Historisk gjennomslag på Stortinget

Idag er en gledens dag for våre veteraner og vi er svært fornøyde med at stortinget nå går inn for å styrke rettighetene til veteraner som søker erstatning for psykiske belastningsskader som følge av sin internasjonale tjeneste på vegne av Norge. Debatten viste at våre folkevalgte er sitt ansvar bevisst og ønsker at det skal fortsatt være et fokusområde, og etterlyste flere konkrete tiltak fra regjeringen. Foto: Stortinget


Debatten på Stortinget var preget av tverrpolitisk enighet om politikernes og storsamfunnets ansvar for å tilrettelegge for og ivareta norske veteraner. Som Anniken Huitfeldt sa med et sitat fra Joe Biden, "det er en hellig forpliktelse å ta vare på våre veteraner". Dette gleder oss i Veteranforbundet SIOPS og vi er veldig fornøyde med å se at våre folkevalgte tar på alvor de konsekvensene det kan ha å sende personell ut i internasjonale operasjoner.

Representantforslaget
Det var en samlet komité som ga sin tilslutning til mange av tiltakene i representantforslaget og dette tydeliggjør at det er bred politisk enighet om mesteparten av forslaget. Likevel var det enkelte av tiltakene som ikke ble støttet av regjeringspartiene, men som opposisjonen samlet seg rundt. Morten Wold (FrP) påpekte at det var et "sjeldent flertall" som sørget for at hele representantforslaget fra Bjørnar Moxness ble vedtatt. Selv om det er sjeldent, er SIOPS veldig glade for at det var et tydelig flertall og at det var enighet på tvers av de politiske skillelinjene.

Tiltakene i forslaget er svært viktige for de veteranene som blir skadd som følge av sin tjeneste, og som søker erstatning. Det vil føre til tydeligere regelverk og det forsikrer veteranen om en mer rettferdig behandling. I tillegg var det svært viktig for oss å sikre at dagens ordning med støtte til juridisk bistand ble opprettholdt. Det gir veteranene større trygghet.

Som Wold videre trakk frem, var en av hovedårsakene til at dette nå blir gjennomført, at det har vært bred støtte fra de veteran- og tjenestemannsorganisasjonene som stilte seg bak. Dette understreker at det er et samlet veteranmiljø som har jobbet for dette over lang tid.

Stortingsmeldingen
SIOPS har tidligere gitt uttrykk for bekymring for at stortingsmeldingen var lite ambisiøs og manglet konkrete tiltak. Dette ble også trukket frem under debatten og flere tok til orde for at den er "vag og lite konkret". Audun Lysbakken fra SV sa at "meldingen fremstår som et punktum, ikke en marsjordre - og vi trenger en marsjordre". Dette er tydelig i en 92-siders lang stortingsmelding der kun er 3 sider er viet til veien videre for veteranoppfølgingen.

Selv om det er full enighet i de tre foreslåtte satsningsområdene fra Regjeringen (ivaretakelse av barn og familier, videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og forskning) er det også flere av partiene som mener dette ikke er godt nok. SIOPS støtter mindretallsinnstillingen fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti som ber om at:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ny handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Planen skal bidra til å klargjøre hvilke tiltak fra regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) som skal videreføres. Videre skal planen inneholde konkrete mål, delmål og tiltak for de tre prioriterte politikkområdene som er fremlagt i meldingen: (1) ivaretakelse av personellets barn og familier, (2) videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og (3) forskning. I tillegg skal planen konkretisere mål, delmål og tiltak for et fjerde område: (4) åpenhet og kultur rundt psykisk helse i Forsvaret.

og at:

  • Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.

Uventet vedtak om forskningsplan
Underveis i debatten, som gjentatte ganger kritiserte meldingen for å mangle målbare tiltak, og at det er et kunnskapsbehov for å vite nok om dagens veteraner, tok Hårek Elvenes (H) til orde for at regjeringspartiene også ønsket å støtte mindretallinstillingen fra Arbeiderpartiet og SV der:

  • Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning

Dette ble til slutt, noe overraskende, enstemmig vedtatt og ses på som en stor og viktig seier for SIOPS. Vi har lenge ment at det har skjedd for lite på dette området, og at for å kunne lage behandlinger og forebygge skader, er vi nødt til å vite mer. Det er derfor svært gledelig å se at et samlet Storting stiller seg bak dette forslaget.

To viktige momenter om dagens veteranarbeid
Det var en god debatt som belyste mange av problemstillingene som SIOPS tidligere har tatt til orde for, og sendt innspill på. Spesielt viktig var spørsmålet fra Liv Signe Navarsete (SP) som påpekte at veteranarbeidet er tverrsektorielt og at det er mange departement og fagmiljøer som har ansvar for å følge opp dette. Dette kan bety veldig mange lange og kronglete veier inn til rett behandling, støtte og bedring for mange veteraner, og det er betimelig å spørre hvordan dette skal samordnes bedre.

Silje Hjemdal (FrP) trakk også frem et viktig punkt om det lokale ansvaret, som har vært et av Regjeringens viktigste fokusområder de siste årene. Veteranene bor i kommuner og det er der de mottar førstelinjetilbudet sitt. Dette forplikter, og det er viktig at de lokale folkevalgte er sitt ansvar bevist og følger opp de kommunale veteranplanene. Dette er SIOPS helt enige i, og vi har lenge vært bekymret for at det ikke følger med noen ressurser og heller ikke krav til kommunene rundt dette området. Det fører til at man er prisgitt ildsjeler som engasjerer seg ekstra for veteranene, siden det først og fremst kan oppfattes som nok en tilleggstjeneste kommunen skal gjøre uten den rette kompetansen eller kapasiteten.

Fremtidens veteranpolitikk
Ettersom det ble tatt til orde fra samtlige partier underveis i debatten at det fortsatt var arbeid som gjenstod på dette området, og det ble etterlyst konkrete tiltak i meldingen, var det derfor overraskende når statsråden uttalte at det var et pågående arbeid med en handlingsplan. Dette er gledelig å høre, og SIOPS ønsker å bidra til utformingen av denne.

Videre er det viktig å ikke hvile på laurbærene og tenke at vi har oppnådd alt vi kjemper for. Det er fortsatt mange områder hvor det ikke er godt nok, og det gjelder spesielt på kompetanseheving i det sivile hjelpeapparatet, og blant sivile behandlere. Det må komme en konkret plan for kunnskapsheving og forskning både i Forsvaret og i det sivile, og dette skal vi fortsette å jobbe for. I tillegg er det en svært viktig jobb å ha fokus på nedbygging av stigma rundt psykisk helse i Forsvaret, som kommer til å ta lang tid og som må prioriteres gjennom målbare tiltak.

Som Trine Skei Grande (V) påpekte "det er vår plikt å ivareta de som gir så mye for å følge opp de vedtak som gjøres i denne sal". SIOPS er helt enige i at det er et overordnet politisk ansvar å ivareta de kvinner og menn som reiser ut med flagget på skulderen for å etterleve norske politiske interesser og forpliktelser, og arbeidet fred. Dermed er det vår plikt å passe på at dette skjer, og det skal vi ikke glemme.

Historisk gjennomslag på Stortinget

Aktuelt

Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS har laget nye informasjonshefter

Les mer

Yogasamling på Nøsen

Meld dere på yogasamling i mars

Les mer

Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til informasjonsmøter

Les mer

Bli med på Yoga!

Vi setter i gang med nye yogakurs

Les mer

I tungtvannsabotørenes fotspor

Les mer om vårt kommende arrangement i 2024

Les mer

Ønsker du å stille til valg i SIOPS?

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'