SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

Nesten halvannet år etter at Forsvarsministeren mottok rapporten fra arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatnings- og kompensasjonsreglene, er det fortsatt mange enstemmige forslag som ikke er fulgt opp. Vi er utålmodige og dette er ikke godt nok. Derfor har vi sendt brev til FD og etterlyser fremdrift sier generalsekretær i SIOPS, Øystein K. Wemberg.

Endringsforslag som allerede er i prosess

Det er flere viktige endringsforslag som allerede er fulgt opp gjennom behandling av lov- og forskriftsendringer, og som settes i kraft 1. juli.

Det inkluderer klageadgang for de med psykiske skader oppstått etter 2010, og samordning av felles klagebehandling i dagens klagenemndsordning uavhengig av når skaden har inntruffet.

Videre blir det flytting av sekretariatet til klagenemnda ut fra FD og over til Statens sivilrettsforvaltning, samt at det innføres nye regler knyttet til foreldelse av veteransaker.

De fleste av disse endringene er relatert til konkrete anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen, og har sitt opphav fra arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatnings- og kompensasjonsreglene.

Høringsrunde om nye regler knyttet til spesialisterklæringer

SIOPS har gjennom flere år hevdet at det er strammet inn praksis både hos SPK og i klagenemnda, og at det foregår tilsidesetting av spesialisterklæringer i veldig mange saker. Dette er en praksis som har skapt mye uro og frustrasjon i veteranmiljøet.

SIOPS avventer nå FDs høringsforslag om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 35 om spesialisterklæringer. SIOPS viser her til sitt tidligere skriftlige innspill, samt fellesuttalelsen fra ni veteran- og tjenestemannsorganisasjoner i saken.

Vi er kjent med at høringsrunden er nært forestående, og vi forventer at FD fremmer forslag som er helt i tråd med anmodningsvedtaket fra Stortinget og dets forarbeider for forslaget, slik at det blir en automatisk sikringsregel som slår inn. Det vil vi følge nøye med på.

Enstemmige forslag som ikke er satt i prosess

I arbeidsgruppens rapport, er det også mange enstemmige forslag som fortsatt ikke er satt i prosess for videre oppfølging. I den nye veteranmeldingen stod det nevnt bare noen få forslag til konkret oppfølging, og videre at FD skulle vurdere de resterende.

Snart halvannet år etter at rapporten kom, så er det fortsatt ikke signalisert hvordan mange enstemmige forslag fra arbeidsgruppen skal følges opp. Det er ikke godt nok. Vi må kunne forvente at når en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe fremmer flere enstemmige forslag, så blir de fulgt opp gjennom lov- og/eller forskriftsendringer.

Etter vårt syn skal det svært sterke grunner til for ikke å følge opp de enstemmige forslag fra arbeidsgruppen, og SIOPS kan ikke se at det foreligger slike årsaker.

De forhold vi savner konkret oppfølging på fra arbeidsgruppens enstemmige forslag er følgende overskrifter på saksforholdene:

* Domstolsprøving av Klagenemndas vedtak

* Utarbeidelse av én felles forskrift

* Dekning av reise- og oppholdsutgifter for veteraner som møter i Klagenemnda

* Innføring av en særlig saksbehandlingsregel for å sikre kontradiksjon

Ordning for å sikre gjenopptakelse av sak hvis den er i strid med gjeldende rett

Vi viser også til FDs oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 36, der regjeringen ble bedt om å sikre at veteraner kan få ta opp igjen sin sak på nytt der vedtak fra SPK og/eller Klagenemnda kan være i strid med gjeldende rett.

Dette er også et saksområde vi har fått lite informasjon om hvordan FD følger opp, og vi har derfor etterspurt mer informasjon om status og fremdrift. Vi forventer at departementet vil følge dette opp helt i tråd med Stortingets anmodning.
SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

Aktuelt

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet 2019 i Veteranforbundet SIOPS avholdes lørdag 6. april fra kl. 11 til 17 i SIOPS’ Info- og Ressurssenter, Kongens Gate 9, Oslo. Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2019». Påmeldingsfrist er torsdag 28. mars.

Les mer

Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

SIOPS har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om praktiseringen av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda.

Les mer

Storslått og høytidelig åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter

Endelig var dagen her! Etter utallige oppussings- og dugnadstimer var det duket for en høytidelig og storslått åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter i Kongens gate 9.

Les mer

Påmeldingen til Veteranseilas 2019 er åpen!

Vi søker nå veteraner som mannskap på årets Veteranseilas. Ønsker du en skikkelig utfordring og en opplevelse for livet sammen med en gjeng andre veteraner? Søk om å bli mannskap!

Les mer

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Les mer

Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2021/2022.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem