Ombudsmannen for Forsvaret har levert sin rapport til Stortinget

Ombudsmannens årlige rapport er overlevert til Stortinget og peker på en rekke viktige observasjoner om det gjenstående arbeidet på veteranfeltet og viktigheten av å fortsatt holde et overordnet politisk fokus og ansvar for våre veteraner. Foto: Jorunn Gleditsch Lossius

Ombudsmannen for Forsvaret fører tilsyn med alle ansatte i Forsvaret, og både militære og sivilt ansatte kan fremlegge sin sak for Ombudsmannen både før, under og etter endt tjeneste. Dette utgjør Stortingets kontrollorgan i Forsvaret og er en viktig instans for å synliggjøre hvordan personellet og andre opplever Forsvaret som arbeidsgiver.

Ombudsmannen kan styrke veteraners rettsikkerhet
Ombudsmannen har ikke direkte ansvar for veteraner, men dette har utviklet seg de senere årene og det er likevel mulig for veteraner å legge frem sine saker for Ombudsmannen. Det er også et pågående arbeid med å endre instruksen som da legger opp til å inkludere veteraner under ombudets formelle ansvarsområde. Dette arbeidet skal avklares i løpet av 2020/2021 og SIOPS er opptatte av å bidra inn i denne prosessen. En av våre hovedsaker er å styrke de juridiske rettighetene til veteraner og vi mener det er viktig at instruksen også inkluderer veteraner.

Årets rapport peker på viktige mål for SIOPS
Hvert år legger Ombudsmannen frem sin rapport (Dokument 5) til Stortinget, og årets rapport skal behandles i løpet av juni. Rapporten utgjør ombudets hele virksomhet i løpet av det siste året. Det som angår veteraner er viktige observasjoner og presiseringer som sammenfaller i stor grad med våre syn. Vi er spesielt fornøyde med at ombudet støtter oss i at «det videre arbeidet med ivaretakelse av veteranen må opprettholdes og forsterkes der de største utfordringene avtegnes.»

Rapporten peker videre på en rekke forhold som må forbedres, deriblant:

   • Det må forskes mer og bredere på norske veteraner.
   • Det vil være en styrke at også miljøer utenfor Forsvaret i større grad bidrar med forskning.
   • Ombudsmannsnemnda ser det tegnes et bilde av at den sivile kompetansen hva gjelder psykiske helseplager hos personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner er begrenset og til dels mangelfull.
   • Nemnda etterlyser i større grad en mer sømløs overføring av kunnskap, erfaringer og kompetanse fra Forsvaret til den sivile sektoren.
   • Den sivile kompetansen trenger og styrkes gjennom et bedre sivilt – militært samarbeid.
   • Mange veteraner opplever å ikke bli sett eller hørt.
   • Erstatnings- og kompensasjonsordningene må følges opp videre.

Viktige observasjoner som krever politisk handling
Dette er en kortfattet oppsummering fra Ombudsmannsnemndas side, og gir en nøktern beskrivelse av status og de viktigste utfordringer på flere områder. Derfor bør dokumentet leses, og kan brukes som referansegrunnlag for oss selv på enkelte områder. Veteranforbundet SIOPS støtter ombudets observasjoner og forventer at disse blir fulgt opp av myndighetene.

Du kan lese hele rapporten fra Ombudsmannen her.


Ombudsmannen for Forsvaret har levert sin rapport til Stortinget

Aktuelt

Høring på Stortinget i høst - veteraners rettigheter må forsvares og styrkes - ikke svekkes

Vi tror ikke at våre folkevalgte ønsker at veteraner med senskader skal bli møtt med foreldelse - at de som sliter psykisk skal få spesialisterklæringer tilsidesatt..

Les mer

Noen ledige plasser på Veteranseilas 17. - 31. juli

Årets veteranseilas starter i Bodø 17. juli og avsluttes 31. juli. Følg med på årets seilas og hva deltakerne gjør underveis!

Les mer

Nyvalgt styreleder i SIOPS: - Du er ikke bare veteran!

– Hvis du sliter etter tjenesten er det helt normalt. Da har du sannsynligvis normale reaksjoner på unormale hendelser. - Det er gode dager, og dager som er vanskelige. – Jeg blir jo aldri kvitt opplevelsene, men jeg har blitt flinkere til å håndtere dem, sier Aasbak.

Les mer

SIOPS mottatt maleri i gave

Veteran Jarle Olvar Nygård overrakte et stort maleri i gave til SIOPS ved åpningen av hans maleriutstilling i Langesund (bilde: SIOPS)

Les mer

Styreleder Per Elvestuen takket av

Vi takker av Per Elvestuen etter fem år som styreleder. Les hans avslutningshilsen til SIOPS

Les mer

Valgresultat etter landsmøtet

Lørdag 13. juni ble digitalt landsmøte avholdt i Veteranforbundet SIOPS. Agendaen var noe redusert grunnet koronapandemien, men vi klarte å velge ny styreleder og andre viktige verv til organisasjonen.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.