Foreldelse tema under rettssak i tingretten

Denne uken har det pågått en meget viktig rettssak i tingretten. SIOPS var tilstede som observatør første dag av rettssaken. Rettsaken omhandlet en domstolsprøving av et vedtak fattet av Klagenemnda der en veteran har fått avslag på den særskilte kompensasjonsordningen. Det er ikke første gangen en slik sak går for domstolene, men det spesielle med denne saken er at foreldelse har blitt påberopt av staten. Foreldelse ble med andre ord et sentralt tema og det var bemerkelsesverdig å være vitne til hvordan staten ved Regjeringsadvokaten argumenterte.

Bakgrunn for saken

SIOPS mottok i fjor høst en bekymringsmelding på bakgrunn av et prosessskriv fra Regjeringsadvokaten til tingretten angående at en veteran ønsket sitt avslag fra Klagenemnda prøvet for domstolen. Etter at SIOPS mottok denne bekymringsmeldingen har vi fulgt denne problemstillingen tett. Langseth Advokatfirma har utarbeidet en rapport for oss der de gjennomgår foreldelsesreglene og vi har sendt et brev til Forsvarsdepartementet der vi uttrykker bekymring knyttet til bruken av foreldelse. Vi mener det etter denne saken har skjedd en praksisendring hos SPK og vi har etter denne saken sett flere saker der foreldelse diskuteres.

Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på at verken Statens pensjonskasse (SPK) eller Klagenemnda har påberopt foreldelse i denne saken. Veteranen har tidligere fått sin psykiske belastningsskade godkjent som yrkesskaden og NAV har fattet vedtak på at yrkesskaden er årsak til hans uførhet. NAV har også tilkjent veteranen menerstatning og han har fått billighetserstatning fra SPK.

Hvordan argumenterer Regjeringsadvokaten?

I følge regelverket (foreldelsesloven § 9) foreldes krav på skadeerstatning eller oppreisning 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Det er påfallende å høre på hvordan Regjeringsadvokaten skyver alt over på veteranen og påpeker at han burde vist og skjønt tidligere både at hans plager skyldes tjenesten og at han burde ha meldt ha kravet sitt om kompensasjon tidligere. Det blir spurt i detalj når de første mareritt og flashbacks dukket opp og hvorfor veteranen ikke oppsøkte profesjonell helsehjelp med en gang han fikk mareritt og flashbacks fra tjenesten. Veteranen forteller om en rekke psykiske plager som han har hatt i lang tid. Tjenesten har dukket opp som tema i kontakt med helsevesenet ved enkelte anledninger. Av erfaring vet vi at psykiske belastningsskader oppdages og erkjennes over tid. Mange veteraner forteller om langvarige psykiske plager som strekker seg over flere år uten at de nødvendigvis selv oppfatter hvor omfattende disse plagene er. Tjenesten kan ofte være et element man tenker på uten at man skjønner og forstår at det er tjenesten som er årsaken til plagene. Når vi i tillegg vet hvor tabubelagt og hvor lite fokus det var på veteraner og psykisk helse fram til for bare ti år siden så er det urimelig å mene at veteranen burde vist at det er tjenesten som er årsak til plagene. Det mener imidlertid ikke Regjeringsadvokaten som mener at veteranen allerede for mange år siden hadde opparbeidet seg "nødvendig kunnskap om skaden".

Hva mener SIOPS?

SIOPS mener at kravet om "nødvendig kunnskap om skaden" etter foreldelsesloven § 9 tidligst kan være oppfylt på det tidspunkt det er utarbeidet en spesialisterklæring som slår fast at man er påført en varig psykisk belastningsskade forårsaket av tjenesten i internasjonale operasjoner. I tillegg må skaden ha medført varig uførhet. Det er med andre, etter vår oppfatning, helt urimelig å argumentere for at en veteran har "nødvendig kunnskap" om sin skade bare fordi tjenesten ble nevnt for nesten 20 år siden. Dette vitner, etter vår mening, om lite kunnskap og forståelse om psykiske belastningsskader hos veteraner. De oppdages og erkjennes over tid.

Under enhver omstendighet mener vi at foreldelse avbrytes ved innsending av søknad om kompensasjon til SPK.

Når foreldelse ikke har vært noe tema i vedtakene fra SPK og Klagenemnda mener vi at foreldelsesfristen tidligst starter da det blir fattet vedtak om fullt eller delvis avslag på kompensasjon. Der vedtaket blir påklaget må fristens utgangspunkt være tidspunktet for Klagenemndas vedtak. Dette standpunktet underbygges av at det i søknader om kompensasjon for skader ikke tas stilling til foreldelse hos SPK eller Klagenemnda. Saken har ofte vært til behandling i mange år hos disse organene, uten at foreldelse har vært et tema. Det vil derfor være sterkt urimelig om veteranen i rettsapparatet skal bli møtt med at kravet om kompensasjon er foreldet.

Foreldelse tema under rettssak i tingretten

Aktuelt

SIOPS på Hedersløpet 2019

I helgen deltok administrasjonen og flere medlemmer i SIOPS i Hedersløpet. Løpet hedrer alle som har tjenestegjort og overskuddet går uavkortet til stiftelsen Veteranhjelp. Les mer om løpet og stiftelsen veteranhjelp her.

Les mer

SIOPS inviterer veteranfamilier til førjulsferie på Rondane Høyfjellshotell!

For tredje gang arrangerer vi førjulsferie for norske og britiske veteranfamilier i samarbeid med Royal Marines Club og Rondane Høyfjellshotell. Årets førjulsferie går av stabelen 4.-8. desember.

Les mer

Musikktilbud for veteraner

Er du, eller kjenner du en veteran som har lyst til å spille i band, være med å lage låter og spille konsert?

Les mer

SIOPS’ innspill til ny stortingsmelding om veteraner

I forbindelse med den annonserte stortingsmeldingen om veteraner har SIOPS har levert en rekke konkrete innspill til forsvarsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og arbeids- og sosialdepartementet. Disse tre departementene vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med stortingsmeldingen. Innspillene er også sendt i kopi til alle stortingsgruppene.

Les mer

Veteraner og selvmord

I dag er verdensdagen for selvmordsforebygging. SIOPS jobber aktivt for å forhindre at skadde veteraner føler seg alene og uten hjelp.

Les mer

Første turlederkurs gjennomført!

Den 28. august til 1. september arrangerte SIOPS for første gang turlederkurs. Primus motor Jan-Edgar Nilsen hadde med seg fem veteraner til Steigen der fokus var på praktisk gjennomføring av motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.