Psykisk helse: det nytter ikke bare å snakke om det

DET NYTTER IKKE BARE Å SNAKKE OM DET

Soldataksjonen 2021 med temaet psykisk helse har skapt engasjement, og flere har tatt til orde for å bryte ned stigma og barrierer rundt psykisk helse i Forsvaret. Forsvarssjefen var senest ute 11. april og sa at flere i Forsvaret må åpne seg opp hvis de sliter psykisk. Denne debatten ønsker Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) velkommen.

Den nye veteranmeldingen, Stortingsmelding 15 «Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid» (2019-2020), pekte på at «det er viktig at Forsvaret jobber systematisk og målrettet med sin egen kultur og holdninger knyttet til psykisk helse, og håndtering av dette.» Soldat-aksjonen 2021 er et fint bidrag, men det kreves mer og flere konkrete tiltak.

For å yte et betydningsfullt bidrag for å redusere psykisk uhelse og gi behandling i tide, må det være en lav terskel for å oppsøke hjelp når problemene oppstår. Uten å ha skyld- og skamfølelse, og uten fare for å miste jobben eller ikke motta god nok hjelp. I SIOPS ser vi med bekymring at mange veteraner forteller at de ikke oppsøker hjelp på grunn av manglende forståelse. Mange vil ikke åpne seg for kollegene sine fordi de frykter å fremstå som svake, og flere tror de ikke kommer til å bli forstått i det sivile helseapparatet. Det er uholdbart, og både Forsvaret og sivilsamfunnet må ta ansvar for at dette endres.

Stigma og barrierer forhindrer veteraner i å søke hjelp

En forskningspublikasjon av militærpsykologene Grethe Johnsen og Hans Jakob Bøe i 2016 viste at blant veteraner som meldte om symptomplager, og som tilfredsstilte kriteriene for én eller flere diagnoser, var det nesten 73% som oppga at de ikke hadde søkt hjelp. Ønsket om å håndtere vanskene selv, og mulige konsekvenser for karriere og senere utenlands-tjeneste ble hyppigst oppgitt som barriere for ikke å oppsøke helsehjelp. Dette er bekymringsfullt. Det er positivt at Forsvarssjefen i Forsvarets Forum nylig, erkjenner dette tabuet, men han berører i liten grad det som ligger under. Vi spør derfor hva Forsvaret skal gjøre for at flere oppsøker hjelp i tide?

Det vi vet er at det er mange som klarer å holde problemene sine i sjakk mens de fortsatt er tilknyttet Forsvaret. Der har de laget sitt, makkeren, oppdraget. Men psykiske plager utvikler seg ofte over tid, og derfor er det viktig å søke hjelp så tidlig som mulig. SIOPS mener derfor at Forsvaret må forberede sine tilsatte bedre når de skal returnere til det sivile liv, og hvor de kan søke hjelp i det sivile helseapparatet med ulike utfordringer og helseplager.

Viktigheten av kompetanseheving i det sivile helseapparatet

Å sike at det finnes veterankompetanse og god behandling i den sivile helsetjenesten er av avgjørende betydning. Men det betyr at myndighetene må være sitt ansvar bevisst og sørge for langt bedre kompetanse hos ansvarlige behandlere om veteraners helse. Dette har vært en målsetting i hele planperioden – i over 10 år – uten tilfredsstillende resultater.

Stortinget vedtok enstemmig før jul at det skal kartlegges prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell fra utenlandstjeneste som skal legge grunnlaget for en nasjonal strategi for veteranforskning. En slik strategi må ha en tydelig sivil forankring. Dette er en ny mulighet for Forsvaret til å åpne opp, og å være en viktig medaktør i dette arbeidet, slik at vi får veteranforskning ved de utdannings- og forskningsinstitusjonene der alt helsepersonell utdannes, og der flertallet av veteraner behandles. Ni veteran-, og tjenestemanns-organisasjoner står bak denne målsetningen gjennom en felles uttalelse. SIOPS forventer at både Forsvaret og andre ansvarlige myndigheter bidrar i dette arbeidet.

Forsvaret må bli flinkere til det som ikke synes

Det er selvfølgelig viktig å bli flinkere til å snakke om tanker og følelser, og en debatt om dette kan kanskje få noen til å bli mer åpne. Likevel mener vi det beste for å ivareta psykisk helse er å sette inn konkrete tiltak. Dette er kanskje viktigere enn noen gang, særlig etter at Regjeringen i den nye veteranmeldingen erkjenner at vi enda ikke har sett de fulle konsekvensene av Afghanistan [bl.a. med tanke på psykiske senskader]. Det er derfor betimelig når engasjementet i Afghanistan går mot slutten, at vi tar på større alvor det som vil bli konsekvensene av den belastningen mange har vært utsatt for. I intervjuet 11. april uttalte Forsvarssjefen at «vi er ikke så gode på det som ikke kan måles eller synes». Det er en viktig erkjennelse, som forplikter. For over tid får kanskje den som bare er «preget» av tjenesten dårligere psykisk helse. Da har dette som det ikke synes- blitt synlig. Det kan ha blitt en alvorlig helseplage som krever behandling.

Det politiske ansvaret må styrkes

Det er ikke bare Forsvaret som bør kjenne ansvar her. Regjeringen, departementene og etatene som sammen har ansvaret for ivaretakelsen av våre soldater og veteraner må ta på alvor at vi har et kompetanseunderskudd. Da Stortinget enstemmig gikk inn for å utarbeide en nasjonal forskningsstrategi var det et tydelig signal om at det sivile samfunn må spille en tydelig rolle. Det betyr også at flere departementer enn bare FD må bidra, og finansiering av forskning og arbeidet med kompetanseheving må på plass. Det må ikke gå 10 nye år uten at tiltak gjennomføres, og uten at målsettinger nås.

Psykisk helse: det nytter ikke bare å snakke om det

Først publisert i Forsvarets Forum 22. april 2021

Skrevet av Øystein K. Wemberg, Arne Ørum, Marie G. Rolandsen

Aktuelt

Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

SIOPS har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om praktiseringen av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda.

Les mer

Storslått og høytidelig åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter

Endelig var dagen her! Etter utallige oppussings- og dugnadstimer var det duket for en høytidelig og storslått åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter i Kongens gate 9.

Les mer

Påmeldingen til Veteranseilas 2019 er åpen!

Vi søker nå veteraner som mannskap på årets Veteranseilas. Ønsker du en skikkelig utfordring og en opplevelse for livet sammen med en gjeng andre veteraner? Søk om å bli mannskap!

Les mer

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Les mer

Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Les mer

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem