Viktige lovendringer som styrker rettsvernet til psykisk skadde veteraner er trådt i kraft 1. juli 2021

I dag, 1, juli 2021, er forsvarsloven med tilhørende forskrifter endret på flere viktige områder. Fra i dag er det endelig innført lik klageadgang for veteraner som har fått psykiske skader som følge av tjenesten i internasjonale operasjoner, uavhengig av når skaden inntraff. Det er også iverksatt lempeligere foreldelsesregler for veteransaker. Dette har vært viktige prinsippsaker som SIOPS har arbeidet målrettet med gjennom flere år, og vi er endelig i mål på disse saksområdene, sier generalsekretær Øystein K. Wemberg i SIOPS.

Lik klageadgang for psykiske belastningsskader uavhengig av når skaden inntraff

Frem til nå har det vært et svært urettferdig skille ved at veteraner med psykisk skade oppstått etter 1. januar 2010 ikke har hatt klageadgang på avslag av sin sak. Da forsvarsloven ble endret i 2017 ble det lagt inn en bestemmelse om at denne gruppen ikke hadde klageadgang, noe som var en helt urimelig og svært urettferdig endring.

Klageadgang for veteraner med psykisk skade etter 2010 har derfor vært en viktig prinsippsak for SIOPS de senere år. I 2018 fremmet stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) et representantforslag om å gi lik klageadgang for psykiske skader, uavhengig av tjenestetidspunkt. Stortinget vedtok da et anmodningsvedtak om at regjeringen måtte rette opp i dette. Forslaget til lovendring var på høring i fjor høst, og Stortinget vedtok lovforslaget i vinter.

Forsvarslovens §55 er i dag endret i en setning som lyder som følger: "En avgjørelse i sak om erstatning for psykiske belastningsskader kan påklages til Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner. Øvrige avgjørelser kan ikke påklages.". Klageorganet blir felles, dvs dagens klagenemnd skal gjelde for alle saker uavhengig av når den psykiske skaden inntraff.

Nesten tre år har dette arbeidet tatt siden Stortinget fattet anmodningsvedtaket om at forsvarsloven skulle endres. Det mener vi er uakseptabel lang tid, og vi kan vanskelig forstå forsinkelsen hos regjeringen i denne sak.

Lempeligere foreldelsesregler for veteransaker

Det er også iverksatt lempeligere foreldelsesregler for veteransaker enn det som har vært gjeldende frem til i dag. De nye reglene imøtekommer de særskilte utfordringene veteraner med psykiske belastningsskader har med å søke erstatning i tide, innenfor de generelle fristene. Også dette har vært en viktig prinsippsak for SIOPS.

Dette handler også om anerkjennelse og respekt for den tjenesten som vårt militære personell har utført ute på vegne av Norge, og vi har ment at foreldelsesreglene for å ta opp saker med psykiske senskader har vært urimelig strenge for denne unike gruppen personell. For når psykiske senskader inntreffer, kan det ta tid for veteranen å forstå at skaden har sitt opphav og årsakssammenheng med tjenesten i internasjonale operasjoner lang tid tilbake.

Forsvarsloven §56 er endret i en setning som sier følgende; "Krav om erstatning og kompensasjon for en psykisk belastningsskade som følge av deltagelse i en internasjonal operasjon foreldes tre år etter den dag skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige, men tidligst tre år etter den dag det offentlige har fattet vedtak om uføretrygd og yrkesskadedekning på grunn av psykisk belastningsskade etter folketrygdloven kapittel 12 og 13.

Dette burde sikre at veteranene er klar over når klokka starter for tre års fristen for å søke erstatning. Videre er det også trådt i kraft en endring som sier at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke skal benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.

Forskriftsendringer for å tilpasse endringer i forsvarsloven

Det er i dag også iverksatt forskriftsendring i reglene om foreldelse i forsvarstilsatteforskriften og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader som følge av internasjonale operasjoner.

Det er også blitt forskriftsfestet at forvaltningsloven kapittel IV til VI (saksbehandlingsregler) skal gjelde i saker om erstatning for psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55. Og, det er iverksatt forskriftsendring for å gjenspeile at klageorganet i sakene endrer navn til «Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner».

Oppsummert om lov- og forskriftsendringene

I SIOPS er vi glade for at de nye lovendringene endelig trer i kraft, og ikke minst av hensyn til de veteranene som har fått satt livet på vent i påvente av klageadgang for psykiske skader etter 2010. Enkelte av dem har for egen risiko valgt å gå til sivilt søksmål.

Det har vært en tidkrevende og møysommelig prosess og SIOPS har vært engasjert hele veien mot Stortinget, de ulike politiske partier og mot Forsvarsdepartementet.

Vi takker alle som har bidratt til å få på plass de viktige lov- og forskriftsendringene. Ikke minst takker vi stortingspolitikerne for klar og tydelig støtte, og spesielt Bjørnar Moxnes (R) som fremmet representantforslag om lovendringene. Oppdatert lovtekst i forsvarsloven kan du lese her.

Avslutningsvis nevnes at forsvarsdepartementet har opplyst at overføring av sekretariat for klagenemnda fra forsvarsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning er planlagt å skje fra 1. januar 2022.

Viktige lovendringer som styrker rettsvernet til psykisk skadde veteraner er trådt i kraft 1. juli 2021

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'