Videreføring av kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse i 2019

Bakgrunnen:

Veteraner med utfordringer knyttet til psykisk helse har ofte møtt behandlere i det sivile helsevesenet som de opplever har manglet kompetanse, og som kanskje også har vært usikre på hvem de skulle henvise til for utredning eller behandling. Til tross for planmessig innsats fra myndighetenes side for bedre ivaretakelse av veteraner (Regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner 2011 – 2017), er viktige målsettinger for å utvikle kompetanse blant behandlere i den sivile helsetjenesten ikke oppnådd.

Målsettingen:

I samarbeid med noen av de beste fagmiljøene har SIOPS derfor, siden 2014, arbeidet med utvikling av meritterende kurs for leger og psykologer. Målet med dette er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer blant de ansvarlige behandlerne i den sivile helsetjenesten. Undervisningen på kursene har derfor som siktemål å overføre kunnskap fra fagmiljøer som har arbeidet mye med belastningsskader og psykotraumer innenfor klinisk arbeid og forskning, til fastleger, psykologer og psykiatere. Kursinnholdet vil også bidra til en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, utover det som gjelder militære veteraner. Da tenker vi på pasientgrupper i befolkningen forøvrig, men også på annet internasjonalt innsatspersonell, slik som politi og humanitært personell, samt andre pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, borgerkrigslignende tilstander og krig.

Les vår kronikk om behandlerkompetanse i Dagens Medisin 13.9.2018

SIOPS utviklet derfor i samarbeid med Rådet for psykisk helse og ledende fagmiljøer en kursmodul med et 24-timers meritterende kurs for leger og psykologer. Etter gjennomføringen av to kursrekker i 2015 og 2016 kunne vi etablere et lite nettverk av behandlere som er interesserte i, og villige til å ta imot veteraner i sin praksis. På denne måten har vi bidratt til å nå viktige målsettinger i regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner.

Dette arbeidet ble videreført med et 15-timers kurs i 2018. Dette kurset ble utviklet i samarbeid med Modum Bad, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner. Vi samarbeidet også nært med IMPS, Institutt for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet, som også har vært med i kurskomitéen og bidratt med undervisere på kurset. I 2018 fikk vi en bevilgning for å sikre kursvirksomheten fra Krigshospitalkassen av 1679.

I 2019 og 2020 vil vi videreføre og videreutvikle kurset. I tillegg til de fagmiljøene vi tidligere har samarbeidet med, har vi nå innledet samarbeid med universitetsmiljøet i Trondheim, med Regional enhet for traumebehandling (REFT) under St Olavs Hospital, NTNU. For SIOPS er det viktig å kunne videreføre dette arbeidet i samarbeid med et universitetsmiljø som både driver med behandling og forskning. Regional enhet for traumebehandling, St Olavs Hospital har et fagmiljø for psykotraumer som er et av de viktigste i landet, og der flere forskere er interessert i behandling av, og forskning på veteraner. For første gang fikk vi også bevilget støtte til denne kursvirksomheten i Statsbudsjettet for 2019.

Kursarrangører