen, og av dem er vår egen veteran og prosjektleder Jan Edgar Nilsen.

Les mer

Oppfordring til å delta i Afghanistan II-undersøkelsen

For å skaffe ny oppdatert informasjon om hvordan våre veteraner har det, er det nå ny undersøkelse av de som har deltatt i Afghanistanmisjonen. Med ny kunnskap kan vi få til bedre tilrettelegging, behandling og trening. Svarfristen er ut oktober. Se vårt intervju med Hans Jakob Bøe som forklarer hvorfor dette er så viktig.

Les mer

Historisk gjennomslag på Stortinget

Endelig kom dagen for debatt og votering på Stortinget, og SIOPS er glade for et historisk gjennomslag for å trygge veteraners rettigheter. Med et "sjeldent" flertall fikk representantforslaget fra Rødt gjennomslag. Vi har fulgt debatten, og reflekterer kort over hvilke saker det er viktig å opprettholde fokuset på.

Les mer

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for markeringen i år er "SPØR MER" Det betyr at vi skal bli bedre til å se hverandre. Alle trenger å bli sett. Det betyr også å bli hørt. Og hvis vi skal spørre mer må vi også bli bedre til å lytte!

Les mer

Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

Mange års arbeid kulminerte med at veteranene fikk gjennomslag i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Representantforslaget fra Rødt endte opp med å få flertallsinnstillingen, som sikrer nye regler om bruk av foreldelse, behandling av spesialisterklæringer, og å opprettholde juridisk bistand på dagens nivå. Les mer her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.