Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker

SIOPS mener det må innføres regler som sier at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra den dag det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade som helt eller delvis skyldes psykisk belastningsskade. Høsten 2020 fattet Stortinget enstemmig anmodningsvedtak om at regjeringen må få på plass lov- og regelendringer - helt i tråd med SIOPS' syn.

Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger uttalt at det ikke skal påberopes foreldelse hos Statens Pensjonskasse (SPK) i saker der vilkårene for kompensasjon ellers er oppfylt. SIOPS mener det har skjedd en praksisendring i forhold til påberopelse av foreldelse hos SPK og klagenemnda. Vi er bekymret for den utviklingen vi mener har pågått siden 2016. Det var da vi for første gang var vitne til at foreldelse ble diskutert i en sak. Foreldelse hadde før dette ikke vært tema hos SPK, i klagenemnda eller i domstolene.

Av foreldelsesloven § 9 første ledd første punktum fremgår det at:

«Krav på skadeserstatning eller oppreisning foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.»

Når det gjelder psykiske belastningsskader er det meget utfordrende å fastsette når skadelidte, i våre tilfeller veteraner, fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Når det ikke finnes klare regler for når foreldelsesfristen skal begynne å løpe blir dette en skjønnsmessig vurdering som vil kunne slå ulikt ut for veteranene.

SIOPS mener at det må etableres klare og tydelige regler for når foreldelsesfristen skal begynne å løpe.

SIOPS mener foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra den dag det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade som helt eller delvis skyldes psykisk belastningsskade.

Den regjeringoppnevnte arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene konkluderte med at det bør innføres regler som presiserer at foreldelsesfristen tidligst kan begynne å løpe fra den dag det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade som helt eller delvis skyldes psykisk belastningsskade.

SIOPS er tilfreds med at arbeidsgruppen deler samme syn som oss, men er svært kritiske til at flertallet i arbeidsgruppen mener at de nye foreldelsesreglene som foreslås kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Et mindretall bestående av SIOPS, Parat Forsvar og Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) mener at foreldelsesreglene som foreslås må gjelde for alle veteraner uavhengig av når de de ble skadet. Se oppdatering etter Stortingets vedtak fra oktober 2020 nedenfor.

Vi mener at forslaget fra flertallet i arbeidsgruppen er dypt urettferdig og vil medføre en forskjellsbehandling av veteraner. SIOPS kommer i tiden framover til å arbeide for at det skal være like foreldelsesregler for alle veteraner uavhengig av når de ble skadet.

Viktige vedtak i Stortinget høsten 2020 kan imidlertid bidra til å sikre veteraners rettigheter helt i tråd med hva som er SIOPS' syn:

I oktober 2020 behandlet Stortinget et såkalt Dok-8 forslag, altså representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget handlet om å sikre veteraners rettigheter i erstatnings- og kompensasjonssaker, og omfattet bl.a. spørsmål om foreldelse, tilsidesettelse av spesialisterklæringer og opprettholdelse av nåværende ordning for juridisk bistand i erstatnings- og kompensasjonssaker, herunder opprettholdelse av dagens advokatsalær. Du kan lese mer om Stortingets behandling av hele Dok-8 forslaget her.

I voteringen på Stortinget 15/10 ble det fattet følgende enstemmige vedtak om foreldelse:

I

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt."

II

"Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning."

Disse vedtakene innebærer at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av lov og regelverk. SIOPS vil nøye følge opp regjeringens behandling og bidra til å sikre at Stortingets vedtak blir del av det lov- og regelverket som er ment å ivareta veteraners rettigheter.

Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker