Revidert nasjonalbudsjett og kompensasjonsordningen

Den 14. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett gjør regjeringen en omfordeling av midler som i utgangspunktet var ment å dekke utgifter knyttet til den særskilte kompensasjonsordningen. Veteranforbundet SIOPS har i løpet av det siste døgnet mottatt flere henvendelser fra veteraner om denne omdisponeringen og hva dette betyr.

I post 21 spesielle driftsutgifter fremgår det at:

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning Posten gjelder utbetaling av kompensasjon for personell som har pådratt seg psykiske belastningsskader i utenlandsoperasjoner. Basert på regnskap og forventet utvikling foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 48,8 mill. kroner. Midlene foreslås omdisponert til kap. 1732, post 01 til sikring, heving og transport av fregatten KNM Helge Ingstad.

Flere veteraner er bekymret for hva denne omdisponeringen betyr i praksis og det er enkelte som hevder dette betyr at det kuttes i kompensasjonsordningen. Dette er ikke tilfelle. Det som har skjedd er en årlig budsjettkorrigering basert på overslag gjort i Statsbudsjett 2019, utbetalinger til d.d. i 2019, og forventet utbetalingsprofil resten av 2019. Dette skjer årlig, og det er normal praksis. Ikke bare når det gjelder kompensasjonsordningen, men alle typer av erstatnings- og trygdeordninger som eksisterer.

SIOPS har vært i kontakt med ledelsen i fagavdelingen i Forsvarsdepartementet i saken for veteransaker, FD V. De opplyser at dette er helt normal prosedyre for de ulike budsjettposter i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Budsjettallene korrigeres opp/ned avhengig av årets første måneder, og antatt økonomisk belastning for de gjenværende måneder av året. SIOPS ser derfor ikke på denne saken som noen dramatikk, men som en helt normal budsjettkorrigering i revidert nasjonalbudsjett.

- Jeg ser ingen dramatikk i dette, og årlige budsjettkorrigeringer er helt vanlig. De som har krav på erstatning vil få sin utbetaling rettmessig uavhengig av hva som er lagt inn i årlig Statsbudsjett. Derfor mener jeg det ikke er noen dramatikk, men en normal budsjettjustering, sier generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS Øystein K. Wemberg.

  Det er viktig å presisere at dette ikke medfører noen endring av regelverket eller vilkårene for å få innvilget kompensasjon. Men, når dette er sagt er det heller ingen tvil om at vi i SIOPS vil følge med i tiden fremover. Vi mener på generelt grunnlag at vi har sett en innstramming av saker til foreldelse, og saker hvor spesialisterklæringer tilsidesettes, men det adresserer vi på generelt og prinsipielt grunnlag inn i FD sin arbeidsgruppe for gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningene.

  - Vi følger kontinuerlig med på utviklingen og praksis i kompensasjons- og erstatningsordningene og har dette høyt på agendaen, avslutter Wemberg.

   Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

   Revidert nasjonalbudsjett og kompensasjonsordningen

   Aktuelt

   Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

   Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

   Les mer

   Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

   I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

   Les mer

   Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

   SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

   Les mer

   Foreldelse tema under rettssak i tingretten

   Denne uken har det pågått en meget viktig rettssak i tingretten. SIOPS var tilstede som observatør første dag av rettssaken

   Les mer

   Om Siops

   Om SIOPS

   En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

   Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

   Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

   I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

   Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

   • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
   • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå.
   • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

   Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

   Våre vedtekter finner du her.

   Les årsberetningen for 2018/2019.

   Les protokollen fra landsmøtet her.


   About SIOPS

   SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

   Bli medlem

   For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.