Et lite ambisiøst "veteranbudsjett"

Regjeringen, her representert ved Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, la den den 7. oktober fram forslag til Statsbudsjett for 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 07. oktober. I budsjettforslagene til Forsvarsdepartementet (FD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er det budsjettposter og uttalelser som omhandler veteransaken. Det er imidlertid lite nytt som fremkommer, og budsjettforslagene fremstår som lite ambisiøse når det gjelder tiltak for skadde veteraner.

Det eneste konkrete tiltaket som omhandler skadde veteraner er kurset Veteraners psykiske helse som SIOPS har arrangert siden 2015. Kurset har vært finansiert på ulike måter, men i Statsbudsjettet for 2019 fikk vi øremerkede midler til gjennomføring av kurset. I budsjettforslaget fra både FD og HOD foreslås det at den øremerkede bevilgningen til SIOPS ikke videreføres. Både HOD og FD er positive til videreføring av kursene. HOD foreslår spesifikt at bevilgningen til kurset videreføres, men at den legges inn i grunnbevilgningen til de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk, stress og selvmordsforebygging (RVTS). Videre anbefales det at SIOPS inkluderes i arbeidet med kursene.

SIOPS er i utgangpunktet positive til at kurset om veteraners psykiske helse sikres videre finansiering, men for oss er det en forutsetning at det brede og høye faglige nivået som har vært på de tidligere kursene opprettholdes. Kurset som tilbys må også være meritterende for leger og psykologer. Dette har vært SIOPS' ankepunkt mot de kursene som RVTS har arrangert tidligere. De har kun i liten utstrekning vært meritterende, og da mister man fastlegen og psykologen som kursdeltaker. Vi kommer til å jobbe hardt for å sikre at kursene i fremtiden også er meritterende for leger og psykologer.

I tillegg til budsjettposten om kurset er det kun deskriptive uttalelser om veteraner i budsjettforslaget til FD. Uttalelsene er generelle og det er ikke noe nytt som kommer fram. Nedenfor er de to mest relevante uttalelsene fra budsjettet til FD.

  • Anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste for Norge er et samfunnsansvar. Regjeringen vil arbeide videre med tiltak for veteraner i tråd med endrede behov, og vil fortsatt vektlegge forskning, kompetanseutvikling og koordinering på veteranområdet mellom tjenesteytende sektorer. Regjeringen planlegger i 2020 å legge frem en melding til Stortinget om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner.
  • Regjeringen besluttet i 2018 å nedsette en arbeidsgruppe som skal foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av om de allerede eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner som har fått psykiske belastningsskader etter internasjonal tjeneste, fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppen skal også vurdere innretningen på klageordning for veteraner som får saken sin behandlet etter forsvarsloven § 55, i tråd med Innst. 28 S (2018–2019), til dok 8:203 S og dok 8:220 S (2018–2019). Arbeidsgruppen er bredt sammensatt, med blant annet representasjon fra arbeidstaker- og veteranorganisasjonene i Forsvaret. Arbeidsgruppen hadde sitt konstituerende møte i begynnelsen av 2019, og rapport fra arbeidet er forventet å foreligge innen utgangen av 2019. Når rapporten foreligger vil Forsvarsdepartementet vurdere anbefalingene nærmere, og iverksette nødvendige lov og forskriftsendringer. Det vises også til del I, 1. Hovedmål og prioriteringer, om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 56 og nr. 57.

  Et lite ambisiøst "veteranbudsjett"

  Aktuelt

  Arbeidsgruppe foreslår flere tiltak som vil styrke veteranenes rettigheter

  I dag ,17.01.20, har den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har gjennomgått erstatningsordningene for veteraner levert sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke–Jensen. Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å gjennomgå erstatningsordningene for veteraner for å se om disse fungerer etter intensjonen, samt å komme med forslag til endringer.

  Les mer

  Yogaklasser for veteraner har ledige plasser fra januar til mars

  Fra mandag 20. januar starter det opp yoga-kurs som er spesielt rettet mot veteraner. Målet med kurset er å tilføre hver enkelt veteran kunnskap og verktøyet til å bruke yoga som støtte i hverdagen.

  Les mer

  Veteraner oppfordrer til åpenhet om psykisk helse i ny film

  Veteranene Roger, Trym, Nicholas og Jan-Edgar lever alle med psykiske plager som følge av tjenesten for Norge i utlandet. I den nye filmen "Livet etter krigen" fra SIOPS forteller de om livet etter tjenesten, hvor viktig det er å være åpen om plagene og viktigheten av å søke hjelp tidlig for å få et bedre liv.

  Les mer

  Forsvarets Sanitet ønsker å utsette Afghanistan-undersøkelsen

  Forsvarets Sanitet har anmodet Forsvarsstaben å utsette spørreundersøkelsen om Afghanistan-veteraners opplevelser, helse og livskvalitet etter tjenesten i Afghanistan, skriver Forsvarets Forum.

  Les mer

  Julehilsen fra administrasjonen

  Det har vært et svært aktivt år for organisasjonen på flere områder, med mange viktige milepæler og aktiviteter. Administrasjonen i SIOPS oppsummerer de viktigste begivenhetene i 2019 i årets julebrev.

  Les mer

  Årets siste POC-samling og julelunsj med gode venner

  SIOPS likemannsnettverk (POC) avsluttet siste samling for året med god hjelp fra våre samarbeidspartnere i Kirkens SOS.

  Les mer

  Om Siops

  Om SIOPS

  En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

  Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

  Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

  I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


  Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

  Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

  Våre vedtekter finner du her.

  Les årsberetningen for 2018/2019.

  Les protokollen fra landsmøtet her.

  About SIOPS

  SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

  Bli medlem

  For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.