Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

Gladnyhet for alle veteraner! Stortingets utenriks- og forsvarskomité ga sin innstilling på ny stortingsmelding, og det mye etterlengtede representantforslaget fra Rødt. Med flertall i komitéen har veteranene nå fått gjennomslag for å styrke juridiske rettigheter som vil gjøre det mer forutsigbart og rettferdig å søke om erstatning ved skade etter internasjonale operasjoner. Forslaget sikrer også at veteranene fortsatt kan regne med godt kvalifisert juridisk bistand, noe som er særlig viktig for de som har blitt skadd. Foto: Vidar Ruud/Forsvarets Forum

Torsdag 8. oktober leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité fra seg sin innstilling på både stortingsmelding 15 "også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid", og representantforslaget fra Bjørnar Moxnes. Etter å ha oppnådd flertall fra Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, blir nå de fleste forslagene vedtatt.

Dette er et tegn på at Stortinget anerkjenner og verdsetter den innsats som norske soldater gjør i våre internasjonale operasjoner, og er med på å betrygge dem om at de blir godt ivaretatt dersom de kommer hjem med en skade. Forslagene som har fått flertall vil gjøre et stort løft med å styrke og sikre rettssikkerheten for veteraner, og gjøre det mer forutsigbart å skulle søke erstatning ved skade.

Forslagene er:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt.
  2. Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.
  3. Stortinget ber regjeringa sikre at veteranar kan få ta opp saka si på nytt der vedtak frå Statens pensjonskasse og/eller klagenemnda kan vere i strid med gjeldande rett.
  4. Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes
  5. Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

"Flere viktige kjernesaker for å styrke rettssikkerheten til de veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk som følge av sin tjeneste i intops, kommer nå på plass. Det gjelder spesielt støtte om en ny regel som klargjør regelverket rundt foreldelse av søknad om erstatning, og en ny regel som skal forhindre tilsidesetting av spesialisterklæringer. At komiteen nå foreslår slike vedtak om nye regler viser at de står ved sitt ansvar. Dette vil bidra til å dempe frustrasjonen som skadde veteraner føler i erstatningsløpet", sier generalsekretær i SIOPS, Øystein Wemberg.

En felles sak
Det er mange som har vært involvert i arbeidet for å sikre dette gjennomslaget over mange år, og det ville ikke vært mulig å få så bred politisk støtte uten at det var flere som stilte seg bak.

Wemberg understreker at i prosessen har det vært spesielt viktig for både SIOPS og for komitéen har vært at det har vært hele 9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner har gitt sin samlede støtte til forslaget. "Det har vært et viktig og tydelig veteransignal til politikerne".

"Vi ønsker også og takke de politiske partier på Stortinget som har støttet opp rundt forslagene, og som nå resulterer i vedtak som styrker rettsvernet til skadde veteraner. Det gjelder både regjerings- og opposisjonspartiene" sier Wemberg.

Det er både enkeltpersoner, veteraner, og samarbeidspartnere som skal ha honnør for gjennomslaget, og SIOPS takker alle og enhver. Spesielt sterkt har det vært å se alle enkelthistoriene som vi har fått hørt om den siste tiden. For mange kan det være veldig krevende å tørre å stå frem med sin historie, som Ole, Knut Olav, Roger og Jøran har gjort, og det takker vi dem for.

Veien videre
Dette har vært et veldig viktig gjennomslag, som kommer til å bety mye for skadde veteraner. Likevel er det fortsatt en jobb å gjøre for å sikre at ivaretagelse av veteraner blir enda bedre. SIOPS kommer til å følge spent med på debatten knyttet til stortingsmeldingen og hvordan tiltakene der blir fulgt opp. Det må rettes større fokus på å bedre den militær-sivile overgangen, og at de sivile forsknings-, og behandlingsmiljøene har den tilstrekkelige kompetansen som kreves. Dette forventer vi at det stilles politiske krav til, og at vi sammen jobber for å ivareta våre kvinner og menn.

Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

Foto: Vidar Ruud (Forsvarets Forum)

Aktuelt

Turledersamlinger på Måløy i Steigen uke 10 og 11

Friluftsliv i en pandemitid: I en tid da mange sosiale arenaer er nedstengt tar vi i bruk en arena som alltid vil være åpen. I SIOPS ønsker vi at veteraner skal få enda større utbytte av turaktivteter og friluftsliv.

Les mer

Yoga & Ski for veteraner på Golsfjellet 14. - 18. februar

Super kombinasjon av yoga og ski: Individuelt tilpasset yoga for avspenning, mestring og trening. Fra Golsfjellet og over til Hemsedal er det muligheter for alt av ski. Turløyper for langrenn, toppturer og alpin skikjøring

Les mer

Minneord - Tone Berild Kristiansen

Med Tone Berild Kristiansens bortgang har vi mistet en engasjert person. En viktig stemme i veteranarbeidet

Les mer

Kongens gate 9 holdes stengt i julen

Vi holder kontoret stengt Lille julaften, 23. desember og i romjulen, 28. 29. og 30. desember.. Les mer om hvordan du kan komme i kontakt med oss i julen.

Les mer

Forsvarsdepartementet med nye opplysninger: FN-veteraner som tjenestegjorde før 1997 kan også søke om erstatning.

FNs erstatningsordning gjelder også veteraner som tjenestegjorde før 1997. Dette synes å være klart etter at Forsvarsdepartementet på nytt har vært i kontakt med FN for å få avklart hvem som kan søke erstatning gjennom FN-ordningen

Les mer

Lovproposisjon som vil styrke veteraners rettigheter

Regjeringen vedtok i statsråd en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget som vil gi skadde veteraner økt trygghet i erstatningssaker.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.