Arbeidet med evalueringen av erstatnings- og kompensasjonsordningene

Forsvarsminister Frank Bakke - Jensen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal undersøke om erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner fungerer etter intensjonen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

I august i fjor ble det offentliggjort at Forsvarsminister Frank Bakke - Jensen skulle nedsette en arbeidsgruppe for å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av om de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene fungerer etter intensjonen, og om ordningene gir veteranene den anerkjennelse de fortjener. Under budsjetthøringene høsten 2017 tok SIOPS til orde for at en helhetlig gjennomgang av de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner var på sin plass. En enstemmig utenriks- og forvarskomité tok da våre innspill inn i sine merknader til budsjettet, og statsråden fulgte da dette opp ved å nedsette en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen til Forsvarsdepartementet (FD) har så langt hatt fire møter. Leder av arbeidsgruppen er professor i juss Bjarte Askeland. Det har nylig blitt besluttet at tidsrommet som ble satt for arbeidet til arbeidsgruppen skal utvides til 31.12.19. Opprinnelig skulle arbeidsgruppen avlegge rapport allerede til sommeren, men SIOPS uttrykte allerede i første møte en sterk bekymring til den korte tidsfristen. Dette er tidkrevende arbeid, så vi er veldig fornøyd med utvidelsen av tidsfristen.

I tillegg til leder består arbeidsgruppen til FD av representant for FD, representant for kommunal- og moderniseringsdepartementet, forsvaret, arbeidstakerorganisasjonene og veteranorganisasjonene. Veteranorganisasjonene har to representanter. Representanten til SIOPS og Veteran møter Veteran er advokat Pan Farmakis. Farmakis er en av Norges fremste advokater når det gjelder veteraners rettigheter, og han har representert utallige veteraner i erstatningssaker mot staten.

Som vi informerte om i vårt nyhetsbrev i januar har SIOPS nedsatt en intern arbeidsgruppe. Den interne arbeidsgruppen består av rådgiver Gisle Bruknapp, generalsekretær Øystein K. Wemberg, styreleder Per Elvestuen, veteran og POC Arnstein Forodden, samt Pan Farmakis. Evalueringen av erstatnings- og kompensasjonsordningene har høy prioritet hos SIOPS. I etterkant av hvert møte i arbeidsgruppen til FD har vi oppsummering med Farmakis. I forkant av hvert møte i arbeidsgruppen til FD har vi møte med Farmakis der det utarbeides et føringsnotat som tar for seg SIOPS' standpunkter i en rekke prinsipielle spørsmål. Temaer som SIOPS har spilt inn til arbeidsgruppen til FD er følgende:

- Krigsskadepensjon/krigsskadetrygd

- Foreldelse

- Tilsidesettelse av spesialisterklæringer

- Overføring av budsjettansvar fra FD og til Justis- og beredskapsdepartementet

- Bekymring knyttet til tidsfristen til arbeidsgruppen til FD

- Organisering av klagenemnda

- Oppnevning av medlemmer i klagenemnda

- Svakheter ved arbeidsgruppas valg av metode for å analysere om ordningene fungerer etter sin intensjon

Arbeidet som foregår i arbeidsgruppen til FD er en skjermet prosess inntil rapport foreligger. Vi kan av den grunn ikke gå i detalj på hva som diskuteres internt i arbeidsgruppen til FD, men kun informere om våre innspill.

Arbeidet med evalueringen av erstatnings- og kompensasjonsordningene

Aktuelt

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'