Kommentar til VEFAM-undersøkelsen

I går ble VEFAM-undersøkelsen offisielt lansert og overlevert regjeringen. Rapporten som er utført av en forskningsgruppe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), er den første store undersøkelsen i Norge som tar for seg veteranfamilienes helsesituasjon og belastninger ved internasjonale operasjoner (INOPS).

SIOPS har lenge satt et sterkere familie- og pårørendeperspektiv på den politiske dagsorden. Vi har også jobbet i flere år for mer sivil og uavhengig forskning på veteraner og deres familier. Vi er positive til den tverrdepartementale og sivile karakter som dette forskningsprosjektet innehar.

Viktigheten av ny veteranforskning som dette kan ikke understrekes nok, vårt saksfelt er helt avhengig av et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Et kunnskapsgrunnlag som dette er viktig både for videreutviklingen av personell- og familiepolitikken i Forsvaret, og som sentral beslutningsinformasjon til ansvarlige politikere i regjeringen og på Stortinget. Familie- og pårørendeperspektivet må komme tydelig frem i regjeringens nye tiltaksplan for veteraner, og i norsk veteranpolitikk generelt. Vi forventer at forsvarsministeren, veteraninspektøren og medlemmer av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite bemerker seg rapportens funn.

Store variasjoner mellom veteranfamiliene

I rapporten påpeker flere av veteranfamiliene at tjenesten i internasjonale operasjoner gir utfordringer hjemme. Forskningsrapporten avdekker at det er store variasjoner i opplevelsene blant informantene, dette er også noe SIOPS har registret i det norske veteranmiljøet gjennom flere år. Flere familier opplever tjenesten ute som positivt, men mange får også praktiske utfordringer som nedsatt stillingsprosent og aleneansvar for barn i lengre perioder, samt personlige belastninger som savn og frykt for sikkerheten til sine kjære. Veteranpopulasjonen i Norge er mangfoldig, med ulike erfaringer og opplevelser seg imellom.

SIOPS er kanskje mer enn andre klar over at krig åpenbart er helseskadelig, ikke bare for de som deltar direkte i operasjonene, men også for veteranenes familie og pårørende der hjemme. For oss er dette dessverre ikke noe nytt, men en kjent problemstilling. Det er en av grunnene til at vi de siste årene har rettet et stadig større fokus på veteranenes familier, som gjennomføringen av tilrettelagte aktiviteter i organisasjonens regi for familiene.

Det fremgår av VEFAM-undersøkelsen at geografisk utilgjengelighet er en av faktorene som gjør at en del av informantene ikke føler de har fått adekvat hjelp. Disse veteranene og familiene deres refereres til som en «blindsone» og vi er glade for at denne gruppen blir løftet frem i undersøkelsen.

SIOPS ser med bekymring den belastingen familiene til stadig tjenestegjørende opplever i hverdagen sin. Forsvaret er helt avhengig av personell som vil og kan stå i stillingene sine over lang tid, men dagens personellsituasjon bestående av stor arbeidsbelastning på den enkelte kan motvirke negativt på rekruteringen av nytt personell. Behovet for rekrutering er noe Forsvarskommisjonen har understreket flere ganger i sin rapport til sittende regjering. Forsvaret må ta sitt personalansvar på alvor. Vi i SIOPS har stilt oss spørsmålet om etaten i realiteten kan kalle seg en IA-bedrift.

Noe rapporten påpeker er belastningen for spesialister med mange deployeringer ute. SIOPS har tidligere påpekt behovet for nærmere undersøkelser om konsekvensene av høy rotasjonstakt i INTOPS, og hvordan dette påvirker familiene.

Stabiliserende faktorer som er med på å minke risikoen for skader, som en god, stabil og forutsigbar arbeidssituasjon, familieliv, økonomi og sosiale relasjoner påvirkes ved deltagelse i INTOPS.

SIOPS har lenge påpekt at kompetansen må styrkes på veteranfeltet både i Forsvaret og i det sivile, også for familiene. Likevel blir velferds- og oppfølgingstiltak for gruppen kuttet i Forsvaret.

Veteranorganisasjonenes sentrale rolle

Veteranorganisasjoner som SIOPS og andre har en viktig rolle, og tar et stort ansvar på feltet i dag. Vi jobber for å ivareta denne gruppens interesser på flere måter, for eksempel med å sikre at tiltaksplanen som regjeringen arbeider med blir god, også for veteranfamiliene. Blant annet opparbeider vi oss kunnskap og kompetanse om denne gruppen, og tilbyr aktiviteter spesielt rettet mot dem, som vårt årlige førjulsarrangement for veteranfamiliene som nå avholdes på Smuksjøseter fjellstue.

Organisasjonenes rolle er særlig viktig i en situasjon der Forsvaret kutter i sine sosiale tilbud. De frivillige veteranorganisasjonene i Norge kan avlaste Forsvaret og offentlige myndigheter i ivaretakelsen av veteranene og deres familier på flere områder.

Kommentar til VEFAM-undersøkelsen

Bilde: NKVTS (Fri bruk)

Aktuelt

Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS har laget nye informasjonshefter

Les mer

Yogasamling på Nøsen

Meld dere på yogasamling i mars

Les mer

Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til informasjonsmøter

Les mer

Bli med på Yoga!

Vi setter i gang med nye yogakurs

Les mer

I tungtvannsabotørenes fotspor

Les mer om vårt kommende arrangement i 2024

Les mer

Ønsker du å stille til valg i SIOPS?

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'