Arbeidsgruppe foreslår flere tiltak som vil styrke veteranenes rettigheter

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har fått overlevert rapport som foreslår flere endringer i erstatningsordningene for veteraner. Foto: William Bugge/Forsvaret

I dag, 17.01.20, har den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har gjennomgått erstatningsordningene for veteraner levert sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke–Jensen. Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å gjennomgå de etablerte erstatningsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner, for å se om disse fungerer etter intensjonen, samt å komme med anbefalinger om endringer. Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner har vært representert i arbeidsgruppen med Pan Farmakis, en av Norges mest erfarne advokater på erstatningssaker for veteraner. Farmakis har gjort en fremragende jobb som har ført til at SIOPS har fått gjennomslag for en rekke av sine synspunkter. SIOPS ønsker å takke Farmakis for den gode jobben han har gjort.

Vil lage regler som hindrer avvisning av spesialisterklæringer

Arbeidsgruppen foreslår nå at det innføres saksbehandlingsregler slik at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, skal sendes tilbake spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist. SIOPS er meget fornøyd med denne anbefalingen fra arbeidsgruppen, og mener at innføringen av en slik ny sikringsregel vil føre til en adskillig bedre og mer forutsigbar saksbehandling. Dette er helt i tråd med SIOPS’ syn, og vi har i lengre tid tatt til orde for at det innføres slike regler, og spilte dette tidlig inn i arbeidsgruppen.

Foreslår klare og liberale regler om foreldelse

Arbeidsgruppen foreslår at det skal innføres regler som sier at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade.

- Dette er helt i tråd med SIOPS’ synspunkt på hvordan foreldelse bør praktiseres, og vi er svært glade for forslaget sier rådgiver Gisle Bruknapp og generalsekretær i SIOPS Øystein K. Wemberg.

  Flertallet i arbeidsgruppen mener imidlertid at de nye foreldelsesreglene kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Et mindretall bestående av SIOPS, Parat Forsvar og Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) mener at foreldelsesreglene som foreslås må gjelde for alle veteraner uavhengig av når de de ble skadet.

  - Det er svært uheldig at flertallet i arbeidsgruppen foreslår et regelverk som kun skal gjelde for veteraner som har blitt skadet etter 2010. Vi mener at forslaget fra flertallet i arbeidsgruppen er dypt urettferdig og vil medføre en forskjellsbehandling av veteraner. SIOPS kommer i tiden framover til å arbeide for at det skal være like foreldelsesregler for alle veteraner, sier Bruknapp og Wemberg.

   Ønsker ny organisering av klageordningen

   Arbeidsgruppen foreslår at saksbehandlingen i første instans blir værende hos SPK, men at sekretariatfunksjonen løftes ut av Forsvarsdepartementet og overlates til Statens sivilrettsforvaltning. Klagenemnda skal være en særskilt nemnd, og det vil være en nemnd for alle veteraner uavhengig av hvilken ordning de faller inn under.

   - Forslaget fra arbeidsgruppen er bedre enn dagens løsning, og det viser en viktig anerkjennelse av sivilsamfunnets ansvar for oppfølging av våre skadde veteraner, påpeker Wemberg.

    Uenighet om det har skjedd en innstramming

    En viktig del av arbeidsgruppens oppgave har vært å undersøke om de eksisterende ordningene fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppen uttaler enstemmig at regelverket i sitt innhold formelt sett har styrket veteranenes rettigheter. Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av SIOPS, mener imidlertid at praktisering av ordningene siden høsten 2016 ikke har fungert etter intensjonen.

    Det begrunner vi med at vi fra dette tidspunktet ble man vitne til bruk av foreldelse og avvisning av spesialisterklæringer. SIOPS peker på at det er utfordrende å ta stilling til om ordningene har fungert etter intensjonen uten en fullstendig gjennomgang av praksis. SIOPS tok tidlig til ordet for at en slik gjennomgang var nødvendig for å undersøke om ordningen har fungert etter intensjonen. Arbeidsgruppen har ikke foretatt en slik gjennomgang.

    - Vi er skuffet over at ingen andre støtter oss på dette området, sier Wemberg.

     Flertallet foreslår kutt i advokatkostander

     Veteraner som søker erstatning får dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. Et flertall i arbeidsgruppen foreslår imidlertid å innskrenke dagens ordning slik at det kun skal utbetales offentlig salærsats til advokatene, og ikke ordinær timesats slik praksis er nå. Dette betyr at advokatene vil få nær en halvering av sine utbetalinger for fremtidige veteransaker. Dette forslaget er en innstramming, som mindretallet bestående av SIOPS, NVIO og Parat Forsvar er uenig i.

     - Veteransakene er komplekse og tidkrevende saker som krever særskilt kompetanse på området. Det er i dag et fåtall advokater med erfaring og kompetanse på veteransaker, og SIOPS er bekymret for at disse advokatene vil unngå å påta seg veteransaker dersom timesatsen senkes til offentlig salærsats. Taperen kan da bli skadde veteraner, sier Bruknapp og Wemberg.

       Ønsker å endre navn på ordningene til "Intops-erstatning"

       Et flertall av arbeidsgruppens medlemmer bestående av alle unntatt SIOPS mener de ulike erstatningsordningene bør ha et samlet navn, og de har landet på at betegnelsen bør være «Intopserstatning».

       Prinsipalt mener SIOPS at navnet på erstatningsordningene bør være «krigsskadeerstatning». Subsidiært mener SIOPS at begrepet «Intopserstatning» kan benyttes. Selv om begrepet ikke i tilstrekkelig grad viser at veteranen har blitt skadet som følge av krigshandlinger, anses det stort sett likevel for å være dekkende for skaden som veteranen er påført under internasjonale operasjoner.

       Mange gode forslag, men fortsatt en vei å gå

       Det er viktig å understreke at tiltakene som foreslås i rapporten kun er anbefalinger. De er ikke forpliktende, og det er opp til regjeringen om de vil følge anbefalingene til arbeidsgruppen. Det er med andre ord fortsatt en vei å gå før tiltakene som foreslås blir en realitet. SIOPS vil i den nærmeste tiden drive aktivt påvirkningsarbeid for å sørge for at de gode og viktige anbefalingene fra arbeidsgruppen blir realisert i praksis.

       Rapporten kan leses i sin helhet her.

       Arbeidsgruppe foreslår flere tiltak som vil styrke veteranenes rettigheter

       Aktuelt

       Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

       SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

       Les mer

       Vår egen Jan Edgar Nilsen blant finalistene til årets veteranpris

       Forsvarets veteranpris tildeles hvert år. Blant årets 56 nominerte, er det 4 finalister som kjemper om prisen, og av dem er vår egen veteran og prosjektleder Jan Edgar Nilsen.

       Les mer

       Oppfordring til å delta i Afghanistan II-undersøkelsen

       For å skaffe ny oppdatert informasjon om hvordan våre veteraner har det, er det nå ny undersøkelse av de som har deltatt i Afghanistanmisjonen. Med ny kunnskap kan vi få til bedre tilrettelegging, behandling og trening. Svarfristen er ut oktober. Se vårt intervju med Hans Jakob Bøe som forklarer hvorfor dette er så viktig.

       Les mer

       Historisk gjennomslag på Stortinget

       Endelig kom dagen for debatt og votering på Stortinget, og SIOPS er glade for et historisk gjennomslag for å trygge veteraners rettigheter. Med et "sjeldent" flertall fikk representantforslaget fra Rødt gjennomslag. Vi har fulgt debatten, og reflekterer kort over hvilke saker det er viktig å opprettholde fokuset på.

       Les mer

       10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

       Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for markeringen i år er "SPØR MER" Det betyr at vi skal bli bedre til å se hverandre. Alle trenger å bli sett. Det betyr også å bli hørt. Og hvis vi skal spørre mer må vi også bli bedre til å lytte!

       Les mer

       Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

       Mange års arbeid kulminerte med at veteranene fikk gjennomslag i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Representantforslaget fra Rødt endte opp med å få flertallsinnstillingen, som sikrer nye regler om bruk av foreldelse, behandling av spesialisterklæringer, og å opprettholde juridisk bistand på dagens nivå. Les mer her!

       Les mer

       Om Siops

       Om SIOPS

       En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

       Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

       Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

       I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

       Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

       • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
       • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
       • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

       Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

       Les årsberetning for 2019/2020 her

       Våre vedtekter finner du her

       Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

       Din trygghet er viktig for oss
       Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

       About SIOPS
       The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

       Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

       As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

       In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

       Bli medlem

       For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.