Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

SIOPS og NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) ønsker at Forsvaret i større grad benytter seg av kompetansen til militære utenlandsveteraner, og at veteranorganisasjonene i Norge kan samarbeide med offentlige myndigheter om ivaretakelsen av ukrainske soldater. Les hva vi forventer i ny Langtidsplan for forsvarssektoren.

Støre-regjeringen la frem sitt forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP) i april. LTP inneholder retningen, drift og rammer for Forsvaret i et langtidsperspektiv. Planen skal senere behandles på Stortinget i juni.

For SIOPS er det viktig at skadde veteraner fra internasjonale operasjoner (INTOPS) fortsatt kan benytte sin unike operative og militærfaglige kompetanse i Forsvaret. Dette kan gjennomføres gjennom egne stillingshjemler for skadde INTOPS-veteraner, og fortrinnsrett på stillinger.

SIOPS har også etterlyst et sterkere og mer helhetlig veteranfokus, også at planer som LTP ses i sammenheng med ny langtidsplan for veteranene. Les innspillene fra SIOPS til LTP her.

Både SIOPS og NVIO deltok på høringen om LTP i Stortingets utenriks- og forsvarskomite 18. april. Begge organisasjoner mener at en økonomisk storsatsing på Forsvaret også må innebære en styrking av veteranfeltet i årene som kommer.

SIOPS og NVIO peker begge på det sentrale forholdet mellom en god veteranivaretakelse og landets langsiktige operative evne.

Les fellesuttalelsen om LTP fra SIOPS og NVIO i sin helhet her.

SIOPS og NVIO forventer følgende i ny LTP:

  • Regjeringen inngår et samarbeid med SIOPS og NVIO om bistand til ukrainske soldater gjennom et ideelt-offentlig prosjekt.
  • Regjeringen og Stortinget ber Forsvaret i større grad benytte seg av veteranenes kompetanse etter tjenesten i utlandet.
  • Kommunene innlemmer veteranenes rolle og kompetanse i lokale og interkommunale beredskapsplaner og veteranplaner.
  • Det bevilges øremerkede midler til veteranarbeidet. Dette presiseres i Langtidsplanen for Forsvaret og i kommende statsbudsjett.

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Foto: SIOPS

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'