Skuffende svar fra Forsvarsministeren om videre planer for veteranarbeidet

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes utfordret regjeringen og forsvarsministeren i gårsdagens interpellasjonsdebatt om oppfølging av veteranpolitikken. Det er spesielt kommentarene om oppfølgingen av anmodningsvedtaket om veteraners rett til å kunne gjenoppta sin sak og den videre satsingen på veteranivaretakelsen som SIOPS reagerer på. Det var derfor skuffende å høre Bakke-Jensens svar som gjør at vi må konkludere med at det ikke kommer til å bli noen større satsning på dette området fremover. Foto: Forsvaret

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes utfordret regjeringen og forsvarsministeren i gårsdagens interpellasjonsdebatt om oppfølging av veteranpolitikken. Han er en viktig støttespiller for skadde veteraner, og er et kritisk talerør på Stortinget for å fremme deres interesser.

Skuffende svar om gjenopptakelse
Det er spesielt to forhold som vi vil kommentere fra gårsdagens diskusjon. Det første gjelder anmodningsvedtak nr. 36 som Stortinget fattet under behandlingen av representantforslaget den 15. oktober 2020:

«Stortinget ber regjeringa sikre at veteranar kan få ta opp saka si på nytt der vedtak frå Statens pensjonskasse og/eller klagenemnda kan vere i strid med gjeldande rett».

Moxnes etterlyste et klart svar fra forsvarsministeren på dette området, men det fikk han ikke. Svarene som forsvarsministeren kom med, ga grunn til bekymring om hvorvidt regjeringen faktisk har tenkt til å følge opp anmodningsvedtaket fra Stortinget, og omsette det til handling. Forsvarsministeren sa riktignok at forsvarsdepartementet holder på med å se på saken, men at de spesielt diskuterer hva man legger i gjeldende rett. Det ble heller ikke gitt noe tidsperspektiv, og vi som veteranorganisasjon har ikke hørt noe fra FD i sakens anledning. SIOPS forventer at regjeringen med FD som ledende departement, følger opp Stortingets vedtak på en god og ryddig måte. Vi må snart kunne forvente informasjon om dette arbeidet, og SIOPS vil følge saken videre overfor FD.

Bekymringsfullt for videre planer i veteranarbeidet
Det andre forholdet er knyttet til en videre plan for veteranarbeidet fremover. 15. oktober 2020 sa forsvarsministeren fra Stortingets talerstol følgende:

«Vi er allerede i gang med å konkretisere meldingen i tydelige mål og tiltak. Dette vil bli et politisk dokument som vil ligge til grunn for regjeringens fortsatte tverrsektorielle samarbeid for ivaretakelse av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner».

På møte mellom veteranorganisasjonene og forsvarsministeren 14. januar i år, tok SIOPS opp saken og etterlyste planen og videre fremdrift. I debatten i går bla forsvarsministeren utfordret flere ganger om det samme, dvs. når denne konkrete planen med ambisjoner og tiltak vil foreligge.

Svaret fra forsvarsministeren gir grunn til bekymring. Han sa avslutningsvis i debatten at det vil være et politisk dokument, og at politiske dokumenter kan være i form av forskriftsendringer som de har fulgt opp, det kan være lovendringer som de har iverksatt, eller det kan være en fremtidig strategi for veteranforskning. Det var både veldig overraskende og skuffende.

Fra 150 konkrete tiltak til ingenting
Vi må derfor nå trekke den endelige konklusjon etter 10 år med handlings- og oppfølgingsplaner og rundt 150 konkrete tiltak for veteranivaretakelse. Myndighetene planmessige arbeid for veteranivaretakelse er over. Det skal åpenbart ikke lages noe nytt plandokument med tydelige mål og tiltak, som forsvarsministeren lovte den 15. oktober i fjor. Det var også det vi advarte mot, og fryktet, da den nye veteranmeldingen kom. Det viser seg dessverre at vi hadde rett, sier Generalsekretær i SIOPS, Øystein Wemberg.

Hvilke konsekvenser det vil ha for veteranpolitikken videre fremover, og ikke minst ved et fremtidig regjeringsskifte, er uvisst. Men, det bekymrer oss veldig at det legges opp til at regjeringen i fremtiden ikke skal være forpliktet av en omfattende, tversektoriell plan, med konkrete tiltak for ivaretakelsen av veteraner.

Skuffende svar fra Forsvarsministeren om videre planer for veteranarbeidet

Aktuelt

Utlysing av årets veteranseilas!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Trondheim til Bodø (17.-26.08) og andre fra Bodø til Harstad (29.08-07.09). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Innkalling til digitalt landsmøte lørdag 5. juni. UTVIDET PÅMELDINGSFRIST!

Landsmøtet i SIOPS blir gjennomført som digitalt møte lørdag 5. juni fra 10.00 til 16.00 grunnet koronapandemien og usikkerhet knytte til smittebildet. På møtet skal vedtektene og handlingsplanen behandles, i tillegg til en rekke valg. Vi håper så mange som mulig deltar! Påmeldingsfristen er nå utsatt til 1. juni.

Les mer

Høring om forskriftsendringer

Forsvarsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i forskrifter som gjelder erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner fra internasjonale operasjoner. Du kan lese SIOPS høringsinnspill her

Les mer

Valgkomitéens innstiling

På landsmøtet skal det velges personer til en rekke posisjoner, alt fra styret til valg- og kontrollkomitéen. I artikkelen kan du lese hvilke kandidater som er innstilt til de ulike vervene.

Les mer

Sykkelsamling På hjul med veteraner på Golsfjellet 6. - 10. juni

På hjul med veteraner inviterer nå til sykkelsamling på Golsfjellet 6.- 10. juni. Som kjent er mange 8. mai-arrangementer avlyst eller nedskalert. I stedet for det årlige turrittet den 8. mai inviterer vi nå til en tre-dagers sykkelsamling på Golsfjellet - et eldorado for sykling. Alle veteraner, uavhengig av organisasjonstilknytning er velkomne.

Les mer

Skuffende svar fra Forsvarsministeren om videre planer for veteranarbeidet

Under interpellasjonen fra Bjørnar Moxnes om det videre veteranarbeidet og oppfølgingen av vedtak fattet i Stortinget, ga Forsvarsministeren uklare svar. Dette bekymrer SIOPS. Etter en ti års planperiode står nå regjeringen uten en sentralt forankret plan for veteranarbeidet, og uten konkrete tiltak.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her (forlenget til 2021)

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem