Julehilsen fra administrasjonen

Kjære veteraner, pårørende og støttespillere,

Julen nærmer seg med stormskritt, og i år velger vi en mer miljøvennlig profil med digitalt julebrev som oppsummerer viktige begivenheter for SIOPS i 2019. Det har vært et svært aktivt år på flere områder, med mange viktige milepæler og aktiviteter gjennom året. Både Marie og Øystein startet i SIOPS tidlig i 2019. Vi har derfor brukt en del tid på å sette ny administrasjon.

Starten på 2019 var også preget av dugnadsarbeid og flytteprosess fra midlertidige lokaler på Helsfyr, til nytt lokale i Kongens gate 9. Vi flyttet inn i mars og åpnet vårt nye SIOPS’ info- og ressurssenter med en flott innvielsesfest med mange gjester. Lokalene har i høyeste grad svart til forventningene, og vi er stolte over å ha så fine lokaler som møteplass for våre skadde veteraner og støttespillere. Vi har også lånt ut lokalene til andre aktører i veteranfamilien for ulike arrangementer, for det handler om samarbeid mellom oss som jobber for og med veteraner.

Vi har vektlagt å være tydelige, synlige og konstruktive i vårt arbeid, med ambisjon om å være en troverdig stemme for våre skadde veteraner. Dette er reflektert på våre ny nettside på siops.no, der vi klargjør SIOPS’ syn og standpunkter på en rekke prinsipielle saker. Vi skal være kravstore, men faktabaserte, ryddige og transparente, og denne profilen vil vi fortsette med også i fremtiden.

Forsvarsdepartementet har i 2019 nedsatt en arbeidsgruppe for gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningene. Vår representant i arbeidsgruppen er advokat Pan Farmakis, og han har gjort en strålende innsats. Arbeidet er i sluttfasen, og mange viktige og prinsipielle spørsmål er diskutert. Dette har vært en høyprioritert sak for oss i hele år. Dette arbeidet omhandler selve kjernen i veteranivaretakelsen, gode og forutsigbare rettigheter ved skade. Innstramming i saksbehandlingen hos SPK og i klagenemnda med bruk av foreldelse og tilsidesetting av spesialisterklæringer er to saker vi har flagget tydelig inn i arbeidet. Det forventes at rapporten offentliggjøres primo januar 2020, og vi må avvente før vi kan gi ytterligere kommentarer.

Det pågår også et svært viktig arbeid med å lage en ny Stortingsmelding om veteraner fra internasjonale operasjoner. Forrige Stortingsmelding om veteraner kom for 10 år siden. Også her har SIOPS vært aktive, med en rekke konstruktive bidrag i prosessen. Samtlige syv departementer som signerte oppfølgingsplanen i 2014, har også en aksje i den nye Stortingsmeldingen. Regjeringen arbeider nå internt, og vil fortsette med det utover vinteren 2020. Det forventes at meldingen oversendes Stortinget rett før påske, og at den skal behandles av Stortinget i juni neste år. Vi har store forventninger til den nye Stortingsmeldingen, og vi er spesielt opptatt av veien videre og den videre profilen på veteranpolitikken.

Når det gjelder Statsbudsjettet 2020, har vi deltatt på høringer og fremmet skriftlige innspill på to viktige områder spesielt. Det ene er behovet for at helsekurset for leger og spesialister blir videreført som meritterende kurs i fremtiden, og med sikret finansiering. Det andre forholdet er at det forskes for lite på veteraner, deres pårørende og barn. Dette må det endres på, og vi håper det skal skje noe raskt her.

Den nye langtidsplanen for Forsvarets videre utvikling i perioden 2021-24, er også noe vi har engasjert oss med skriftlige innspill og muntlig fremleggelse for forsvarsministeren. Vi har her konsentrert oss om noen viktige forhold av stor betydning for våre skadde veteraner, som behov for mer forskning sivil/militært og større åpenhet rundt psykisk helse som to eksempler. Ny langtidsplan for Forsvaret forventes behandlet av Stortinget sommeren 2020.

Likepersonsnettverket i SIOPS, også benevnt «Point of Contact – POC» har vært prioritert med kompetanseheving i 2019. Vi har ca 15 POCer som er viktige ressurspersoner og som bistår andre veteraner med utfordringer når det er behov for kameratstøtte. POC-nettverket var en av fire finalister til årets veteranpris, og det viser med all tydelighet en stor oppmerksomhet og anerkjennelse for dette arbeidet. Fokus har vært på å heve kompetansen innen selvmordsforebyggende arbeid i samarbeid med Kirkens SOS som driver nødtelefonen og grønn linje til daglig.

Vi har gjennomført mange spennende mestringsaktiviteter i år, med svært gode tilbakemeldinger. Veteranseilasen er vårt «flaggskip», og seilasen fra Trondheim via Bodø, til Harstad med Anna Rodge var en stor suksess. Det blir seilas med Anna Rodge også neste år, og i samme geografiske område. Vi har hatt pilotprosjekt med Yoga på Nøsen og fluefiske i Tisleia, og dette er begge aktiviteter som videreføres til 2020. På hjul med veteraner er også svært viktig for oss, og det er en fin aktivitet gjennom et stort samarbeidsprosjekt med mange andre organisasjoner. Førjulstreff på Rondane er nylig avsluttet, hvor mange britiske og norske veteranfamilier møttes til felles forbrødring i praktfullt vinterlandskap. Dette skjer i samarbeid med UK Royal Marines Club og er et viktig familiearrangement.

Meritterende kurs for leger og psykologer ble nylig avholdt. SIOPS har hatt koordineringsansvaret for dette viktige kurset, og i år samarbeidet vi med den beste kompetansen innen psykisk helse i Norge, herunder NTNU, Modum Bad, Forsvarets Sanitet og Regional enhet for traumebehandling – Nidaros DPS/St Olavs Hospital. Tilbakemeldingene etter kurset har vært svært gode. Meritterende kurs er viktig for å øke interessen for, og kunnskapen om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, samt å øke kompetansen om hvordan veteraner best kan ivaretas i helsevesenet. SIOPS gir nå stafettpinnen videre til RVTS Øst som har fått i oppdrag å videreføre meritterende kurs for leger og psykologer. Vi ønsker de lykke til og ser fram til et godt samarbeid om nye kurs.

Avslutningsvis nevner vi at holder SIOPS stengt i julen for å avvikle juleferie i tidsperioden 23. desember til 2. januar – da er vi tilbake igjen. Har du behov for noen å prate med i tidsrommet vi holder stengt, anbefaler vi å kontakte Forsvarets Grønne linje på på 800 30 445. Her kan du prate anonymt om hva du vil til personell som har fått opplæring om Forsvaret. Telefonen er gratis og døgnbemannet.

Vi takker dere alle for samarbeidet og støtten i 2019. Vi ønsker dere alle en riktig fin og hyggelig julefeiring, og alt det beste for 2020.

Med vennlig hilsen
Marie Rolandsen, Arne Ørum, Gisle Bruknapp og Øystein K. Wemberg

Julehilsen fra administrasjonen

Aktuelt

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Fluefiskesamling med SIOPS

Les mer om sommerens fiskesamling

Les mer

Utvidet veterandefinisjon

Les vår kommentar til Forsvarets begrepsvedtak

Les mer

Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Les svaret til Forsvarsdepartementet og vår kommentar her

Les mer

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Les vår kommentar til Støre-regjeringens langtidsplan

Les mer

Valgkomiteens innstilling 2024

Les innstillingen fra valgkomiteen

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'