Den nye veteranmeldingen gir grunn til bekymring

Soldatyrket er ikke ufarlig og alle som reiser ut vet at det innebærer en risiko. De som kommer hjem med fysiske eller psykiske skader, eller som utvikler senskader, må kunne være trygge på at deres rettigheter blir ivaretatt. Dagens erstatningsordninger for veteraner som blir psykisk skadet krever endringer - og det haster på flere områder. Foto Magnus Thor, Forsvaret

Skrevet av: Øystein K. Wemberg, Arne Ørum og Marie Gjerde Rolandsen

Ny stortingsmelding om veteraner gir ikke nødvendig klarhet

Stortingsmelding 15 (2019-2020) «Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid», ble offentliggjort 15. april. Regjeringen setter økende fokus på veteraner som skal ut i internasjonale operasjoner, deres familier og barn. Det støtter SIOPS.

Regjeringen sier imidlertid lite om de veteraner som allerede er skadet og som sliter i hverdagen. Den sier også lite om hvordan de skal følge opp de viktigste forslagene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som leverte sin rapport i januar, med unntak av tre forslag. Det henvises forøvrig til at Forsvarsdepartementet skal vurdere dette nærmere. Det er en byråkratisk språkform som kan tilsi at lite nytt vil skje, og det bekymrer oss.

Regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe med mange anbefalinger

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe gjennomgikk i 2019 erstatningsordningene for veteraner som blir psykisk skadet som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner. Arbeidsgruppen sa enstemmig at regelverket formelt sett har styrket veteranenes rettigheter. De kom også med mange anbefalinger til endringer.

Veteranforbundet SIOPS mener at ordningene ikke har fungert etter intensjonen siden 2016. Fra det tidspunktet, har mange skadde veteraner og deres advokater rapportert at de opplever bruk av foreldelse og avvisning av spesialisterklæringer. Psykisk skadde veteraner som ikke blir trodd av staten føler skam, nedverdigelse og maktesløshet. Det kan føre til ødelagte liv, både for veteranene og deres pårørende.

Det haster med å få ny klageordning på plass

Det har tidligere ikke vært klageadgang for veteraner som fremmet sin sak om psykisk skade som følge av internasjonale operasjoner etter 2010. Det har representert en klar forskjells-behandling av skadde veteraner, og det har vært dypt urettferdig. Stortinget har derfor pålagt regjeringen å ordne opp i dette. Regjeringen skal nå innføre en felles og permanent klage-ordning for slike saker, uavhengig av når skaden oppstod. Det er viktig for våre veteraner.

Stortingsmeldingen sier imidlertid ikke noe om tidsperspektivet, og det bekymrer oss. Flere psykisk skadde veteraner venter på å fremme sin klagesak for skader oppstått etter 2010, og de opplever en ekstra belastende ventetid. Ny klageordning må snarlig komme på plass, og det krever politisk handlekraft nå.

En skadd veteran skal ikke bli møtt med at kravet er forelde

Psykiske lidelser er fortsatt et tabubelagt tema i samfunnet. Slike krigsskader utvikles ofte over lang tid, og det er derfor ikke alltid lett å forstå at den internasjonale tjenesten er årsaken til plagene. At veteraner som endelig har kommet til en erkjennelse om at de har en psykisk skade- blir møtt med foreldelse når de søker om erstatning, er derfor uverdig.

Arbeidsgruppen anbefalte her en regel som sier at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra det er fattet vedtak om uføretrygd - og det er fattet vedtak om godkjent yrkesskade. Det vil være en god regel som i større grad vil medvirke til at skadde veteraner kan søke om erstatning i tide.

Forsvarsdepartementet og flertallet i arbeidsgruppen mener imidlertid at den nye foreldelses-regelen kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. SIOPS mener dette er urettferdig, og vil medføre en ny og helt unødvendig forskjellsbehandling. Det er ikke rettferdig at veteraner skadd før 2010 skal måtte forholde seg til en mye strengere regel om foreldelse enn veteranene som er skadd etter 2010. Det vil være lite anerkjennende og respektfullt overfor våre skadde veteraner, som har gjorde sin innsats ute for Norge – da det ble krevet.

Tilsidesetting av spesialisterklæringen krever sikringsregel

Noen veteraner blir ikke trodd av staten, selv om det foreligger flere spesialisterklæringer som alle konkluderer med at tjenesten er årsaken til de psykiske plagene. Arbeidsgruppens flertallsforslag er her at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, skal sendes tilbake til spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist.

Betydningen av en slik regel vil være stor, anerkjennende og respektfull for våre skadde veteraner. Overraskende er det derfor at Forsvarsdepartementet igjen ikke støttet forslaget i arbeidsgruppen. Det kreves nå politisk handlekraft for å få denne sikringsregelen på plass.

Erfarne og kompetente advokater er viktig for skadde veteraner

Veteraner som søker erstatning, får dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at det kun skal utbetales offentlig salærsats til advokatene, og ikke ordinær timesats som i dag. SIOPS er helt uenig, og mener det vil innebære en klar innstramming av dagens praksis. Veteransakene er komplekse og tidkrevende, og det er et fåtall advokater med erfaring og kompetanse på dette området. SIOPS er derfor bekymret for at disse ikke kan påta seg veteransaker dersom timesatsen senkes til offentlig salærsats, og nær halveres. Taperen kan da bli de skadde veteraner.
Den nye veteranmeldingen gir grunn til bekymring

Innlegget ble opprinnelig publisert i Forsvarets Forum 7. mai 2020

Aktuelt

Vi setter i gang tirsdag 6. oktober - Yoga for veteraner hver tirsdag utover høsten

Hver tirsdag utover høsten er det Yogaklasser for veteraner. Vi vil at veteraner skal få prøve ut Yoga, og skaffe seg det som trengs av kunnskap og ferdigheter for å kunne bruke dette som et verktøy til avspenning og mestring. Eller bare som trening!

Les mer

Viktige endringer til mestringsaktiviteter i høst og vinter

Grunnet koronapandemien blir det dessverre noen endringer til planlagte mestringsaktiviteter i høst/vinter. Veteranseilas i oktober er kansellert, og Rondane førjulstreff i desember er også dessverre kansellert.

Les mer

Hedersløpet 2020

Vi og 200 andre ivrige løpere deltok på årets Hedersløp.

Les mer

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

SIOPS deltok på høring om St. Mld. 15 (2019-2020) "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid". Dette har vært en av våre kjernesaker siden starten på 2019 og det var positivt at så mange i komitéen viste sin interesse for våre innspill og kommentarer til meldingen styrker og svakheter. Se hvordan det gikk på høringen videre i artikkelen.

Les mer

9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Representantforslaget tar tak i de forslagene som regjeringen ikke har fulgt opp i stortingsmeldingen eller forslag til endring av forsvarsloven. Vi mener det fortsatt gjenstår flere viktige endringer for å sikre at veteraner som har blitt skadd, får en trygg og rettferdig behandling i Statens Pensjonskasse.

Les mer

Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Når St.Mld.15 (2020) skal behandles på Stortinget, skal politikerne også ta stilling til et representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget ivaretar flertallsinnstillingene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som så på erstatnings og kompensasjonsordningene. SIOPS og samtlige veteran- og tjenestemannsorganisasjoner støtter forslaget.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.