Innkalling til landsmøte 2024

Styret i SIOPS har besluttet at landsmøtet 2024 skal avholdes som et hybrid landsmøte med både digital tilstedeværelse og fysisk fremmøte i Kongens Gate 9 i Oslo lørdag 27. april kl. 1100 til 1600.

Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2024». Angi også om du deltar fysisk eller digitalt. Påmeldingsfrist er 13. april.

Vi minner om at deltagelse på landsmøtet ifølge vedtektene forutsetter at medlemskontingent for 2024 er betalt 1 måned før Landsmøtet (27.03). Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål. Er du ikke medlem, så betal 300kr til konto 1506 47 41117 eller VIPPS 300kr til 11892, - husk å skrive «Medlemskontingent 2024 + navn» ved innbetaling.

Praktisk informasjon for digital del av landsmøte
Landsmøtet gjennomføres fysisk i møtelokalene. Vi vil forsøke på, men kan ikke garantere at vi får til videokonferanse fra møtelokalene.

Landsmøtet kommer også til å foregå digitalt på plattformene Teams og DigDem. Det krever ikke at dere lager egen profil for Teams. Dere trykker bare på en link som vi sender ut, og som gir dere tilgang til det digitale rommet. Det eneste dere trenger er internett og noe å spille av dette på, helst datamaskin/PC. Det anbefales også at alle bruker headset/ørepropper slik at lyden blir best mulig.

Nærmere detaljer om dette, samt digitale kjøreregler for møtet, kommer senere til de som er påmeldt til landsmøtet. Sakspapirer vil bli sendt ut elektronisk til alle påmeldte.

I tillegg til at møtet foregår på Teams, vil alle få tilgang til programmet DigDem. Her skal alle sakspapirene ligge og det er på denne plattformen alle sender inn endringsforslag, avgir stemme ved valg, voterer på sakene og melder seg til talerlisten. Dette krever at man har tilgang til smart-telefon, eller kan ha to internettfaner åpne samtidig (én for Teams, og én for DigDem).

Administrasjonen tar sikte på å gjennomføre en gjennomgang av landsmøteprosessen, saksliste og i bruk av DigDem mandag 15.04 klokken 12, og mandag 22.04 klokken 12 og klokken 17. Det vil ikke bli avholdt en gjennomgang på ettermiddagen dersom ingen melder interesse for dette innen samme mandag 15.04 klokken 12. Vi anbefaler å se egne videoer på DigDems hjemmeside og deres Youtube-kanal. Se introvideo her.

Gjennomføring av landsmøtet

Vi vet at enkelte kanskje ikke har tilgang til digitalt utstyr, eller som ikke føler seg like godt kjent med de ulike programmene. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom det er noe usikkerhet knyttet til dette. Ta kontakt så tidlig som mulig og i god tid i forkant av landsmøtet, slik at vi kan hjelpe. På selve dagen vil det være svært begrenset hva administrasjonen kan bistå med grunnet gjennomføring av selve møtet.

Det kan også være en mulighet å ta kontakt med andre medlemmer, gjerne i sin egen region, for å be om veiledning/hjelp. Det finnes også muligheter for offentlig støtte til innkjøp av elektronisk verktøy (datamaskin) gjennom NAV.

For de som deltar fysisk må man ha med seg enten telefon eller datamaskin/nettbrett for å kunne gjennomføre avstemminger og levere inn endringsforslag.

Forslag til sakslisten til landsmøtet

Ved forslag til nye saker til sakslisten, må det fremsettes et saksforslag med konkret tittel for selve saken, kort begrunnelse for saken, og forslag til vedtak i saken som det er mulig å stemme over. Saker som er ønsket behandlet på landsmøtet har frist 30. mars. Etter praksis vil det være en egen vurdering med styret på om sakene skal behandles eller ikke.

Saker som ønskes satt fokus på, men som det ikke skal stemmes over, tas under sak «Åpen debatt og informasjon fra medlemmene». Dette blir informasjons- og debattsaker, hvor det er medlemmene som setter agendaen og sier hva de mener om ulike ting i organisasjonen vår. Dette er en viktig sakspost under landsmøtet. Det er avsatt begrenset med tid for slike innlegg, og vi vil komme tilbake til digitale møteregler om dette.

Valg

SIOPS-administrasjonen vil informere om at følgende verv er på valg i 2024:

-Leder i styret
-3 Styremedlemmer
-4 Varamedlemmer
-1 medlem og 1 vara til kontrollkomite
-Leder og 1 medlem til valgkomiteen

Vi oppfordrer våre medlemmer til å fremme sine forslag på kandidater til valgkomiteen. Frist for å gi innspill til valgkomitéen er 29.mars. Les mer om valget her.

Vi vil også informere om at det er et forslag om endring av vedtektene i organisasjonen, noe som også vil påvirke behovet for antall tillitsvalgte som må velges dersom Landsmøtet velger at endringene godkjennes, og at de skal tre i kraft umiddelbart.

Valgkomiteen fremmer sin innstilling på kandidater til de ulike vervene som er på valg, og det sendes ut sammen med øvrige sakspapirer til deltakerne. «Benkeforslag» kan fremmes i møtet, men må fremmes gjennom DigDem – slik at vi kan stemme over alle innkomne forslag. Nærmere informasjon om dette kommer også senere til deltakerne.

Øvrige frister

29. Mars: Frist for innspill til valgkomitéen.

30. mars: Frist for innmelding av saker til landsmøtet.

13. april: Frist for påmelding til landsmøtet.

14. april: Sakspapirer sendes ut pr E-post. Det blir ikke sendt ut fysisk.

Innkalling til landsmøte 2024

Publisert 15.03.24

Aktuelt

Bistand til veteraner med gjeldsproblematikk

Les mer om NAVs pilotprosjekt

Les mer

Forslag til ny yrkessykdomsliste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny yrkessykdomsliste.

Les mer

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'