Juridisk bistand

I SIOPS har vi flere advokater tilknyttet organisasjonen som kan hjelpe deg med sin ekspertise. Vi mener det både er nødvendig og viktig at du som veteran har tilgang til juridisk bistand, og at du får en advokat som kan erstatnings- og trygderett, og som har erfaring med veteransaker.

I en erstatningssak bør du trekke inn advokat så tidlig som mulig. Send epost til post@siops.no

merket ”juridisk bistand”. Vi vil gi deg råd.

Erstatning

Dersom du har fysiske eller psykiske skader på grunn av deltagelse i internasjonale operasjoner kan du ha krav på erstatning, og det finnes flere ulike ordninger. Nedenfor vil du finne en oversikt over disse ordningene.

I møte med offentlige instanser er det lett å miste oversikten. Derfor er det godt at en organisasjon som SIOPS står på for veteraners rettigheter – og gir råd og støtte på veien!
Veteran fra Libanon
Kenneth M.
Veteran fra Libanon

Menerstatning

Menerstatning fra NAV gis dersom du har fått en godkjent yrkesskade. Menerstatning ved yrkesskade skal gi kompensasjon for varige ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade. Denne erstatningen dekker med andre ord ditt ikke-økonomiske tap. Skjema for krav om menerstatning ligger her.

Du får ikke dekket utgifter til juridisk bistand i forbindelse med søknad om menerstatning.

Billighetserstatning

Dersom du har pådratt deg en varig psykisk belastningsskade som følge av tjenesten i internasjonale operasjoner kan du ha krav på billighetserstatning. Billighetserstatning er en forenklet erstatningsordning og vedtaket fattes av Statens Pensjonskasse. Du trenger ikke være ufør for å ha krav på billighetserstatning. Du kan med andre ord fortsatt være i arbeid, men den psykiske belastningsskaden må skyldes tjenesten. Informasjon om hvordan du søker billighetserstatning finner du her.

Du får ikke dekket utgifter til juridisk bistand i forbindelse med søknad om billighetserstatning.

Usynlige skader er også yrkesskader. Jeg fikk hjelp til å melde dette tidlig. Det var viktig.
Veteran fra Afghanistan
Nicholas
Veteran fra Afghanistan

Skader etter 2010

Den norske stat her et lovfestet erstatningansvar for militært og sivilt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Erstatningsansvaret er lovfestet Forsvarsloven § 55 og dekker tap på grunn av fysisk eller psykisk skade/sykdom som følge av tjenesten. Dette ansvaret dekker skader pådratt etter 31.12.2009, og det er Statens Pensjonskasse som saksbehandler kravene. Maksimalt erstatningsbeløp er 65G (65 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med søknad om erstatning dekkes av staten. Her anbefales det en advokat som har kunnskap om både erstatningsrett og trygderett. Hos SIOPS finnes det et advokatnettverk med bred kompetanse på dette saksfeltet, og advokatene har lang erfaring med veteransaker.

Skader mellom 1978 og 2009

Det er opprettet en egen særskilt kompensasjonsordning for deg som pådratt deg en psykisk belastningsskade som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner i perioden 01.01.1978 og til og med 31.12.2009. For å få tilkjent erstatning etter kompensasjonsordningen, må den psykiske belastningsskaden ha medført en varig ervervsmessig uførhet. Statens Pensjonskasse er saksbehandler og maksimalt erstatningsbeløp er 65G (65 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med søknad om erstatning dekkes av staten. Her anbefales det en advokat som har kunnskap om både erstatningsrett og trygderett. Hos SIOPS finnes det et advokatnettverk med bred kompetanse på dette saksfeltet, og advokatene har lang erfaring med veteransaker.