Tiden er inne for en ny Stortingsmelding om veteraner

SIOPS mener tiden er inne for en ny stortingsmelding om veteraner i Norge.

Det er mange år siden Stortingsmelding 34 (2008-09) Fra vernepliktig til veteran, om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner ble utarbeidet.

Dette er den første og eneste Stortingsmeldingen på veteranområdet. Regjeringens handlingsplan – I tjeneste for Norge av 2011, og oppfølgingsplanen av 2014, med samme navn, har ført til mange viktige og positive endringer, ikke minst når det gjelder erstatnings- og kompensasjonsordninger og anerkjennelse av våre veteraner. Men, fortsatt er mye ugjort, spesielt på områdene psykisk helse og sivil forskning på veteraner.

Siden Veteranmeldingen kom har det vært store samfunnsmessige endringer, den sikkerhetspolitiske situasjon og trusselbildet er også vesentlig endret. Det har også vært store forandringer i Forsvaret siden 2008. For at vi skal kunne videreføre det viktige arbeidet for en helhetlig ivaretakelse av veteranene, trenger vi derfor en ny veteranmelding i 2020-2021.

Planperioden fra 2011 går mot slutten etter en toårs forlengelse til 2019. Men, vi vet altså at flere viktige tiltak, særlig innenfor psykisk helse og forskning, ikke er gjennomført. Dette dreier seg særlig om tiltak for å heve kompetansen hos ansvarlige behandlere, leger og psykologer, og tiltak for veteranforskning i sivile forskningsmiljøer. Det er ikke foretatt en fullverdig gjennomgang av om de viktigste målsettingene er oppnådd, og mange av tiltakene i oppfølgingsplanen er også vanskelig å måle effekten av.

Det er regjering og Storting som beslutter at norske kvinner og menn skal sendes ut i krigs- og konfliktområder for å trygge vår og andres sikkerhet. Og, konsekvenser av krig er at noen vil få fysiske eller psykiske skader.

Det er positivt at stadig flere kommuner nå utvikler sin egen kommunale veteranplan, eller at de gjør det i samarbeid med sine nabokommuner. Men det følger ikke konkrete ressurser f.eks. i form av kompetanse med i veteranplanene, og hva kommunene gjør for veteranene blir lett et spørsmål om tverrprioritering i forhold til alle andre kommunale behov. Derfor kan ikke Regjeringen i fremtiden slippe veteransaken av syne, og legge den ned på kommunalt- og fylkeskommunalt nivå i «linjen.»

Andre faktorer som underbygger behovet for en ny Veteranmelding, er at våre fremtidige veteraner i større grad blir yngre mennesker. Parallelt er utviklingen i samfunnet at levealder økes, og pensjonsgrensen flyttes til høyre – dvs folk må stå lenger i arbeid. Ny ordning for militært personell i Forsvaret med innføring av spesialistkorps, medfører lenger ståtid for personellet i horisontal karriere. Det kan medføre økt INTOPS belastning over tid. Ordningen med at noe personell er på kontrakt benevnt T35 (tilsatt til 35 år), betyr at veteraner slutter i Forsvaret i denne alderen. SIOPS er opptatt av at våre skadde veteraner skal stå lengst mulig i arbeidslivet – også etter Forsvaret, og ikke falle utenfor. Dette vil være et viktig saksområde å diskutere i en ny Stortingsmelding.

Tiden er inne for en ny Stortingsmelding om veteraner