Afghanistanundersøkelsen bekrefter det vi fryktet - økende antall som sliter psykisk

Flere viktige nye funn i nye rapport

Vanskelig å forlate flokken

Et av dem er at mange veteraner opplever overgangen fra det militære til det sivile som spesielt utfordrende. SIOPS har ofte pekt på dette, og vi er glade for at dette er tatt med i undersøkelsen. Den australske legen Dan Pronk, med flere kontingenter i Afghanistan, skrev om det å forlate flokken eller stammen (Abandoning the tribe). Om tapet av tilhørighet og identitet.

For militært personell som er utplassert for å løse oppdrag i krigs- og konfliktområder er gruppetilhørigheten og identiteten spesielt sterk. Den blir meningsbærende. Et amerikansk magasin skrev om veteranen som hadde «a purpose, a mission and a society» (også et fellesskap). Tilbake etter oppdraget hadde dette gått tapt. Identiteten som veteran er verdifull, men for mange blir denne identiteten altoverskyggende og til hinder for det å komme helt hjem. For veteraner som sliter etter påkjenninger i tjenesten legger savnet av flokken sten til byrden. Undersøkelsen viser at de som slutter i Forsvaret har 82 % høyere risiko for å få psykiske helseplager. Dette har nok flere forklaringer enn bare tapet av tilhørighet og identitet. Men det er uansett et viktig funn i som bekrefter at veteraner ikke bare har utfordringer med å håndtere det de har opplevd i tjenesten.

Traumatic Brain Injury


For første gang i en norsk undersøkelse av militært personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, har man registrert flere med mTBI, altså mild traumatic brain injury. Dette er en skade som oppstår hos personell som blir påvirket av detonasjoner eller andre voldsomme rystelser. I Norge har man hittil stort sett diagnostisert og forsket på slike skader primært hos trafikkskadde, men i USA har det vært stor oppmerksomhet om slike skader hos militært personell. I veteranmiljøet i Norge er det forventninger om at mTBI får større oppmerksomhet i behandlings- og forskningsmiljøer.

Har unnlatt å undersøke

Undersøkelsen viser også tydelig noe vi har visst lenge, at alvorlige hendelser og høy belasting øker sannsynligheten for psykiske skader. Det samme gjelder mange og krevende deployeringer, men dette har man ikke undersøkt. Flere avdelinger og nøkkelpersonell i Forsvaret har hatt hyppige og krevende oppdrag over lengre tid, og har vært utsatt for betydelige påkjenninger. 78 % av respondentene oppgir å ha deltatt i operasjoner med høyt trusselnivå. I undersøkelsen fremkommer det imidlertid ikke data om såkalt rotasjonstid, det vil si om tjeneste i operasjonsområdet i forhold til hviletid/hjemmetid. Vi har retningslinjer og prinsipper som skal regulere dette, men disse har vært fraveket. Mange har hatt for hyppige rotasjoner, uten nok hviletid. Dette er godt kjent, og forsvarssjefen uttalte seg om det i sommer. Trolig har norske myndigheter påtatt seg forpliktelser om styrkebidrag som det har vært vanskelig å oppfylle. Et spørsmål som melder seg er hvorfor Forsvaret har unnlatt å undersøke slike ekstra påkjenninger som man vet øker i risikoen for psykiske helseplager?

For viktig til å overlates til Forsvaret

Dette viser kanskje at veteranforskning er for viktig til at den kan overlates til Forsvaret, og at større sivile forskningsmiljøer må ta del i dette. Når den aktuelle undersøkelsen faktisk er gjennomført i samarbeid med en sivil forskningsinstitusjon, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), er det desto mer bekymringsfullt at viktige temaer ikke er berørt i undersøkelsen. Det må forventes at samarbeidet med sivile forskningsmiljøer etterlater et synlig fotavtrykk.

Sviktende ivaretakelse

Rapporten etterlater et klart inntrykk av at ivaretakelse av veteraner svikter på flere områder. Sviktende ivaretakelse av hardt belastet personell kan bety svekket troverdighet og omdømme. Det er nødvendig at politiske myndigheter og Forsvaret som arbeidsgiver tar ansvar. Hva har vi lært av erfaringene fra Afghanistan? Vil det få betydning for fremtidige norske styrkebidrag til internasjonale operasjoner?

Her er undersøkelsen

Afghanistanundersøkelsen bekrefter det vi fryktet - økende antall som sliter psykisk

Aktuelt

Skadde veteraner får ikke den erstatningen de fortjener

SIOPS er ute i Forsvarets Forum og mener at hverken Statens pensjonskasse eller Klagenemda har kompetanse til å tilsidesette medisinske vurderinger.

Les mer

Åpent temamøte onsdag 24.11. med Ronny Kristoffersen

Hvordan jobber Forsvaret med selvmordforebygging? Kommandør og leder for Råd for selvmordsforebygging i Forsvaret, Ronny Kristoffersen, kommer til oss for å fortelle om dette. Alle er velkomne!

Les mer

Vaffelonsdag hos SIOPS!

Kom på vaffler og kaffe hver onsdag hos SIOPS! Veteranene Morten, Arnstein og Jarle er hos oss hver onsdag fremover og er tilgjengelig for alle som trenger litt hjelp, eller bare trenger en liten prat.

Les mer

SIOPS i høringer om statsbudsjettet 2022

SIOPS har deltatt i muntlige høringer i Utenriks- og forsvarskomitéen og Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Der tok vi opp behovet for en større satsning på sivil forskning på veteraner, at det sivile samfunnet tar større ansvar for ivaretagelse og at forskningen får tilstrekkelig finansiering.

Les mer

Rondane juleferie for veteraner med familie 2021, 5.-10. desember - påmelding

Endelig kan SIOPS igjen invitere til juleferie for veteraner med familie på Rondane Høyfjellshotell. Påmeldingsfristen er 7. november.

Les mer

Statsbudsjettet 2022 - få ambisjoner og lite oppfølging

I forslaget til statsbudsjett for 2022 mangler det totalt ambisjoner om veteraner. SIOPS er bekymret for manglende øremerking av midler til forskning, ingen økte tildelinger til Forsvarets sanitet og ingen økte midler til kompetanseheving av ansvarlige behandlere.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2021/2022.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem