Arbeidsliv

Arbeidslivet

Å delta i arbeidslivet, i frivillig arbeid eller andre aktiviteter er kilde til anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Men denne deltagelsen kan være vanskelig dersom du som veteran har helseutfordringer. Her vil du finne informasjon – enten du kan jobbe eller ikke.

Overgangen fra militært til sivilt arbeidsliv kan for mange oppleves som et stort og omfattende karriereskift på mange ulike plan. Veteraner beskriver deres første møte med det sivile arbeidslivet etter endt tjeneste som et kultursjokk og omstillingen fra militært til sivilt «mindset» kan være krevende. Arbeidslivssidene til SIOPS ønsker å sette fokus på de ulike mulighetene som finnes uavhengig av din arbeidsevne.

Det er et kultursjokk å bli sivil. Både å gå inn i forsvaret, og å forlate det, er en stor omstilling for mange.
Veteran fra Afghanistan
Kenneth B.
Veteran fra Afghanistan

Kan jobbe

Er i jobb

Overgangen til sivilt arbeidsliv:

For veteraner som slutter i Forsvaret kan overgangen til det sivile arbeidslivet være et stort karriereskift. Mange mister nettverket sitt, og kan oppleve veien inn i det sivile arbeidslivet som kronglete. Det er naturlig at flere veteraner vil ha behov for et godt støtteapparat rundt seg for å sikre en smidig overgang til sivilt arbeidsliv. Vi har alle et ansvar for å sikre en god overgang til det sivile arbeidslivet. Hvis ikke vi klarer det mister vi en viktig ressurs.

I jobb med helsemessige utfordringer:

Har du helsemessige utfordringer som gjør det vanskelig å fortsette i jobben, bør du snakke med fastlegen din om dette.

Opplever du at forholdet til fastlegen ikke er godt eller at han ikke forstår situasjonen din, kan du bytte fastlege her (https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege)

En god dialog med arbeidsgiver gjør det mulig å sette inn tiltak på arbeidsplassen som gjør at du kan fortsette å stå i arbeid – samtidig som du eventuelt får helseoppfølging.

Forslag til tiltak:

- Minimere stressfaktorer.

- Redusere ansvarsoppgaver og arbeidsoppgaver.

- Gradert sykemelding.

- Gradert AAP.

- Diverse tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen.

Er bedriften du jobber i en IA-bedrift, kan arbeidsplassen din kontakte NAV for bistand og veiledning i forhold til tilrettelegging.

Tilbake i jobb


Ønsker du å komme tilbake i arbeidslivet igjen? Med god behandling og støtte får mange en bedret helse og en mer håndterbar hverdag. Det kan være utfordrende å komme tilbake til arbeidslivet hvis du har vært ute i flere år, men med tilrettelegging og fleksibilitet hos arbeidsgiver er det fullt mulig – enten du ønsker å komme tilbake på heltid eller deltid.

I dag finnes det ingen egne programmer for veteraner og arbeidsliv, men de lokale NAV-kontorene kan være til hjelp da de har ansvar for jobbformidling og tiltak knyttet til arbeidslivet. Husk at du også kan henvende deg til kompetansemiljøet for veteraner – NAV Elverum – hvis du trenger informasjon om hva NAV kan bistå deg som veteran (se info nedenfor).

Jeg tror jeg er en bedre politibetjent etter det jeg har slitt meg gjennom og med de erfaringene jeg har som veteran.
Veteran fra Afganistan
Veronica
Veteran fra Afganistan

Kan ikke jobbe

Hvis du ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet på grunn av fysiske eller psykiske skader, finnes det flere muligheter for å få de samme sosiale godene. Det finnes mye verdifullt og samfunnsstyrkende arbeid gjennom frivillige organisasjoner. Enkelte veteraner opplever det som meningsfullt å engasjere seg i organisasjoner der de får brukt mye av sin erfaring og kompetanse fra Forsvaret, og andre søker fellesskap og tilhørighet gjennom forsvars- og veteranrelaterte organisasjoner. Å komme inn i en organisasjon der du betyr noe for andre mennesker gir deg en følelse av annerkjennelse, fellesskap og personlig identitet.

Yrkesskade

Har du helseutfordringer som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner og opplever arbeid som utfordrende, bør du melde dette som en yrkesskade hos NAV. Som tjenestegjørende i internasjonale operasjoner dekkes du av en utvidet trygdedekning, en så kalt «24-timers trygd». Det vil si at du som veteran er, yrkesskadedekket etter folketrygdloven ved enhver skade og sykdom som er påført eller oppstått under opphold i utlandet, herunder psykiske skader.

En godkjent yrkesskade utløser flere rettigheter, som dekning av nødvendige utgifter knyttet til medisinsk og fysikalsk behandling. I tillegg kan en godkjent yrkesskade ha stor betydning for andre beregning av andre ytelser i NAV. Dersom du er stadig tjenestegjørende kan du få arbeidsgiver til å sende skademelding til NAV. Du kan også få fastlegen til å sende skademelding eller sende inn selv. Skjemaet for melding av yrkesskade finner du her. Dersom du har spørsmål angående yrkesskade kan du kontakte NAVs kompetansemiljø for veteraner som beskrives i avsnittet under.

Kompetansemiljøet for veteraner i NAV

www.nav.no finner du mye informasjon om ulike tiltak du kan benytte deg av dersom du trenger bistand til å ta del i arbeidslivet.

NAV har også et eget nasjonalt kompetansemiljø for veteransaker som er lokalisert på Elverum, hvor alle veteraner kan ta direkte kontakt for veiledning. De har gjennom flere år opparbeidet seg spisskompetanse på NAV-relaterte veteransaker, og rådgir veteraner om blant annet NAV-saker, trygd, arbeid, sykepenger, AAP, pensjon og erstatning. De har ikke vedtaksmyndighet, men har en rådgivende funksjon inn mot NAV-veiledere og Forsvaret. Alle veteraner kan kontakte Kompetansemiljøet for veteraner direkte.

Kontaktinformasjon NAV kompetansemiljø for veteraner

Gunn Strand: 907 03 355/ veteran@nav.no
Carl Bergsvik: 92477220/ veteran@nav.no
Mette Seland Pettersen: 404 92 115/ veteran@nav.no
Bor du i Oslo eller Viken kan du kontakt med veterankontakten:
Haaken N. Aschim: 467 43 724/haaken.aschim@nav.no​