Forventninger og innspill til regjeringens nye tiltaksplan om veteraner

Regjeringen har varslet at de skal utarbeide ny handlingsplan for ivaretagelse av veteraner. Vi mener at myndighetene må ta større ansvar for sine veteraner, og spesielt de som blir fysisk og/eller psykisk skadet som følge av tjenesten ute. Det er regjering og Storting som sender soldater ut i krigsområder, og da må de også ta ansvaret for god oppfølging av dem når de kommer tilbake. Dette er ikke noe regjeringen kan spare seg bort fra.

Da veteranmeldingen kom i april 2020, Meld.St.15 (2019-2020), gikk vi fra en 10 års planperiode med over 150 tiltak for veteranpolitikken, til tre overordnete prioriteringer uten konkrete tiltak. Dette har SIOPS vært uforstående og svært kritiske til. Det er Regjering og Storting som sender norske soldater ut i krigs- og konfliktområder, og da må de også stå ved sitt ansvar for oppfølgingen av veteranene når de kommer hjem – og spesielt overfor de som får helseplager og andre utfordringer som følge av tjenesten ute. En nedprioritering av veteranpolitikken slik vi har opplevd de senere år – er derfor ikke verdig.

Nåværende Regjering har i sin regjeringsplattform at de skal:

«Ta betre vare på veteranane våre før, under og etter teneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial opppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørande», og at de skal «sørge for at samfunnet i større grad nyttigjer seg av den viktige kompetansen til veteranane».

Dette er formuleringer som legger til grunn at man skal satse på veteraner og som forplikter regjeringen til å følge opp. Vi mener dette må gjøres gjennom en ny handlingsplan med konkrete mål, tiltak, frister og tydelig ansvarsfordeling.

Fra tidligere handlings-, og oppfølgingsplaner har vi sett at mange av målsetningene ikke er oppfylte og at det har vært en gradvis nedskalering og pulverisering av ansvaret for tiltakene. Dette mener vi er uakseptabelt, spesielt sett i lys av resultatene fra Afghanistanundersøkelsen i 2020 som viste en klar økning i antall veteraner med psykiske helseplager og skader etter tjenesten.

Tilsvar fra Regjeringen

Sammen med 16 andre veteran- og arbeidstakerorganisasjoner sendte vi et felles brev til forsvarsministeren og statsministerens kontor med følgende uttalelse:

«Det er på høy tid at regjeringen lager en omfattende og forpliktende handlingsplan med konkrete tiltak for veteranpolitikken».

5. juli i år sendte Forsvarsminister Bjørn Arild Gram svar på vegne av regjeringen og uttalte at «regjeringen har nå besluttet at arbeidet med en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av personell og deres familier, før – under og etter internasjonale operasjoner, igangsettes under ledelse av Forsvarsdepartementet. Berørte departementer skal delta i arbeidet. Også veteranorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet med ny tiltaksplan når dette iverksettes over sommeren.»

Å sende styrker ut i internasjonale operasjoner på vegne av norske politiske forpliktelser og målsetninger er en alvorlig handling. Det er ikke noe man kan vike unna eller frasi seg ansvaret for. Derfor er det gledelig at regjeringen ser behovet for et overordnet planverk for ivaretakelse av våre veteraner. Inkludering av veteranorganisasjonene i arbeidet med å utforme ny handlingsplan er også positivt, og noe SIOPS kommer til å prioritere svært høyt i tiden fremover.

Våre innspill til ny handlingsplan
SIOPS skal alltid være en aktiv politisk aktør innenfor veteranpolitikken, og vi nøyer oss ikke bare med å vente på at Regjeringen skal igangsette dette arbeidet. Vi har tatt oss friheten til å allerede sende inn våre innledende kommentarer.

Vi mener det fortsatt er for mange av tidligere tiltak som ikke er gjennomførte eller som kan sies å være sluttførte. Dette har vi påpekt mange ganger tidligere, og vi mener det er grunn til å se tilbake til tidligere handlingsplaner før vi også snur oss mot fremtiden. Den skuffende evalueringen av tidligere planer som ble presentert i Stortingsmelding 15 (2019-2020) er ikke god nok, og SIOPS mener vi ikke kan si oss fornøyde uten at flere av tidligere tiltak blir vurdert videreført.

Ikke en plan på sparebluss

Generalsekretær i SIOPS, Øystein Wemberg uttaler «selv om vi mener det er flere ting fra tidligere planer som ikke er i mål, ønsker vi også å se videre og fremover. Vi har flere innspill på nye momenter som ikke har vært målsetninger tidligere og som er viktige tillegg til veteranivaretakelsen.

Den viktigste saken på veteranområdet nå er at regjeringen skal lage en ny tiltaksplan om veteraner. Det er på høy tid at de endelig har lyttet til kravet fra 17 veteran- og arbeidstakerorganisasjoner.

Veteranforbundet SIOPS har nå sendt inn et omfattende innspill til regjeringen om våre forventninger til prosess, åpenhet, inkludering og bredde i utviklingen av den nye tiltaksplanen.

Myndighetene må større ansvar for sine veteraner, og spesielt de som blir fysisk og/eller psykisk skadet som følge av tjenesten ute. Det er regjering og Storting som sender soldater ut i krigsområder, og da må de også ta ansvaret for god oppfølging av dem når de kommer tilbake. Dette er ikke noe regjeringen kan spare seg bort fra

Du kan lese hele vårt innspill her

Forventninger og innspill til regjeringens nye tiltaksplan om veteraner

Publisert: 22.09.2022

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Aktuelt

Familieseilas på S/S Svanen 6-7 mai

SIOPS og Maritimt museum inviterer til familieseilas

Les mer

På hjul med veteraner 8. mai 2023

Vi er klare for årets sykkeltur for veteransaken

Les mer

Innkalling til landsmøte i Veteranforbundet SIOPS

Lørdag 22. april avholdes et hybrid landsmøte med både digital tilstedeværelse og fysisk fremmøte

Les mer

Dugnad på Svanen

SIOPS inviterer til dugnad på skonnerten Svanen i april

Les mer

Yoga & ski på Nøsen 13-17 mars 2023

Vi er klare for en ny runde på Nøsen

Les mer

Kjetil Bragstads fremlegg under NVK 2023

Jeg heter Kjetil Bragstad. Krigsveteran, såret i strid, jurist og påtroppende generalsekretær for SIOPS offisielt fra 1. februar. SIOPS er organisasjonen for Skadde i internasjonale operasjoner. Jeg understreker at vi ikke bare er åpen eller relevant for de med skade.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem