Lang behandlingstid forverrer helsen til veteraner

SIOPS frykter at en unødvendig ressurskrevende saksbehandling i erstatningssakene belaster helsen til enkeltveteranene. Vi forventer nå at Statens Pensjonskasse (SPK) tar hensyn og utviser raushet ovenfor skadde norske krigsveteraner

Trenering og dårlig samhandling

I dag kan skadde norske krigsveteraner søke en egen kompensasjonsordning som håndteres av SPK på vegne av Forsvarsdepartementet, en søknadsprosess som SIOPS mener er svært tidskrevende og belastende for den enkelte krigsveteran i flere saker. Søkerne i disse prosessene er veteraner med ulike former for skade etter militærtjenesten i utlandet, mange er i et pågående behandlingsløp.

-Vi har fått flere tilbakemeldinger fra veteranmiljøet om at saksbehandlingen tar alt for lang tid, i enkelte saker har behandlingen tatt nærmere 10 år. Dette er svært kritikkverdig, og har i flere saker forverret helsesituasjonen betraktelig for veteranen, søkere som fra før har dårlig helse. Flere vedtak har også manglende eller dårlig begrunnelse. Klagerundene krever mye tid og ressurser, kommenterer generalsekretær i SIOPS og selv skadet Afghanistan-veteran Kjetil Bragstad.

SIOPS mener at SPKs saksbehandling fremstår som unødvendig ressurskrevende ved at de krever flere sakkyndige vurderinger fra spesialister, dette fører til lengre behandlingstid. Vi mener også at samhandlingen mellom SPK og NAV er altfor dårlig i dag.

SIOPS erfarer at SPK setter til side sentrale vedtak fra NAV i behandlingen av erstatningssakene. Fortsatt registrerer vi at spesialisterklæringer ikke tas til følge, dette er kritikkverdig. SIOPS mener det er tegn på at flere saker treneres, noe som igjen medfører til et bremset behandlingsforløp.

Forventer mer forståelse

SIOPS forventer nå at SPK følger god forvaltningsskikk i fremtidige saker. SPK må opptre mer raust ovenfor skadde veteraner. Veteranene må bli møtt av en offentlig forvaltning med den respekten og anerkjennelsen de fortjener. Mange blir «små» i møtet med det store systemet, det må utvises hensyn til enkeltpersoners dårlige helse.

SIOPS ber Statens Pensjonskasse klargjøre om denne behandlingsmåten fremdeles praktiseres i erstatningssakene i dag. De mener at praksisen kan være et brudd med etiske retningslinjer for statsansatte og uskrevne regler om god forvaltningsskikk, noe som innebærer at offentlige ansatte skal ta hensyn til innbyggernes situasjon, inkludert helsesituasjonen.

Lang behandlingstid forverrer helsen til veteraner

Foto: Njål Kjølholdt-Gustavsen, SIOPS

Aktuelt

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'