Forsvarskommisjonens rapport- kommentarer fra SIOPS

I går overleverte Knut Storberget Forsvarskommisjonens rapport til statsråd Bjørn Arild Gram (SP). Les våre kommentarer til rapporten.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av Støre-regjeringen i 2021, og har hatt til oppdrag å vurdere Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonsrapporten blir et sentralt bidrag i arbeidet med Forsvarets langtidsplan.

SIOPS hadde møte med kommisjonens medlemmer på Forsvarets veteransenter den 2. februar i år. På møte holdt generalsekretær Kjetil Bragstad et mindre foredrag om den veteranpolitiske situasjonen i dag, manglene ved ivaretagelsen av skadde veteraner, behovet for å bedre dette, og muligheten for å anvende krigsveteranenes kompetanse videre i Forsvaret.

Vi leverte et skriftlig innspill til Forsvarskommisjonen 3. februar.

SIOPS gratulerer kommisjonen med sitt avsluttende arbeid, men vi er skuffet over at veteranenes rolle i forsvaret av Norge ikke er beskrevet ytterliggere i rapporten. Vi skulle ønske at kommisjonen tok til seg våre synspunkter, i det minste forholdet mellom en god veteranivaretakelse på den ene siden, og en styrket forsvarsevne og forsvarsvilje på den andre.

Vi mener det påhviler myndighetene et særlig ansvar for å ivareta de som har tjenestegjort for Norge, og som etter 2005 har vært under generell beordring. Ivaretakelsen av landets krigsveteraner kan styrke forsvarsevnen ettersom flere veteraner fortsatt kan bidra med sin unike operative og militærfaglige kompetanse i stillinger i Forsvaret, spesielt i krise- og krig. Det kan også bidra til at forsvarsviljen styrkes gjennom en reel opplevelse av ivaretakelse, og at flere vil bidra om myndighetene faktisk tar vare på de som blir skadet i kamp for Norge.

SIOPS leverte i 2017 en rapport til Stortinget hvor det var flere forslag til tiltak om dette. Et eksempel er at man ser på ordninger som kan gi bedre insentiv for å ansette skadde veteraner, og at de motiveres til å komme i arbeid eller arbeidsrettet tiltak, uten at de vil løpe en økonomisk risiko.

Forsvarskommisjonens rapport- kommentarer fra SIOPS

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'