Høring på Stortinget i høst - veteraners rettigheter må forsvares og styrkes - ikke svekkes

Når Stortinget kommer sammen over sommeren kan det ligge an til at vi får en bred gjennomgang som omfatter flere av SIOPS' hjertesaker - om veteraner fra internasjonale operasjoner og deres rettigheter. Du kan sende inn dine innspill til vår høringsuttalelese: innen 1. august til post@siops.no

Forsvarsdepartementet har sendt til høring - forslag til endring i forsvarsloven med forskrifter. Dette omhandler blant annet erstatningsordninger for veteraner fra internasjonale operasjoner. I første omgang handler det om Stortingets vedtak i 2018 om å innføre en klageordning for veteraner som har blitt psykisk skadd som følge av deltakelse i intops etter 2010. SIOPS mener det er uverdig at veteraner skadet etter 2010 fortsatt ikke har klageadgang. Denne saken har i flere år vært en hjertesak for SIOPS. I FDs høringsnotat refereres det også til andre viktige spørsmål som handler om rettighetene til veteraner som er skadet i intops. Her nevnes den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen for vurdering og gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningene, og gruppens forslag om regler som etter vår mening vil gjøre det vanskeligere å påberope foreldelse i saker som handler om psykiske senskader og å tilsidesette spesialisterklæringer. Høringsnotatet nevner også forslaget om å begrense, og i realiteten å halvere advokatsalæret i disse sakene. Innfører man en slik begrensning kan det vanskelig tolkes som noe annet enn en bekreftelse på en innstramming av praksis. Alle disse spørsmålene, om bl.a. foreldelse, tilsidesettelse og advokatutgifter, er spørsmål som Forsvarsdepartementet ønsker å vurdere nærmere, slik det heter i høringsnotatet.

Imidlertid har Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) sendt in et såkalt Dok-8-forslag, altså et representantforslag som tar opp de viktigste sakene det handler om når vi snakker om å forsvare og sikre - og ikke svekke - veteraners rettigheter. Det er grunn til å tro at FDs høringsnotat og Dok-8-forslaget blir behandlet parallelt.

Dok-8-forslaget tar også opp et spørsmål som den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen egentlig skulle ha besvart, men som man ikke hadde tilstrekkelig tid og ressurser til. Det handler om en relativt omfattende gjennomgang av saker for å undersøke om det har skjedd en innstramming, slik SIOPS og de advokatene som har arbeidet med dette har ment. I det aktuelle Dok-8 foreslås bl.a. :
"Stortinget ber regjeringen gjennomgå saker om erstatning for veteraner fra Statens pensjonskasse og klagenemnda for å identifisere om praksis er i strid med gjeldende rett, og sikre gjenopptakelse av alle saker der vedtak fra Statens pensjonskasse og/eller klagenemnda kan være i strid med gjeldende rett."

Dette betyr at Stortinget i løpet av en kort periode vil behandle flere saker som er av stor betydning for ivaretakelsen av skadde veteraner. Rødts Dok-8-forslag er så grundig, og de konkrete forslagene der er så viktige for å ivareta veteraners rettigheter, at det må være mulig å oppnå tverrpolitisk enighet om forslaget. Stortingets behandling av dette er viktig, også fordi det synliggjør det ansvaret Stortinget har for å sende norske kvinner og menn ut internasjonale konflikt- og krigsområder. Vi tror ikke at våre folkevalgte ønsker at veteraner med senskader skal bli møtt med foreldelse, at de som sliter psykisk skal få spesialisterklæringer tilsidesatt (dette skjer oftere her enn i annen erstatningrett). Stortinget bestemte allerede i oktober 2018 at alle som er skadet i intops skal ha lik klagerett. Klageretten er enda ikke innført. Flere har fått satt livet på vent.

Før den 10-årige veteransatsingen, med Regjeringens handlingsplan I tjeneste for Norge, og oppfølgingsplanen med samme navn, var det en erkjennelse om at vi som samfunn hadde sviktet veteranene. I St. prop. nr 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier het det derfor: «Når norske kvinner og menn sendes ut i tjeneste for internasjonal fred og sikkerhet, skal de kunne føle seg trygge på at de får oppfølging før, under og etter tjeneste.»

Spørsmålet nå er om de folkevalgte føler seg trygge på at oppfølgingen av våre veteraner er god nok.



Høring på Stortinget i høst - veteraners rettigheter må forsvares og styrkes - ikke svekkes

Aktuelt

Nytt felles nasjonalt veteranmonument avdukes 8. mai 2021

Nytt felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner kommer på plass på Akershus festning, og skal avdukes på frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021. Foto: Erling Eikli, Forsvarets Forum

Les mer

Informasjon om FN-erstatning

Nå kan skadde veteraner søke erstatning for skade oppstått under FN-ledete misjoner etter 1. juli 1997. Orienteringen er midlertidig og blir videreutviklet av Forsvarsdepartementet over sommeren.

Les mer

Høring på Stortinget i høst - veteraners rettigheter må forsvares og styrkes - ikke svekkes

Vi tror ikke at våre folkevalgte ønsker at veteraner med senskader skal bli møtt med foreldelse - at de som sliter psykisk skal få spesialisterklæringer tilsidesatt..

Les mer

Noen ledige plasser på Veteranseilas 17. - 31. juli

Årets veteranseilas starter i Bodø 17. juli og avsluttes 31. juli. Følg med på årets seilas og hva deltakerne gjør underveis!

Les mer

Nyvalgt styreleder i SIOPS: - Du er ikke bare veteran!

– Hvis du sliter etter tjenesten er det helt normalt. Da har du sannsynligvis normale reaksjoner på unormale hendelser. - Det er gode dager, og dager som er vanskelige. – Jeg blir jo aldri kvitt opplevelsene, men jeg har blitt flinkere til å håndtere dem, sier Aasbak.

Les mer

SIOPS mottatt maleri i gave

Veteran Jarle Olvar Nygård overrakte et stort maleri i gave til SIOPS ved åpningen av hans maleriutstilling i Langesund (bilde: SIOPS)

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.