Informasjon om årets ekstraordinære landsmøte 13. juni

Årets landsmøte gjennomføres digitalt lørdag 13. juni fra kl. 12.00 til 16.00. Vi ønsker alle velkommen på møtet og ser frem til å se dere gjennom skjermen!

Landsmøtet i SIOPS blir i år gjennomført som et digitalt videomøte lørdag 13. juni kl 1200 – 1600.

For å delta må man ha meldt seg på til post@siops.no og betalt årskontingent for 2020 for å avgi stemme. Ta kontakt med administrasjonen dersom det har noen spørsmål til dette.

Sakspapirer:
Her finner man alle de nødvendige sakspapirer som skal opp til behandling på landsmøtet. Dagsorden og forretningsorden er viktige dokumenter som forteller hvordan møtet gjennomføres, og delegatenes rolle under møtet. Vi oppfordrer til å lese disse nøye.

Bilde og lyd:
Landsmøtet vil avholdes på plattformen Zoom. Det blir sendt ut link til alle sammen med invitasjon til «møterommet» i forkant av møtet. Alle tekniske spørsmål sendes til marie@siops.no.

Tegne seg til debatt/taleliste:
Det er begrenset med åpen debatt. Til de sakene hvor det er åpen debatt, tegner man seg ved å be om ordet i chatten. Man blir da satt på talelisten. Se forretningsorden for regler for debatt.

Valg:
Valgkomiteen har fremmet sin innstilling til forslag på kandidater til de ulike vervene som er på valg. «Benkeforslag» kan fremmes, og må sendes skriftlig senest fredag 12. juni kl. 12.00 til marie@siops.no og styrebjorn@gmail.com – slik at vi kan stemme over alle innkomne forslag. Grunnet tekniske løsninger er det ønskelig at det ikke fremmes benkeforslag under selve møtet.

Følgende posisjoner er på valg i år:

Styreleder

Nestleder (skal velges blant styrets øvrige medlemmer)

2. varamedlem

3. varamedlem

7. varamedlem

Leder kontrollkomite

Medlem kontrollkomite

Leder valgkomite

Medlem valgkomite

Medlem valgkomite

Avgi stemme ved valg:
Valg gjennomføres elektronisk. Delegatene mottar en personlig epost til hvert valg idet valget åpnes. Alle må derfor kunne ha tilgang til epostkontoen sin for å gjennomføre dette. Det blir utsendt en link til spørreundersøkelsen og man stemmer anonymt. Det er kun mulig å stemme én gang i hvert valg.

Valgene vil være åpent i et gitt tidspunkt (dette finnes i dagsorden).

Forhåndsstemming:
Dersom noen ikke ønsker å gi over fullmakt til et annet medlem som kan stemme på sine vegne, eller har mulighet til å delta på møtet, er det mulighet for å forhåndsstemme. Dette skjer ved å avgi sin stemme til leder av kontrollkomitéen og teknisk ansvarlig for møtet. Disse har taushetsplikt og stemmen blir anonymisert. Dette gjøres innen lørdag 13. juni kl. 09.00. Muligheten for å forhåndsstemme åpnes fredag 12. juni kl. 14. Stemmingen foregår ved å sende epost til marie@siops.no og styrebjorn@gmail.com.

Fullmakt:
Det er mulig å gi fullmakt til et annet medlem dersom man ikke kan delta på møtet selv. Disse skal også meldes inn i forkant og fristen for dette er fredag 12. juni kl. 12.00. Ved fullmakt vil vedkommende som skal stemme på vegne av noen bli tilsendt en egen stemmelink.

Åpen debatt:
Siden årets landsmøte gjennomføres med redusert agenda, er sakspunktet «Lokale saker» dessverre ikke med på agendaen i år. Men har vi satt opp et avsluttende sakspunkt som heter «Åpen meningsytring». Her legger vi opp til at medlemmene den siste halvtimen kan få ordet til å sette kort fokus på viktige saker sett fra medlemmenes side. SIOPS er en åpen og demokratisk organisasjon, og det er derfor viktig at medlemmenes røst blir hørt.

Frister:
29. mai: Frist for påmelding til landsmøtet.

2. juni: Sakspapirer sendes ut pr e-post

12. juni: Frist for å fremme skriftlig «benkeforslag» til valg

12. juni: frist for å melde inn overdragelse av fullmakt

13. juni: frist for å forhåndsstemme

Sakspapir:
Les alle sakspapirene her.

Informasjon om årets ekstraordinære landsmøte 13. juni

Aktuelt

Yoga for veteraner hver tirsdag utover høsten

Hver tirsdag utover høsten er det Yogaklasser for veteraner. Vi vil at veteraner skal få prøve ut Yoga, og skaffe seg det som trengs av kunnskap og ferdigheter for å kunne bruke dette som et verktøy til avspenning og mestring. Eller bare som trening!

Les mer

Viktige endringer til mestringsaktiviteter i høst og vinter

Grunnet koronapandemien blir det dessverre noen endringer til planlagte mestringsaktiviteter i høst/vinter. Veteranseilas i oktober er kansellert, og britisk deltakelse på Rondane førjulstreff i desember er også dessverre kansellert.

Les mer

Hedersløpet 2020

Vi og 200 andre ivrige løpere deltok på årets Hedersløp.

Les mer

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

SIOPS deltok på høring om St. Mld. 15 (2019-2020) "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid". Dette har vært en av våre kjernesaker siden starten på 2019 og det var positivt at så mange i komitéen viste sin interesse for våre innspill og kommentarer til meldingen styrker og svakheter. Se hvordan det gikk på høringen videre i artikkelen.

Les mer

9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Representantforslaget tar tak i de forslagene som regjeringen ikke har fulgt opp i stortingsmeldingen eller forslag til endring av forsvarsloven. Vi mener det fortsatt gjenstår flere viktige endringer for å sikre at veteraner som har blitt skadd, får en trygg og rettferdig behandling i Statens Pensjonskasse.

Les mer

Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Når St.Mld.15 (2020) skal behandles på Stortinget, skal politikerne også ta stilling til et representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget ivaretar flertallsinnstillingene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som så på erstatnings og kompensasjonsordningene. SIOPS og samtlige veteran- og tjenestemannsorganisasjoner støtter forslaget.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.