Veteranenes beredskapsrolle

Norsk forsvarsevne handler ikke bare om investeringer i nye våpensystemer og avdelinger, men også om ivaretakelsen av Forsvarets personell, særlig veteranene våre. Skulle Norge selv bli rammet av krig, vil vi trenge alle, inkludert veteranene. Veteranperspektivet må frem i regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren.

Veteranivaretakelsen styrker forsvarsevnen og forsvarsviljen

Støre-regjeringen må ta med et helhetlig veteranperspektiv i sine forsvarspolitiske prioriteringer, særlig i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret. Veteranenes viktige rolle i norsk beredskap bør også reflekteres i et nytt og bredt forsvarsforlik på Stortinget.

Krigen i Ukraina aktualiserer på mange måter viktigheten av et godt system for veteranivaretakelse, systemer som i dag aktivt forsterker landets militære motstandskraft.

SIOPS besøkte i fjor skadde ukrainske soldater som er til behandling på norske sykehus, under besøket ga vi råd og veiledning om hvordan den enkelte kan håndtere sin nye hverdag med fysiske krigsskader, en hverdag i strid. Dette er et konkret bidrag som innvirker positivt inn på ukraineres militære innsats på slagmarken både moralsk og fysisk.

Vi har selv tatt initiativ ovenfor regjeringen til et større prosjekt med andre ideelle organisasjoner, der SIOPS kan bistå myndighetene i ivaretakelsen av skadde ukrainere i Norge. Slike frivillige bidrag er med å styrke den ukrainske motstandskraften, det ukrainske forsvaret er helt avhengig av personell som fortsatt kan og vil slåss mot Russland.

En god veteranivaretakelse styrker forsvarsevnen i Norge ettersom flere veteraner fortsatt kan bidra med sin unike operative og militærfaglige kompetanse i stillinger i Forsvaret og i sivile beredskapsavdelinger, spesielt i krise- og krig. Veteraner med fysiske skader fra internasjonale operasjoner kan inneha administrative funksjoner i operasjonssentralene, som etterretningsanalytikere, eller fungere som instruktører for operativt personell.

God veteranivaretakelse kan også bidra til at forsvarsviljen styrkes gjennom en reel opplevelse av ivaretakelse av den enkelte veteran. Flere vil aktivt bidra i den militære beskyttelsen av landet hvis myndighetene faktisk tar vare på de som blir skadet i kamp, dette inkluderer også veteranenes familier og andre nærstående. Myndighetene er helt avhengig av borgere som er villige til å ofre liv og helse i kamp for Norge og våre verdier.

Forsvarets personalpolitikk må endres

SIOPS anser den personalpolitiske holdningen i Forsvaret mot skadde veteraner som et strukturelt problem i dag. Veteranene i Norge er en viktig ressurs, som Forsvaret i dag ikke er gode nok til å benytte seg av. Forsvaret må etterstrebe en modernisering av personalpolitikken sin, slik blant annet Forsvarskommisjonen har anbefalt regjeringen.

Fremdeles er det utfordrende for veteraner med fysiske skader etter deltagelse i krig å fortsette aktiv tjeneste i Forsvaret. Dette gjelder også soldater med skader fra militærøvelser og andre operasjoner innenlands. Vi stiller spørsmålet om Forsvaret i realiteten er en IA-bedrift? Forsvarets selektive personalpolitikk går på bekostning av langsiktig operativ evne. Det gir regjeringen og Forsvaret lite troverdighet, og kan igjen svekke troverdigheten blant soldatene.

SIOPS mener at Forsvaret må opprette egne stillingshjemler for skadde veteraner, dette må ikke brukes mot veteraner som allerede er i et erstatnings- eller behandlingsforløp. Egne stillingshjemler for skadde veteraner bidrar til å øke det totale soldatvolumet i Forsvaret, både blant fast ansatte og reservister i alle avdelinger. Disse stillingshjemlene kan finansieres gjennom eksisterende ordninger fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Forsvaret må gjøre det lettere for skadde veteraner å fortsette sin aktive militære tjeneste, noe våre allierte har god erfaring med, også i ute i felt. Amerikanerne hadde selv aktivt tjenestegjørende i Afghanistan med fysiske skader. Det innebærer også at politikerne må vurdere regelverket og saksbehandlingen av saker skadde veteraner kan ha hos NAV og Statens Pensjonskasse.

Veteranene kan samtidig virke som lokale beredskapsressurser i kommunene. Her kan kommunene anvende den operative kompetansen som mange av lokalsamfunnets veteraner innehar. Slike rolletildelinger kan inkluderes i kommunale og interkommunale veteranplaner.

For å fremheve verdien av erfaringen fra Forsvaret og internasjonale operasjoner foreslo SIOPS i 2017 at Norge bør vurdere en tilsvarende jobbordning for veteraner med fortrinnsrett på offentlige stillinger og kompensasjon til private arbeidsgivere. Dette er blant annet gjort i Danmark

Veteranen som beredskapsressurs

Den sentrale sammenhengen mellom veteranivaretakelse og forsvarspolitiske prioriteringer må inkluderes i regjeringens kommende langtidsplan, særlig koblingen til ny tiltaksplan for veteranene.

Forsvarsevne og forsvarsvilje må bygges og opprettholdes, dette gjøres også i måten vi ivaretar veteranene våre etter oppdrag i utlandet.

Veteranenes beredskapsrolle

Skrevet av rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.

Publisert som leserinnlegg i Altinget 13.03.23.

Foto: Morten Brakestad/Stortinget

Aktuelt

Bistand til veteraner med gjeldsproblematikk

Les mer om NAVs pilotprosjekt

Les mer

Forslag til ny yrkessykdomsliste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny yrkessykdomsliste.

Les mer

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'