Når ser vi ny handlingsplan fra regjeringen innen veteranarbeidet?

I Hurdalsplattformen står det to mål for veteranarbeidet, blant annet «å ta bedre vare på» veteraner. Men hvor og hva er tiltakene? Foto: Torgeir Haugaar/Forsvaret

22. januar var det 100 dager siden den nye regjeringen kom til makten. Da utløp også 100-dagersplanen til Arbeiderpartiet (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre.

Ikke alle mål er nådd, men statsministeren sa seg fornøyd.

Veteransaken utelatt i 100-dagersplanen

Veteransaken var ikke nevnt i 100-dagersplanen. I Hurdalsplattformen står det to mål for veteranarbeidet. Det viktigste er å «ta bedre vare på veteranene våre før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende».

Dette er et bredt, ambisiøst og godt mål, og det forplikter. Formuleringen «ta bedre vare på», peker også klart i retning av en forbedring i forhold til dagens status.

Men hvor og hva er tiltakene? Med det manglende tempoet og involvering av veteran-organisasjonene i dette arbeidet i de første 100 dagene til ny regjering, føler vi nå behovet for å si fra at vi må komme i gang.

Fra 150 tiltak til tre satsingsområder

I 2011 kom regjeringens handlingsplan, og i 2014 oppfølgingsplanen i form av stortingsmelding 34 (2008-2009) – Fra vernepliktig til veteran.

Samlet hadde de to planene over 150 konkrete tiltak som skulle innfris i forhold til arbeid for veteranene. Så kom veteranmeldingen i 2020, som bare inneholdt tre prioriterte områder, uten konkrete tiltak – uten ansvarstildeling, og uten ressurser.

6. desember i fjor holdt på å bli en dårlig dag rent kommunikasjonsmessig for den nye regjeringen. I Forsvarets forum kunne man lese om regjeringens nye tiltaksplan for veteranpolitikken. NVIO og SIOPS reagerte på dette, men det viste seg at det var den forrige regjeringens tiltaksplan som ble profilert.

Dette er en tiltaksplan på ni punkter, som forrige regjering brukte over ett år på, etter mye kritikk om manglende handling. Den ble første gang lagt ut i stillhet, uten annonsering. Det kan vi forstå, for den er rett og slett dårlig.

Det er ikke en plan veteranforbundene NVIO og SIOPS støtter, og den kan umulig ha forankring på Stortinget slik tidligere handlingsplaner har hatt. Vi utfordret ny politisk ledelse i Forsvarsdepartementet på saken før jul i fjor, men saken er fortsatt ubesvart.

Ap støttet ny handlingsplan i opposisjon

Under behandling av veteranmeldingen i utenriks- og forsvarskomiteen høsten 2020, fremmet medlemmene fra Ap og Sosialistisk Venstreparti (SV) et mindretallsforslag om behovet for en ny handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.

De foreslo å videreføre de tiltak fra planperioden hvor målene ikke var nådd. Videre at planen skulle inneholde konkrete mål, delmål og tiltak for de tre prioriterte politikkområdene som veteranmeldingen trakk opp i den nye veteranmeldingen (ivaretakelse av personellets barn og familier, videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og forskning).

I tillegg foreslo de et fjerde område om «åpenhet og kultur rundt psykisk helse i Forsvaret». Vi forventer at Ap fortsatt står ved sine ord.

1000 veteraner med psykiske helseutfordringer

Afghanistanundersøkelsen 2020 viser med all tydelighet hvor viktig det er med nye og bedre tiltak for å redusere skader på norske soldater som reiser ut i krigsområder på vegne av Norge.

Over 1000 av Afghanistanveteranene sliter med psykiske helseutfordringer, og ringvirkningene på deres familier, barn og pårørende er store. Det er 82 prosent høyere risiko for psykiske helseplager blant de som slutter i Forsvaret, og 72 prosent av de som får psykiske helseplager søker ikke hjelp grunnet barrierer og stigma.

Dette innebærer betydelige utfordringer for Forsvaret, helsevesenet og samfunnet totalt sett. Men hvor og hva er de nye tiltakene for å sikre bedre veteranhelse?

Unngå ansvarspulverisering

Ap har tidligere understreket at det er et politisk ansvar å løse et viktig systemproblem for veteranpolitikken. De har videre poengtert at veteranpolitikken risikerer «å falle mellom stoler», fordi ansvar og tiltak er spredt mellom en rekke departementer og offentlige instanser.

Løs oppdrag og ta vare på dine kvinner og menn. Det gjelder også for politikere i regjering og på Stortinget, for det er de som sender soldatene ut i krig.

Mangelen på koordinert innsats mellom de syv departementene bak veteranmeldingen er påfallende. Sektorprinsippet krever at det foreligger en handlingsplan, med mål, delmål, tiltak, tidsfrister, ansvarsfordeling og ressursallokering.

Veteranområdet er et samfunnsansvar å følge opp, og veteranpolitikken må være forankret på regjeringsnivå. Det er statsministerens ansvar å følge det opp.

Vi forventer mer av regjeringen

I de dramatiske augustdagene i Afghanistan fjor, så vi hvor raskt situasjonen kan endre seg i krigs- og konfliktområder. Mange fikk øynene opp for risikoen som kan følge med deltakelse i internasjonale operasjoner. Det er viktig at vi beholder inntrykkene på netthinnen.

Det er imidlertid uklart for oss hva regjeringen tenker om veteranpolitikken og behovet for en ny tiltaksplan. Stiller de seg bak den tidligere regjeringens arbeid, eller vil de selv sette en ny og bedre kurs? Vi forventer det siste.

Nå som Norge har et lavt antall soldater i internasjonale operasjoner, er det et mulighetsrom for å gjennomgå erfaringene og identifisere nye tiltak som kan styrke sikkerhetsnettet til soldatene som drar ut i fremtiden.

Det er imidlertid uklart for oss hva regjeringen tenker om veteranpolitikken og behovet for en ny tiltaksplan. Stiller de seg bak den tidligere regjeringens arbeid, eller vil de selv sette en ny og bedre kurs? Vi forventer det siste.

Fredningstiden er over, 100 dager er passert, og det er på tide å ta initiativ og vise handling

Når ser vi ny handlingsplan fra regjeringen innen veteranarbeidet?

Øystein K. Wemberg, generalsekretær SIOPS

Bjørn Robert Dahl, generalsekretær NVIO

Først publisert i Forsvarets Forum

Aktuelt

Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS har laget nye informasjonshefter

Les mer

Yogasamling på Nøsen

Meld dere på yogasamling i mars

Les mer

Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til informasjonsmøter

Les mer

Bli med på Yoga!

Vi setter i gang med nye yogakurs

Les mer

I tungtvannsabotørenes fotspor

Les mer om vårt kommende arrangement i 2024

Les mer

Ønsker du å stille til valg i SIOPS?

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'