Nye forskriftsendringer som styrker rettsvernet til psykisk skadde veteraner – spesialisterklæringer

De nye regelendringene om spesialisterklæringer ble iverksatt 1. april. SPK og klagenemnda kan ikke lenger tilsidesette spesialisterklæringer som slår fast årsakssammenheng mellom tjenesten og den psykiske skaden, uten først å gå nye runder med saksbehandling. Når det er sagt, er det fortsatt ingen garanti i fremtiden for at spesialisterklæringer ikke kan/vil bli tilsidesatt av SPK eller klagenemnda. Publisert 8/4-22

Regelendringene er i tråd med intensjonene til tidligere forslag og anmodningsvedtak

Kort fortalt er det regelendringer i flere forskrifter etter samme mal og intensjon. Endringene er konkret kommet i «kompensasjonsforskriften», «Klagenemndforskriften» og i «Forsvarstilsatteforskriften».

Endringene er kommet gjennom to endringsforskrifter som du kan lese her og her. Noen endringer kom i Statsråd 1. april, og noen endringer er iverksatt av FD.

De nye regelendringene har en lang og kronglete historie bak seg. Men oppsummert så er SIOPS fornøyd med endringene. De er i tråd med intensjonen bak Stortingets anmodningsvedtak nr. 35 av 15/10-20 om å lage nye regler for behandling av spesialisterklæringer i veteransaker, og som lød:

«Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.»

Endringene er også i samsvar med de forslagene som ble sendt ut på høring i fjor sommer/høst.

De konkrete regelendringene om behandling av spesialisterklæringer

De nye reglene skal virke i to trinn og lyder konkret som følger:

«Dersom det er innhentet en spesialisterklæring etter særskilt mandat i anledning erstatningssaken, og Statens pensjonskasse vil fatte vedtak som strider med den sakkyndiges konklusjon om årsakssammenheng mellom tjenesten og anførte psykiske plager, skal det innhentes en tilleggserklæring.»

«Dersom Statens pensjonskasse etter å ha innhentet en erklæring som nevnt i første ledd fortsatt vil fatte vedtak som strider med den sakkyndiges konklusjon, må det innhentes en ny spesialisterklæring fra en annen sakkyndig.»

«Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder kun i saker om erstatning for psykisk belastningsskade etter forsvarsloven § 55 første ledd.»

Tilsvarende for regelendringer i kompensasjonssaker. Når det gjelder endringer til klagenemndforskriften er de som følger:

«Dersom det er innhentet en spesialisterklæring etter særskilt mandat i anledning saken, og nemnda vurderer å fatte vedtak som strider med den sakkyndiges konklusjon om årsakssammenheng mellom tjenesten og anførte psykiske plager, skal nemnda sende saken tilbake til Statens pensjonskasse for ny behandling etter gjeldende regler. Første punktum gjelder ikke dersom mer enn én erklæring allerede er innhentet i saken.»

Det betyr at hvis klagenemnda vil tilsidesette en spesialisterklæring fra en sakkyndig som slår fast årsakssammenheng mellom tjenesten og den psykiske skaden, så skal klagenemnda sende saken tilbake til SPK for oppfølgende behandling iht nye regler som anført for førsteinstans over, dersom det kun er innhentet en erklæring i saken.

Regjeringen og FD tok ikke tidlig tak i denne saken som forventet

Allerede i 2016/2017 startet SIOPS å hevde at SPK, og i noen grad klagenemnda, i stadig større grad har overprøvd og tilsidesatt spesialisterklæringer fra sakkyndige som fastslår årsakssammenheng mellom den psykiske skaden og tjenesten i INTOPS.

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatnings- og kompensasjonsordningene, anbefalte også (flertallsforslag) å endre reglene på dette området.

Forrige regjering og FD tok ikke tak i de viktige forslagene fra arbeidsgruppen, noe som var svært skuffende. Vi hadde forventet en sterkere grad av politisk støtte til våre skadde veteraner.

Stortinget tok tak i saken

Det kom derfor et omfattende dokument 8. forslag fra Moxnes (Rødt) på Stortinget i 2020. Ni veteran- og arbeidstaker-organisasjoner for personell i Forsvaret stod sammen om en tydelig felles støtteuttalelse, og spesielt behovet for regelendringer knyttet til behandling av spesialisterklæringer.

Det ble den gang mye fokus på saken. Ikke minst fordi flere skadde veteraner stod frem og fortalte om sin kamp mot Staten- for å bli trodd som veteran, og for å få en rettferdig behandling. Mange var engasjerte i prosessen, og det var viktig. Resultatet ble tverrpolitisk støtte om syv viktige anmodningsvedtak fra Stortinget 15. oktober 2020.

SIOPS har lenge ment, og mener fortsatt, at SPK og klagenemnda feilaktig oppfatter seg som kompetente til å fravike de sakkyndige sine medisinskfaglige vurderinger på dette området. Vi mener også at de nevnte instanser i noen grad bryter med domspraksis på dette området, og dermed med gjeldende rett, når disse tilsidesetter spesialistvurderinger og på egen hånd foretar vurderinger som ligger til spesialistens medisinske vurdering.

Praktiseringen av regelverket er fortsatt er stor utfordring

SIOPS er derfor i dag fortsatt kritisk til praktiseringen som SPK og til dels klagenemnda legger til grunn når det gjelder spesialisterklæringer, oppnevning av sakkyndige og foreldelse.

Det er som innledningsvis nevnt dessverre ingen garanti for at vi i fremtiden ikke vil se at spesialisterklæringer fortsatt blir tilsidesatt. Men, da vil det skje etter en grundigere saksbehandling, og bredere belysning av saken, enn hva som har vært tilfelle tidligere.

Hvordan SPK og klagenemnda vil praktisere det nye regelverket gjenstår å se. Ifm høringsrunden var vi også kritiske til mye av ordlyden som FD brukte i høringsnotatet, hvor de snakket ned betydningen av regelendringene som nå er iverksatt. Det presiserte SIOPS tydelig i sitt høringsinnspill. Dette bekymrer oss fortsatt, og SIOPS vil derfor holde øye med praktiseringen fremover.

Nye forskriftsendringer som styrker rettsvernet til psykisk skadde veteraner – spesialisterklæringer

Aktuelt

Fra dropout til romfarende veteran - 24. Mai kl. 18.00

Nima Shahinian var videregående-dropouten som ble soldat, prisvinnende oppfinner og på vei til å bli Norges første i verdensrommet – så invaderte Russland Ukraina. I denne samtalen arrangert av SIOPS og Forsvarets forum, snakker han med nyhetsredaktør Andrea Rognstrand. Arrangementet er et samarbeid mellom SIOPS og Forsvarets forum.

Les mer

Vi arrangerer sykkelsamling på Golsfjellet 27. juni til 1. juli

Sykkelsamling på Golsfjellet i år også - området er et eldorado for syklister.

Les mer

Fluefiske i Tisleia - en av Sør-Norges beste ørretelver 13. - 17. juni

Ved siden av jakten på en sky fjellørret i en klar elv, får man den nærkontakten med natur og mennesker som kanskje bare jakt- og fiskekamerater får. Det var grunner til at de gamle kalte slikt for "sunne interesser."

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Mange kommuner markerer 8. mai og SIOPS deltar både på hovedmarkeringen på Akershus Festning og flere titalls veteraner skal sykle sammen fra Bæreia til Oslo.

Les mer

Gjennomført landsmøte 2022 - disse ble valgt og vedtatt

Årets landsmøte ble gjennomført lørdag 23. april. Det er nå valgt inn nytt styre, ny kontroll- og valgkomité. Landsmøtet vedtok også ny handlingsplan og uttalelse om nytt veteranbegrep.

Les mer

Kurs brattkort - påmelding er åpen

Vi arrangerer igjen brattkortkurs for de som ønsker å utfordre seg selv og få noen unike opplevelser i godt sosialt samvær. Kurset arrangeres i Steigen i Nordland 18.-21. august. Frist for påmelding er 11. juli.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem