Når: 21.-22. november 2019
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Påmeldingsfrist: 1. november
Kursavgift: 3500 kroner
For spørsmål om kurset, send epost til post@siops.no

Kurs for leger og psykologer 21. - 22. november 2019

Veteraners psykiske helse: fokus på traumebehandling og traumeforskning

Målet med kurset er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet. Undervisningen har derfor som siktemål å overføre kunnskap fra fagmiljøer som har arbeidet mye med belastningsskader og psykotraumer innenfor klinisk arbeid og forskning, til fastleger, andre allmennleger, psykologer og psykiatere. Kursinnholdet vil også bidra til en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, utover det som gjelder militære veteraner. Da tenker vi på pasientgrupper i befolkningen forøvrig, også internasjonalt innsatspersonell, slik som politi og humanitært personell, samt lignende pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, fra borgerkrigslignende tilstander og krig.

Bakgrunn: Veteraner med utfordringer knyttet til psykisk helse har ofte møtt behandlere i det sivile helsevesenet som de opplever har manglet kompetanse, og som kanskje også har vært usikre på hvem de skulle henvise til for utredning eller behandling. Til tross for planmessig innsats fra myndighetenes side for bedre ivaretakelse av veteraner (Regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner 2011 og 2014) er viktige målsettinger for å utvikle kompetanse blant behandlere i den sivile helsetjenesten ikke oppnådd.

SIOPS utviklet derfor (2015-2016) i samarbeid med Rådet for psykisk helse og representanter fra profesjonsforeningene og Forsvarets sanitet en kursmodul med et 24-timers meritterende kurs for leger og psykologer. Etter gjennomføringen av to kursrekker kunne vi etablere et lite nettverk av behandlere som er interesserte i, og villige til å ta imot veteraner i sin praksis. I 2018 videreførte vi dette kurstilbudet i et samarbeid med Modum Bad, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), og Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner. Vi samarbeidet også nært med IMPS, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring under FSAN/Forsvaret, som også deltok i kurskomitéen.

Kurset som holdes 21. - 22. november i år er en videreutvikling av kursmodulen, og arrangeres i et samarbeid mellom Veteranforbundet SIOPS, Regional enhet for traumebehandling – Nidaros DPS/St Olavs Hospital og Modum Bad. Institutt for militærpsykiatri og stressmestring IMPS/Forsvarets sanitet har også bidratt vesentlig i planleggingen.

For 2019 har SIOPS mottatt støtte over statsbudsjettet til arbeidet med videreutvikling og gjennomføring av de aktuelle kursene.

Kurskomitéen: Professor i klinisk psykologi NTNU, Nidaros DPS, Hans M Nordahl, psykolog og seniorforsker ved Modum Bad, Sverre Urnes Johnson, psykiater Erik Myrvang Salvador ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) og Arne Ørum, rådgiver i Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner.

Kursgodkjenning fra Psykologforeningen: som 15 timers vedlikeholdsaktivitet og som 15 timers fritt spesialkurs (forutsetning at minst 75% av deltakerne er psykologer og leger).

Kursgodkjenning fra Legeforeningen: Psykiatri: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning. Arbeidsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.


Påmelding

Bakgrunnen:

Veteraner med utfordringer knyttet til psykisk helse har ofte møtt behandlere i det sivile helsevesenet som de opplever har manglet kompetanse, og som kanskje også har vært usikre på hvem de skulle henvise til for utredning eller behandling. Til tross for planmessig innsats fra myndighetenes side for bedre ivaretakelse av veteraner (Regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner 2011 – 2017), er viktige målsettinger for å utvikle kompetanse blant behandlere i den sivile helsetjenesten ikke oppnådd.

Målsettingen:

I samarbeid med noen av de beste fagmiljøene har SIOPS derfor, siden 2014, arbeidet med utvikling av meritterende kurs for leger og psykologer. Målet med dette er å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer blant de ansvarlige behandlerne i den sivile helsetjenesten. Undervisningen på kursene har derfor som siktemål å overføre kunnskap fra fagmiljøer som har arbeidet mye med belastningsskader og psykotraumer innenfor klinisk arbeid og forskning, til fastleger, psykologer og psykiatere. Kursinnholdet vil også bidra til en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, utover det som gjelder militære veteraner. Da tenker vi på pasientgrupper i befolkningen forøvrig, men også på annet internasjonalt innsatspersonell, slik som politi og humanitært personell, samt andre pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, borgerkrigslignende tilstander og krig.

Les vår kronikk om behandlerkompetanse i Dagens Medisin 13.9.2018

SIOPS utviklet derfor i samarbeid med Rådet for psykisk helse og ledende fagmiljøer en kursmodul med et 24-timers meritterende kurs for leger og psykologer. Etter gjennomføringen av to kursrekker i 2015 og 2016 kunne vi etablere et lite nettverk av behandlere som er interesserte i, og villige til å ta imot veteraner i sin praksis. På denne måten har vi bidratt til å nå viktige målsettinger i regjeringens handlings- og oppfølgingsplaner.

Dette arbeidet ble videreført med et 15-timers kurs i 2018. Dette kurset ble utviklet i samarbeid med Modum Bad, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner. Vi samarbeidet også nært med IMPS, Institutt for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet, som også har vært med i kurskomitéen og bidratt med undervisere på kurset. I 2018 fikk vi en bevilgning for å sikre kursvirksomheten fra Krigshospitalkassen av 1679.

I 2019 og 2020 vil vi videreføre og videreutvikle kurset. I tillegg til de fagmiljøene vi tidligere har samarbeidet med, har vi nå innledet samarbeid med universitetsmiljøet i Trondheim, med Regional enhet for traumebehandling (REFT) under St Olavs Hospital, NTNU. For SIOPS er det viktig å kunne videreføre dette arbeidet i samarbeid med et universitetsmiljø som både driver med behandling og forskning. Regional enhet for traumebehandling, St Olavs Hospital har et fagmiljø for psykotraumer som er et av de viktigste i landet, og der flere forskere er interessert i behandling av, og forskning på veteraner. For første gang fikk vi også bevilget støtte til denne kursvirksomheten i Statsbudsjettet for 2019.