Forsvarsministerens ensidige fokus på at mye er blitt bedre de siste ti årene, er en lite kritisk og forpliktende tilnærming til veteransaken

Veteranen Trym fortalte om sin opplevelse med å ha blitt skadd etter oppdrag i Afghanistan, hvordan han ble sviktet av systemet og hans fortsatte kamp mot systemet som skal ivareta ham. Forsvarsministeren svarer med at "veteraner ivaretas bedre idag". Dette mener SIOPS er en altfor ukritisk og uforpliktende tilnærming til veteranivaretagelsen. Det skal ikke bare stå på veteranorganisasjonene å ivareta veteraner, men hele sivilsamfunnet bør se sitt ansvar.

Historien til Afghanistan-veteran Trym Olsen, som sto på trykk i Forsvarets forum 4. september, gjør et veldig sterkt inntrykk på mange. Hans historie om psykiske problemer som følge av tjenesten i ung alder, er et grelt eksempel på hvor galt det kan gå når sikkerhetsnettet ikke fungerer. Trym har de siste ti årene falt mellom mange stoler, uten av noen har klart å følge ham skikkelig opp.

Det er mange som bør reflektere over Tryms historie, for å se hvor og hvorfor det har gått så galt underveis. Da Trym forlot Forsvaret med flokken, oppdraget, kulturen, kameratskapet og samholdet, ser vi at flere problemer oppstod. Overgang til det sivile liv kan bli utfordrende for mange som sliter med psykiske plager. Mange forteller oss om lignende opplevelser.

Også veteranorganisasjonene må tenke kritisk igjennom om vi kunne hjulpet Trym og andre veterankollegaer bedre, når vi vet de sliter, faller utenfor og blir litt eller helt usynlige. De er det krevende å fange opp, og spesielt når de har forlatt Forsvaret og er tilbake i det sivile samfunn. Hvem er det da som har et overordnet og helhetlig ansvar for å sjekke opp om alt er vel med veteraner som sliter?

Soldater som har tjenestegjort på vegne av Norge i internasjonale operasjoner er en helt unik gruppe i samfunnet. De har derfor særlige regelverk som skal trygge de når skader inntreffer. Dette sikkerhetsnettet må være godt, forutsigbart og troverdig – men vi ser det svikter innimellom. Saken til Trym viser det med full tyngde.

Forsvarsministeren er lite ambisiøs og forpliktende

At forsvarsministeren velger å vektlegge at veteraner ivaretas bedre i dag, i Forsvarets forum 4. september, synes jeg er overraskende og bekymringsfullt. Trym har opplevd motgang og unødvendige utfordringer som følge av sine psykiske plager etter tjenesten i Afghanistan helt frem til i dag! Å fokusere på at mye er blitt bedre de siste ti årene, er en lite kritisk og forpliktende tilnærming til saken etter min mening.

Hvor er spørsmålene om hvor og hvorfor det svikter, og viljen til å treffe nye tiltak på grunnlag av slike historier?

Bildet som vår statsminister tegner da hun ble intervjuet 3. september, synes jeg er bedre. Hun ble sitert med følgende da hun snakket om utviklingen i Afghanistan den senere tid:

«– Dette kommer til å kunne skape enda større utfordringer. Vi har vært for dårlige på veteranpolitikk, men det har blitt bedre». Hun refereres videre på at det ikke eksisterer en helhetlig plan for hvordan man skal ivareta Afghanistan-veteranene nå, men understreker viktigheten av å bedre oppfølgingsapparatet og ta mer hensyn til veteranenes pårørende.»

Det finnes ikke lenger en politisk plan for veteranarbeidet på strategisk nivå

Forsvarsministeren trekker ofte frem det som regjeringen har gjort av viktige endringer de siste år. Faktum er imidlertid at det er Stortinget som har pålagt regjeringen å innføre konkrete endringer for å styrke rettsvernet til skadde veteraner, fordi regjeringen selv ikke har vist nok ansvar.

Det gjelder blant annet innføring av klageordning for psykiske skader oppstått etter 2010, det gjelder nye regler om foreldelse i veteransaker, det gjelder nye sikringsregler som skal forhindre tilsidesetting av spesialisterklæringer, og det pålegget om å lage en plan og strategi for veteranforskning i Norge. Disse endringene stammer alle fra anmodningsvedtak fra Stortinget til Regjeringen.

Veteranforbundet SIOPS har siden veteranmeldingen kom, hevdet at den var for lite konkret og lite ambisiøs, og at vi mangler konkrete forpliktende politiske tiltak.

Faktum er at vi har gått fra en planperiode som forsvarsministeren omtaler med til sammen over 150 tiltak, til en ny veteranmelding i 2020 med bare tre overordnede prioriterte saksområder for veteranpolitikken.

Det synes vi i SIOPS er svært lite ambisiøst – og det er bekymringsfullt.

Det trekkes ofte frem skryt om at regjeringens veteranarbeid er tverrsektoriell, og at syv statsråder og departementer står bak.

Vel, vi i SIOPS er kritiske også her. Faktum er at det nå ikke lenger finnes en konkret politisk tiltaksplan på strategisk nivå, og med støtte på tvers av partigrensene og skiftende regjeringer. Hvorfor ikke regjeringen lenger vil ha dette, er for oss uforklarlig.

Ved gjentatte spørsmål til forsvarsministeren fra SIOPS og stortingsrepresentanter, så har vi fått mange ulike og vage svar. Tverrpolitisk fokus og innsats mellom syv departementer, uten en konkret plan om ambisjoner, mål og tiltak – det har vi i SIOPS ingen tro på.

Hvorfor er det nesten uten unntak bare forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet som uttalelser seg i det offentlige rom om veteranpolitikken? Hvor er helseministeren og omsorgsministeren i denne diskusjonen, og hva med arbeids- og sosialminister, barne- og familieminister og kommunal- og moderniseringsministeren? De skal jo også ha betydelig ansvar, men er usynlige i denne veterandebatten.

Viktige utfordringen innen veteranarbeidet fremover

Nei, behandlingstilbudet for psykisk helse er ikke godt nok totalt sett for våre veteraner. Psykisk skadde veteraner er en liten, men krevende pasientgruppe å følge opp å behandle. Mange av de har opplevd sterke hendelser som vanlige borgere ikke opplever.

Det er ikke et tilstrekkelig antall behandlere med et minimum av kompetanse om psykiske utfordringer som kan ramme veteraner etter sin tjeneste i INTOPS. Økt kompetansehevning for ansvarlig behandlere – leger og psykologer i det offentlige helsevesen, er derfor det viktigste vi kan gjøre i tiden fremover etter vår mening. Spesielt nå som vi også vet at det blir høyere tall på antall soldater med psykiske plager etter Afghanistan, ifølge uttalelser fra Forsvarets sanitet i sommer.

Mer forskning på våre veteraner, ulike kontingenter og hardt belastende personellgrupper, deres familier og barn, er et annet tema som krever mer innsats fremover. Spesielt mer involvering og forskning fra sivile behandlings- og forskningsinstitusjoner. SIOPS vet at sistnevnte sivile forskningsmiljøer ikke er blitt skikkelig involvert i det nye forum for veteranforskning som Forsvarsdepartementet har nedsatt, men det glattes det pent over med fine ord og generelle vendinger. Det gir ikke den troverdighet som denne viktige saken fortjener.

En studie foretatt av to forskere ved Forsvarets sanitet i 2016 baserte seg på Afghanistan-undersøkelsen fra 2012. Den henvendte seg til alle Afghanistan-veteranene i tidsperioden 2001-2011. Studien så på antall veteraner som møtte kriteriene for en eller flere psykiske lidelser, og fastslo at hele 72,4% av disse ikke hadde søkt om hjelp.

Veteranene som ikke søkte hjelp, oppga at de opplevde stigma og barrierer knyttet til dette. Et ønske om å håndtere vanskene selv, og konsekvenser for karriere og senere utenlandstjeneste, ble hyppigst oppgitt som barriere for ikke å oppsøke helsehjelp. Begrunnelse om at de ikke visste hvor de skulle søke hjelp, og manglende tiltro til hjelpeapparatet, var andre begrunnelser som fremkom i studien.

Nye tiltak kreves

Hva har Forsvaret og samfunnet gjort med dette?

Hva var tiltakene siden 2016 og har de virket?

Svaret kommer i oktober, når den nye Afghanistan II studien fremlegges. Vi vet at tallene blir høyere enn i 2012 for andel soldater med psykiske plager, det har Forsvarets sanitet allerede sagt til mediene. Spørsmålet er da hvilke nye tiltak som iverksettes både i Forsvaret og i det sivile samfunn.

Det er ingen grunn til at vi skal se oss tilbake og hvile på våre laurbær i denne saken, for utfordringene er fortsatt mange og uløste innen svært viktige områder for oppfølging av skadde veteraner.

La oss derfor snakke konkret om hvor og hvorfor det svikter, og hva som kan gjøres med det. Tiltak, ansvarstildeling, tidsfrister, ressurstildeling og evaluering av tiltak vil bringe oss videre. Det vil sørge for at fremtidens soldater blir enda bedre sikret enn i dag. Det må stilles tydelige krav til tverrsektoriell fremdrift innen veteranområdet. Vi hilser derfor flere på banen i denne diskusjonen, ikke minst andre ansvarlige departementer.

Forsvarsministerens ensidige fokus på at mye er blitt bedre de siste ti årene, er en lite kritisk og forpliktende tilnærming til veteransaken

Skrevet av Øystein K. Wemberg
Generalsekretær

Først publisert i Forsvarets Forum, 6. september 2021

Aktuelt

Skadde veteraner får ikke den erstatningen de fortjener

SIOPS er ute i Forsvarets Forum og mener at hverken Statens pensjonskasse eller Klagenemda har kompetanse til å tilsidesette medisinske vurderinger.

Les mer

Åpent temamøte onsdag 24.11. med Ronny Kristoffersen

Hvordan jobber Forsvaret med selvmordforebygging? Kommandør og leder for Råd for selvmordsforebygging i Forsvaret, Ronny Kristoffersen, kommer til oss for å fortelle om dette. Alle er velkomne!

Les mer

Vaffelonsdag hos SIOPS!

Kom på vaffler og kaffe hver onsdag hos SIOPS! Veteranene Morten, Arnstein og Jarle er hos oss hver onsdag fremover og er tilgjengelig for alle som trenger litt hjelp, eller bare trenger en liten prat.

Les mer

SIOPS i høringer om statsbudsjettet 2022

SIOPS har deltatt i muntlige høringer i Utenriks- og forsvarskomitéen og Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Der tok vi opp behovet for en større satsning på sivil forskning på veteraner, at det sivile samfunnet tar større ansvar for ivaretagelse og at forskningen får tilstrekkelig finansiering.

Les mer

Rondane juleferie for veteraner med familie 2021, 5.-10. desember - påmelding

Endelig kan SIOPS igjen invitere til juleferie for veteraner med familie på Rondane Høyfjellshotell. Påmeldingsfristen er 7. november.

Les mer

Statsbudsjettet 2022 - få ambisjoner og lite oppfølging

I forslaget til statsbudsjett for 2022 mangler det totalt ambisjoner om veteraner. SIOPS er bekymret for manglende øremerking av midler til forskning, ingen økte tildelinger til Forsvarets sanitet og ingen økte midler til kompetanseheving av ansvarlige behandlere.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2021/2022.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem