Statsbudsjettet for 2025: SIOPS krever styrket veteranprofil

Regjeringen sitter nå i sin første budsjettkonferanse for å starte arbeidet på neste års statsbudsjett. SIOPS forventer at regjeringen i budsjettet for 2025 bevilger øremerkede midler til tiltakene i ny veteranplan.

Støre-regjeringen sitter nå i en tre dagers budsjettkonferanse på Klækken hotell i Hønefoss. På denne konferansen skal rammene og den økonomiske profilen for statsbudsjettet for 2025 behandles. Første konferanse legger grunnlaget for regjeringens senere budsjettarbeid. Les mer om regjeringens budsjettarbeid her.

Ifølge statsminister Støre og finansminister Vedum legges det opp til en økonomisk styrking av Forsvaret. Denne økningen må også komme veteranrelaterte aktører og prosjekter til gode.

SIOPS vil følge regjeringens budsjettprosess nøye frem til fremleggelsen på høsten.

Forventninger til nytt budsjett

SIOPS forventer følgende:

-Veteranprofilen styrkes i statsbudsjettet for 2025. Profilen i budsjettet må være i samsvar med ny veteranpolitisk kurs fra regjeringen.

-Tiltak i ny veteranplan dekkes inn med øremerkede midler i fagbudsjettene til alle av planens involverte departement, særlig Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Blant annet øremerkede midler til økt kapasitet på Forsvarets veteransenter, hjemmestøtte og til veteranforskning.

-Den budsjettpolitiske oppfølgingen av ny veteranplan redegjøres for av finansministeren på Stortinget. Dette må fastsettes fra første budsjettkonferanse.

-Veteranerstatningene flyttes fra Forsvarsdepartementets budsjett til Justisdepartementet. Erstatningene flyttes fra Forsvarsdepartementets "Spesielle driftsutgifter" over til Justisdepartementets kapittel 471, post 71. En slik overføring vil være en tydeliggjøring av sivilsamfunnets ansvar for veteranene.

-Styrke posten til frivillige veteranorganisasjoner og prosjekter i Norge i Forsvarsdepartementets budsjett. Dette må være tilpasset gjeldende lønns- og prisvekst.

- Øke bevilgningen til Forvarets veterantjeneste (FVT) fra 2024-nivået i posten for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

  - Regjeringen oppretter egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret. En slik ordning kan finansieres over budsjettet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Statsbudsjettet for 2025: SIOPS krever styrket veteranprofil

  Foto: Peter Mydske/Stortinget

  Aktuelt

  Bistand til veteraner med gjeldsproblematikk

  Les mer om NAVs pilotprosjekt

  Les mer

  Forslag til ny yrkessykdomsliste

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny yrkessykdomsliste.

  Les mer

  Kongelig beskytterskap

  SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

  Les mer

  Vedtak- Landsmøtet 2024

  Les landsmøtevedtakene her

  Les mer

  Klatresamling i Steigen

  Les mer om årets klatresamling

  Les mer

  Spørsmål om utvidet veteranbegrep

  Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

  Les mer

  Om Siops

  Om SIOPS


  En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

  Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

  Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

  I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

  Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

  Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

  Les årsberetning for 2020/2021 her

  Les årsberetning for 2021/2022 her

  Les årsberetning for 2022/2023 her

  Les årsberetning for 2023/2024 her

  Våre vedtekter finner du her

  Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

  Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

  Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

  Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

  Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


  Din trygghet er viktig for oss
  Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

  About SIOPS
  The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

  Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

  As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

  In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'