Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Forsvarsdepartementet ved avdeling for felles juridiske tjenester har besvart et brev fra SIOPS om praktiseringen og ansvarsdelingen mellom departementet og FN. SIOPS foreslår at departementet sender et infoskriv til norske FN-veteraner som er berørt av erstatningsordningen.

SIOPS mottok den 3. april svar på et brev vi har sendt om FN-erstatningen til Forsvarsdepartementet. Brevet fra SIOPS ble skrevet som følge av flere spørsmål som har kom under et informasjonsmøte om erstatningsordningen avholdt i november 2023.

Spørsmålet om FN-erstatningen engasjerer fremdeles i norske veteranmiljø, og er et spørsmål som SIOPS adressert i den offentlige debatten.

Informasjon om erstatningsordningen kan dere lese her.

Les brevet sendt fra SIOPS til Forsvarsdepartementet i sin helhet her. Brevet er undertegnet av styreleder Arve M. Aasbak, generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.

Ansvarsroller og informasjonsdeling

Forsvarsdepartementet (FD) skriver følgende i brevet om ansvarsforholdet mellom FD og FN: "FN-erstatning er følgelig FN sin ordning. Det betyr at ordningen følger deres retningslinjer, samt at det er de som vurderer kravene og avgjør om erstatning kan tilkjennes. Forsvarsdepartementet ivaretar oppgaven med å forberede og fremsende kravene til FN. Forsvarsdepartementet fungerer som bindeleddet mellom veteranene og FN".

Departementet på sin side påpeker at erstatningsordningen, etablert i 1956, er godt kjent i det norske veteranmiljø, og at veteranorganisasjonene har vært behjelpelige i å formidle informasjon om ordningen. Ifølge Forsvarsdepartementet er det ikke behov for et informasjonsskriv som SIOPS har tatt til orde for.

Vi stiller oss kritiske til om departementet har orientert godt nok om FN-erstatningen gjennom årenes gang. Flere i miljøet har kritisert informasjonsdelingen.

SIOPS mener fortsatt det er behov for et generelt informasjonsskriv til norske veteraner som har tjenestegjort i FN-misjoner, og deres etterlatte. Har egentlig departementet oversikt over skadde norske soldater og befal fra FN-misjonene?

Saksbehandling og forsinkelsesrenter

Forsvarsdepartementet henviser fremdeles til departementets fellesmail som kontaktinformasjon om FN-erstatningen. Videre skriver departementet at: "FN oppgir i sine retningslinjer at de tar sikte på å behandle krav som fremmes innen 90 dager etter de har mottatt alle dokumenter. Både erfaringen vår og andre lands erfaring er at faktisk saksbehandlingstid er mye lengre enn dette".

Ifølge Forsvarsdepartementet skyldes manglende svar på henvendelser et nytt saksbehandlingssystem som ble innført fra høsten i fjor. Denne systemovergangen har ifølge departementet medført at flere spørsmål og henvendelser ikke har blitt besvart. Dette problemet skal være løst nå presiserer departementet, og påpeker at saksbehandlerne i dag ikke har restanser.

SIOPS forventer at det blir lettere for norske FN-veteraner å ta kontakt med departementet om ordningen fremover.

Forsvarsdepartementet skriver dette om forsinkelsesrenter: "Det følger av forsinkelsesrenteloven § 2 første punktum at fordringshaver «kan kreve rente etter denne lov (forsinkelsesrente) når kravet ikke innfris ved forfall». Den som søker om FN-erstatning har et krav overfor FN, og ikke Forsvarsdepartementet. Det er bakgrunnen for at Forsvarsdepartementet har avvist kravene om forsinkelsesrenter".

Videre skriver departementet følgende: "Det er som nevnt FN sin ordning. Det betyr at erstatningen utbetales etter deres retningslinjer og at de deretter avgjør hvor mye som skal utbetales. FN fastsetter varig medisinsk invaliditet på bakgrunn av American Medical Association’s guide to Evaluation and Permanent Impairment. Dette er et annet system enn for eksempel NAV og SPK bruker. Det er dermed ikke sikkert at FN fastsetter samme invaliditetsgrad for skaden som søker har fått i Norge".

Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Foto: Thorbjørn Kjosvold/Forsvaret

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'