Styreleder Per Elvestuen takket av

Per Elvestuen ble takket av som SIOPS styreleder siste fem år på landsmøtet 13. juni 2020. Hans hilsen til medlemmene og SIOPS kan du lese her. Bildet er tatt ifm signering av samarbeidsavtale mellom SIOPS og UK RMVC desember 2019. Foto: SIOPS

Avtakking av avtroppende styreleder

Generalsekretær Øystein K. Wemberg takket av styreleder Per Elvestuen på landsmøtet 13. juni etter fem år som styreleder i utviklende og spennende tider for SIOPS. Per har hatt mye fokus på nye og yngre veteraner. Han deltok bl.a. i "Nye Veteraner utvalget" i 2017 som ble ledet av Robert Mood. Per var også opptatt av veteranbegrepet, og spesielt at veteran ikke er en diagnose.

En fanesak for Per har vært at SIOPS skal være en utadrettet organisasjon som arbeider for alle veteraner som blir skadet eller trenger bistand. Videre var det viktig for Per som styreleder å finne nye og egnede lokaler for SIOPS da vi måtte flytte ut av Kongens gate 3 i 2018. De nye lokalene i Kongens gate 9 for SIOPS informasjons- og ressurssenter, har derfor Per mye av æren for sammen med forrige generalsekretær. "Styreleder Per har gjort en flott og viktig jobb for SIOPS gjennom mange år, og det er vi alle veldig takknemlige for", avsluttet Wemberg.

Hilsningsord fra avtroppende styreleder Per Elvestuen

Allerede i 2007 pekte daværende forsvarssjef Sverre Diesen i en tale i Oslo Militære Samfund, på at en konsekvens av profesjonell innsats i internasjonale operasjoner er et behov for bedre veteranivaretakelse. Dette har vært et førende prinsipp i de fem årene jeg har sittet som styreleder i SIOPS.

Jeg husker godt da Robert Mood innledet en av de første temakveldene i SIOPS med å si at Norge kan se tilbake på 60 år med dårlig veteranivaretakelse. På samme måte som krigsseilere med «slitte nerver» og alkoholavhengighet opplevde manglende anerkjennelse etter andre verdenskrig, kan dagens veteraner oppleve å bli møtt med liten forståelse i møte med fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Hva kan vi gjøre for å utvikle mest mulig effektivt bidrag til å forplikte staten til å følge opp Diesens ord og komme ut av situasjonen Mood omtalte? Det var utgangspunktet for styret og administrasjonen da vi i felleskap satte oss ned for å utarbeide et policy-dokument for SIOPS de neste årene. Policy-dokumentet kan kort sammenfattes i to punkter:

  • SIOPS skal være en relevant og konstruktiv samarbeidspartner for sivile og militære myndigheter, samt en makker for militære sjefer på alle nivåer. De skal vite at om en av deres soldater trenger hjelp eller oppfølging, kan de få støtte her hos oss.
  • SIOPS er en åpen og inkluderende organisasjon som gir støtte til den enkelte veteran, men også hjelp og avlastning for pårørende, venner, og kollegaer. Vi samarbeider tett med andre veteranorganisasjoner og relevante aktører.

Dette ble forankret i landsmøtet og har vært styrende i de fem årene jeg har sittet som styreleder. Administrasjonen har fulgt opp denne linjen på en profesjonell måte, og kan ta sin del av æren for at det i dag er en tydelig tverrpolitisk enighet og et engasjement for å styrke rettigheter og oppfølgingen av veteraner. Mye gjenstår, men det har vært en positiv utvikling i den tiden jeg har vært med.

Det andre jeg vil nevne som svært positivt er det økte fokuset på mestringsaktiviteter som har vært i SIOPS i disse årene. Det var et tungt løft og bokstavelig talt en sjanseseilas da SIOPS gjennomførte den første Veteranseilasen i 2016. Det ble en suksess og har blitt et flaggskip for SIOPS. De positive erfaringene med Veteranseilasen har gitt stadig flere aktiviteter både til glede og nytte for skadde veteraner.

Jeg vil på tampen takke for det gode samarbeidet med administrasjonen, tidligere generalsekretær Heidi Bergfald og dagens generalsekretær Øystein K. Wemberg, de frivillige, og styret, gjennom fem år, og ønsker SIOPS lykke til videre. Jeg er sikker på at organisasjonen er i de beste hender.

Hilsen Per Elvestuen, SIOPS styreleder 2015-2020

Styreleder Per Elvestuen takket av

Aktuelt

Yoga for veteraner hver tirsdag utover høsten

Hver tirsdag utover høsten er det Yogaklasser for veteraner. Vi vil at veteraner skal få prøve ut Yoga, og skaffe seg det som trengs av kunnskap og ferdigheter for å kunne bruke dette som et verktøy til avspenning og mestring. Eller bare som trening!

Les mer

Viktige endringer til mestringsaktiviteter i høst og vinter

Grunnet koronapandemien blir det dessverre noen endringer til planlagte mestringsaktiviteter i høst/vinter. Veteranseilas i oktober er kansellert, og britisk deltakelse på Rondane førjulstreff i desember er også dessverre kansellert.

Les mer

Hedersløpet 2020

Vi og 200 andre ivrige løpere deltok på årets Hedersløp.

Les mer

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

SIOPS deltok på høring om St. Mld. 15 (2019-2020) "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid". Dette har vært en av våre kjernesaker siden starten på 2019 og det var positivt at så mange i komitéen viste sin interesse for våre innspill og kommentarer til meldingen styrker og svakheter. Se hvordan det gikk på høringen videre i artikkelen.

Les mer

9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Representantforslaget tar tak i de forslagene som regjeringen ikke har fulgt opp i stortingsmeldingen eller forslag til endring av forsvarsloven. Vi mener det fortsatt gjenstår flere viktige endringer for å sikre at veteraner som har blitt skadd, får en trygg og rettferdig behandling i Statens Pensjonskasse.

Les mer

Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Når St.Mld.15 (2020) skal behandles på Stortinget, skal politikerne også ta stilling til et representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget ivaretar flertallsinnstillingene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som så på erstatnings og kompensasjonsordningene. SIOPS og samtlige veteran- og tjenestemannsorganisasjoner støtter forslaget.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.