Krigsskadepensjon

SIOPS mener at tiden er moden for å utrede og innføre en fremtidig krigsskadepensjon.

Det er store forventninger i veteranmiljøet til at man finner en fremtidig løsning på spørsmålet om krigsskadepensjon. Dette er en sak som allerede har vært diskutert lenge. SIOPS mener det er naturlig med en ordning som adresserer årsaken til skaden og utfordringene etter tjeneste, og mener derfor at krigsskadepensjon må utredes.

En krigsskadepensjon vil også vise at samfunnet anerkjenner innsatsen for Norge i internasjonale operasjoner, og tar ansvar for krigens kostnader og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte veteran. En krigsskadepensjon vil etablere et mer forutsigbart og mer oversiktlig system for dagens og fremtidens veteraner.

Som et første innledende minimum til en slik fremtidig ordning mener SIOPS at veteraner som har fått godkjent yrkesskade, og som ville blitt innvilget uføretrygd etter dagens ordning basert på skade pådratt i internasjonale operasjoner, istedet skal innvilges krigsskadepensjon. Yrkesskadefordelen i uføretrygden erstattes med krigsskadetillegg, på samme vilkår som i dag.

Krigsskadepensjon/krigsskadetrygd skal gis i tillegg til erstatning etter forsvarsloven §55.

Søknad rettes til NAV, og veteraner får bistand av NAV’s kompetansemiljø for veteransaker med søknad og utfylling av skjema. Det opprettes et eget spor i NAV- systemet der veteraner søker om godkjenning av krigsskade (dagens yrkesskade), og krigsskadepensjon/ krigsskadetrygd, som erstatning for yrkesskade og uføretrygd, på samme vilkår.

Innføring av en slik krigsskadepensjon vil også kunne være viktig, og ha stor verdi fordi den også reflekterer samfunnets anerkjennelse og respekt.

Krigsskadepensjon