Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker

SIOPS mener bestemmelsen om foreldelse som faller inn under den særskilte kompensasjonsordningen og Forsvarsloven §55 bør fjernes.

Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger uttalt at det ikke skal påberopes foreldelse hos Statens Pensjonskasse (SPK) i saker der vilkårene for kompensasjon ellers er oppfylt. SIOPS mener det har skjedd en praksisendring i forhold til påberopelse av foreldelse hos SPK og klagenemnda. Vi er bekymret for den utviklingen vi mener har pågått siden 2016. Det var da vi for første gang var vitne til at foreldelse ble diskutert i en sak. Foreldelse hadde før dette ikke vært tema hos SPK, i klagenemnda eller i domstolene.

Av erfaring vet vi at psykiske belastningsskader oppdages og erkjennes over tid. Dette underbygges også av en rekke forskningsrapporter. Blant annet viser en omfattende danske undersøkelsen, som har fulgt kontingent 7 i Afghanistan over flere år, at andelen veteraner med psykiske lidelser fortsetter å stige i årene etter hjemkomst.

Mange av veteranene SIOPS er i kontakt med forteller om langvarige psykiske plager som strekker seg over flere år uten at de nødvendigvis selv har erkjent hvor omfattende disse plagene er. Spørsmålet om tjenesten som en mulig årsak til en psykisk lidelse kan ha dukket opp som et tema først i kontakt med helsevesenet på et senere tidspunkt. Det er heller ikke uvanlig at veteraner som har psykiske plager etter tjenesten, samtidig er i arbeid og går til behandling. Dersom en veteran i en slik situasjon faller ut av arbeidslivet f.eks. 5 år etter endt tjeneste, kan vedkommende bli møtt med at kravet om erstatning er foreldet.

SIOPS har som en viktig målsetting å få fjernet foreldelsesbestemmelsen i saker som faller inn under den særskilte kompensasjonsordningen og Forsvarsloven § 55. Dersom foreldelse skal benyttes i veteransaker må praksisen i alle fall være liberal.

Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker