Ny stortingsmelding om veteraner

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen la i dag frem stortingsmeldingen «Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid» Stortingsmeldingen presenterer et historisk tilbakeblikk på 10 år med veteransatsing og skisserer veteranpolitikken fremover. Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner ønsker meldingen velkommen, men etterlyser mer konkrete ambisjoner og mål.

- Vi har lenge etterspurt en ny stortingsmelding om veteraner og er tilfreds med å ha blitt hørt på dette området. Stortingsmeldingen gir en oppsummering av utviklingen av norsk veteranpolitikk de siste 10 årene, samt dagens status. Vi hadde håpet den skulle inneholde mer nytenkning, og være mer detaljert og konkret om fremtidens ambisjoner og mål, sier generalsekretær Øystein K. Wemberg.

Flere preventive tiltak for nye veteraner
Meldingen heter «Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid». Dette setter fokus på nåværende tjenestegjørende personell og dagens veteraner, men også de som tidligere har tjenestegjort. SIOPS er opptatt av tidlig innsats og preventive tiltak, men legger vekt på at man ikke skal glemme de som allerede har vært ute.

- Det er positivt å se at det settes inn flere tiltak for å lette byrden for familie og pårørende som blir igjen hjemme når våre soldater reiser ut. Det kan ha veldig mye å si for dem. Men, vi må være et talerør for de mange som har reist ut og kommet hjem med skader, og vi mener det sies veldig lite i meldingen om disse.

  Manglende oppfølging av arbeidsgruppen for erstatning og kompensasjonsordningene
  Regjeringen nedsatte en arbeidsgruppe som skulle se på erstatnings- og kompensasjonsordningene for internasjonale operasjoner. Denne gruppen la frem sin rapport i januar 2020, og noen av de foreslåtte tiltakene er tatt med inn i stortingsmeldingen. SIOPS er fornøyde med at det foreslås å opprette klagenemd for erstatningssaker som faller inn under Forsvarsloven §55, skader som er oppstått etter 2010. Dette er en viktig anerkjennelse for de nyere veteranene og skaper likebehandling mellom alle veteraner. I tillegg foreslås det å endre navnet til «INTOPS-erstatning» og at sekretariatet til klagenemda skal flyttes ut av Forsvarsdepartementet og til Statens sivilrettsforvaltning.

  - Vi er glade for at stortingsmeldingen stiller seg bak disse forslagene fra arbeidsgruppen, men vi er skuffet over at det fortsatt vil være usikkerhet mht. bruken av foreldelse og tilsidesettelse av spesialisterklæringer. SIOPS kommer til å fortsette å arbeide for å en avklaring på dette, påpeker Wemberg.

  Veteranforbundet SIOPS har lenge kritisert dagens praksis med tilsidesettelse av spesialisterklæringer, og mener det bør innføres saksbehandlingsregler slik at spesialisterklæringer som vurderes settes til side, skal sendes tilbake spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist.

  I tillegg etterlyses det konkrete forslag som omhandler klarere retningslinjer for praktisering av foreldelse. Veteranforbundet SIOPS mener det bør innføres retningslinjer som sier at foreldelsesfristen skal begynne å løpe fra den dato det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade.

  Skuffende om forskning og kompetanseheving

  Både Riksrevisjonen og evalueringen av Regjeringens handlingsplan har pekt på manglende sivil forskning. Slik forskning på veteraner, deres pårørende og barn har vært en kjernesak for SIOPS over lang tid. Regjeringens ambisjoner om mer sivil veteranforskning har stått på dagsorden hele planperioden, uten at noe særlig har skjedd.

  - Vi er tilfreds med at dette fortsatt står på dagsorden, men det er bekymringsfullt at det ikke er lyses ut midler til forskningsprosjekter og programmer, slik myndighetene vanligvis gjør når de ønsker å prioritere forskning på et bestemt område.

  I den sivile helsetjenesten er det gjort lite for å skape interesse for, og å øke kompetansen om veteraners psykiske helse. I den nye veteranmeldingen er det som skisseres lite konkret, utover det som regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner tidligere har beskrevet. Og det sies ikke noe om samarbeid med viktige aktører i den sivile helsetjenesten, behandlings- og forskningsmiljøer.

  - Som veteranforbund er vi opptatt av sikkerhetsnettet til dem som blir psykisk eller fysisk skadet etter INTOPS. Det har skjedd for lite for å fremme sivil forskning og kompetanse gjennom planperioden, og vi er bekymret når den nye veteranmeldingen skisserer mer av det samme, sier Wemberg.

  Du kan lese hele stortingsmeldingen her.

  Ny stortingsmelding om veteraner

  Aktuelt

  Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

  SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

  Les mer

  Vår egen Jan Edgar Nilsen blant finalistene til årets veteranpris

  Forsvarets veteranpris tildeles hvert år. Blant årets 56 nominerte, er det 4 finalister som kjemper om prisen, og av dem er vår egen veteran og prosjektleder Jan Edgar Nilsen.

  Les mer

  Oppfordring til å delta i Afghanistan II-undersøkelsen

  For å skaffe ny oppdatert informasjon om hvordan våre veteraner har det, er det nå ny undersøkelse av de som har deltatt i Afghanistanmisjonen. Med ny kunnskap kan vi få til bedre tilrettelegging, behandling og trening. Svarfristen er ut oktober. Se vårt intervju med Hans Jakob Bøe som forklarer hvorfor dette er så viktig.

  Les mer

  Historisk gjennomslag på Stortinget

  Endelig kom dagen for debatt og votering på Stortinget, og SIOPS er glade for et historisk gjennomslag for å trygge veteraners rettigheter. Med et "sjeldent" flertall fikk representantforslaget fra Rødt gjennomslag. Vi har fulgt debatten, og reflekterer kort over hvilke saker det er viktig å opprettholde fokuset på.

  Les mer

  10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

  Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for markeringen i år er "SPØR MER" Det betyr at vi skal bli bedre til å se hverandre. Alle trenger å bli sett. Det betyr også å bli hørt. Og hvis vi skal spørre mer må vi også bli bedre til å lytte!

  Les mer

  Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

  Mange års arbeid kulminerte med at veteranene fikk gjennomslag i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Representantforslaget fra Rødt endte opp med å få flertallsinnstillingen, som sikrer nye regler om bruk av foreldelse, behandling av spesialisterklæringer, og å opprettholde juridisk bistand på dagens nivå. Les mer her!

  Les mer

  Om Siops

  Om SIOPS

  En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

  Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

  Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

  I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

  Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

  Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

  Les årsberetning for 2019/2020 her

  Våre vedtekter finner du her

  Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

  Din trygghet er viktig for oss
  Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

  About SIOPS
  The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

  Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

  As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

  In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

  Bli medlem

  For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.