Regjeringen har besluttet at det skal lages en ny tiltaksplan for ivaretakelse av veteraner

Dette er en stor seier og en gladnyhet for oss alle. Det viser viktigheten av bred felles støtte fra mange veteran- og arbeidstakerorganisasjoner over tid om viktige interessepolitiske budskap, sier generalsekretær Øystein K. Wemberg. Over to år har vi kjempet for denne viktige saken, og endelig tar regjeringen ansvar og setter i gang arbeidet over sommeren med deltakelse fra åtte departementer. Publisert 8/7, foto SIOPS.

Etter over to års kamp mot tidligere regjering, departementer og statsråder, har vi nå endelig fått et svært oppløftende svar fra forsvarsministeren om at regjeringen tar et klart ansvar for at det skal utarbeides en ny tiltaksplan for ivaretakelse av veteraner. Det er en stor gladnyhet for oss alle, og ikke minst for våre veteraner uttaler generalsekretær Øystein K. Wemberg.

SIOPS har hatt ny handlingsplan med konkrete tiltak for ivaretakelse av veteraner som en fanesak siden veteranmeldingen kom i 2020, men det er gjennom et bredt samarbeid fra en lang rekke veteran - og arbeidstakerorganisasjoner for personell i Forsvaret, som nå har gjort utslaget.

Regjeringens beslutninger

Flere veteran- og arbeidstakerorganisasjoner har i lang tid etterlyst hvor den nye regjeringen står i veteranpolitikken, og ikke minst grunnet en manglende handlingsplan. Forsvarsminister (FMIN) Bjørn Arild Gram svarte 17 veteran- og arbeidstakerorganisasjoner 5. juli på en henvendelse vi fremsendte til regjeringen i juni. Svarbrevet kan leses her.

På vegne av regjeringen har nå Forsvarsdepartementet lagt saken ut på sine nettsider som du kan lese her. FMIN sier bl.a. følgende:

"Siden personellet som tjenestegjør ute gjør det på våre vegne, for å sikre norske interesser, tilligger det myndighetene et særlig ansvar for ivaretakelse og oppfølging".

"Regjeringen har nå besluttet at arbeidet med en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av personell og deres familier, før- under og etter internasjonale operasjoner, igangsettes under ledelse av Forsvarsdepartementet. Berørte departementer skal delta i arbeidet. Også veteranorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet med ny tiltaksplan når dette iverksettes over sommeren".

"Videre har regjeringen besluttet at jeg i samarbeid med berørte statsråder skal komme tilbake til regjeringen med en tilrådning om mål, tiltak, ansvar og tidsrammer for planen. Regjeringen har videre besluttet at det i planperioden skal utredes tiltak som bidrar til at samfunnet kan nyttiggjøre seg veteranenes unike erfaring og kompetanse" "Bak forslaget til beslutning stod i tillegg til meg (FMIN) syv statsråder".

Dette er veldig oppløftende lesning og representerer et klart og viktig gjennomslag i arbeidet med å utvikle veteranpolitikken fremover. Vi er veldig glade for at den nye forsvarsministeren nå tar skikkelig ansvar i denne viktige saken, og det forplikter han og regjeringen bredt. Veteranorganisasjonene skal ha møte med FMIN 19. august, og vi vil da diskutere nærmere om prosessen og innholdet i en fremtidig tiltaksplan med han.

Også Forsvarets Forum har 7. juli dekket saken gjennom en fin artikkel med intervju av generalsekretærene i NVIO og SIOPS, og med kommentarer fra statssekretær Bentzen i FD. Artikkelen i Forsvarets Forum kan du lese her.

Hva slags plan er det som skal lages?

I 2011 fikk vi handlingsplanen "I tjeneste for Norge" med 126 ulike tiltak, og i 2014 kom oppfølgingsplanen med 27 tiltak. Dette var tverrdepartementale planer med politisk forankring på Stortinget. Vi har i etterkant av den siste veteranmeldingen sagt at vi etterlyser en ny handlingsplan med med konkrete tiltak for ivaretakelse av veteraner.

I pressemeldingen på FD nettsider står det at: "Regjeringen skal lage en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier, før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

FMIN nevner også en ny planperiode i brevet til veteran- og arbeidstakerorganisasjonene, noe som vi også er fornøyd med. Det er imidlertid viktig i startfasen av arbeidet over sommeren at det blir avklart tydelige rammer og felles forståelse for hva som skal lages , og innholdet i den nye planen.

Klare forventinger til prosess og inkludering av veteranorganisasjonene

Forsvarsministeren har sagt at veteranorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet med ny tiltaksplan. Vi forventer derfor reell involvering fra starten av, og at det blir en åpen og inkluderende prosess, og ikke en lukket prosess mellom departementene som vi har sett flere ganger tidligere.

Ifm behandlingen av Meld. St. 15 (2019-2020) høsten 2020, uttalte representantene fra AP og SP følgende i utenriks- og forsvarskomiteens sin Innst. 20S (2020-2021) til veteranmeldingen:

"Disse medlemmer må dessverre konstatere at den framlagte veteranmeldingens største svakhet er at den er vag og uforpliktende. Det er talende at av et dokument på 92 sider er bare tre sider viet veien videre og framtidens veteranpolitikk."

Videre at:

Disse medlemmer vil understreke at det er et politisk ansvar å løse et viktig systemproblem for veteranpolitikken: at den risikerer «å falle mellom stoler», og at ansvar og tiltak er spredt mellom en lang rekke departementer og offentlige instanser. For å lykkes med en samordnet, forpliktende og konkret veteranpolitikk må innsatsen forankres på regjeringsnivå. Da framstår det ikke som tilstrekkelig at stortingsmeldingen fra 2009, handlingsplanen fra 2011 og oppfølgingsplanen 2014 nå erstattes av generell omtale av «veien videre», uten konkrete og målbare oppfølgingstiltak.

På bakgrunn av det ovennevnte fremmet komiteens medlemmer fra AP og SV følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ny handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Planen skal bidra til å klargjøre hvilke tiltak fra regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) som skal videreføres.

Videre skal planen inneholde konkrete mål, delmål og tiltak for de tre prioriterte politikkområdene som er fremlagt i meldingen: (1) ivaretakelse av personellets barn og familier, (2) videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og (3) forskning. I tillegg skal planen konkretisere mål, delmål og tiltak for et fjerde område: (4) åpenhet og kultur rundt psykisk helse i Forsvaret.»

Det er viktig for SIOPS å trekke frem disse politiske sitatene nå som AP og SP er regjeringspartier, og det er besluttet at det skal lages en ny tiltaksplan for ivaretakelse av veteranene. Spesielt er det viktig at arbeidet nå skal inkludere et tilbakeblikk på hvilke tiltak fra regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) som skal videreføres. Det er flere tiltak fra de planene som ikke er gjennomført eller var dårlig målbare. Regjeringen må derfor nå være villig til å se på gjennomføringsgraden av tiltakene i de to nevnte rapportene på en ny og åpen måte, i tillegg til at vi skal se fremover og inkludere alle tiltak vi ser behov for i lys av dagens ståsted.

Veteranmeldingen la opp til en fremtidig svekkelse av veteranpolitikken

Da veteranmeldingen kom i 2020, Meld. St. 15 (2019-2020), gikk vi fra en 10 års planperiode med over 150 tiltak for veteranpolitikken, til tre overordnede prioriteringer uten konkrete tiltak. Det har SIOPS vært svært kritisk til, og vi har ikke forstått hvorfor myndighetene ikke lenger ønsket å videreføre dette arbeidet. Spesielt i lys av Afghanistan 2020 undersøkelsen, med nye funn om økt antall skadde veteraner og flere nye utfordringer knyttet til helseoppfølging, har det for oss vært helt urimelig at Norge ikke lenger skal ha en ny tiltaksplan. At vi i fellesskap har fått til mye bra over tid, spesielt innen anerkjennelse, er overhodet ikke grunnlag for å redusere satsningen på våre veteraner og de som sliter med fysiske og/eller psykiske skader som følge av tjenesten ute.

Etter mye kritikk fra veteranorganisasjonene laget forrige regjering omsider en plan med ni punkter. Det var hovedsakelig en gjentakelse av prioriteringene i veteranmeldingen og noen allerede vedtatte anmodningsvedtak fra Stortinget. Det var ikke konkrete tiltak med tidsfrister, ansvarliggjøring og ressurstildeling. Dette var derfor en plan som ikke har fått støtte hos veteran- og arbeidstakerorganisasjonene, som heller ikke har vært involvert i det arbeidet.

Hurdalsplattformen

I regjeringens Hurdalsplattform står det en formulering om veteranarbeidet som lyder: «ta bedre vare på veteranene våre før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende». Dette er bredt og godt mål, som forplikter. Formuleringen «ta bedre vare på», peker også klart i retning av at man har en høyere ambisjon enn det som er dagens status. Foreløpig har tiltak for "å ta bedre vare på" manglet.

Felles uttalelse fra 17 veteran- og arbeidstakerorganisasjoner

31. mai var veteran- og arbeidstakerorganisasjonene til personell i Forsvaret samlet til felles* halvårlig møte på veteransenteret på Bæreia. Der ble representanter fra 17 ulike organisasjoner enige om å samarbeide bedre om viktige interessepolitiske spørsmål relatert til veteransaker. Det viktigste budskapet var en felles enighet om følgende budskap; «Det er på høy tid at regjeringen lager en omfattende og forpliktende handlingsplan med konkrete tiltak for veteranpolitikken».

De 17 organisasjonene sendte et felles brev med dette budskapet til forsvarsministeren og statsministerens kontor den 7. juni. Der presiserte vi at veteranområdet er et samfunnsansvar å følge opp, men at det var uklart for oss hva den nye regjeringen vil med veteranpolitikken. Vi pekte videre på at det har gått over to år siden veteranmeldingen kom, og at det er svært lite som har skjedd på det tverrdepartementale området etter vår mening.

Veteran- og arbeidstakerorganisasjonene til personell i Forsvaret uttalte videre at vi forventet at regjeringen nå utarbeider en omfattende og forpliktende handlingsplan for veteranpolitikken, som inneholder konkrete tiltak, tidsfrister, ressurs- og ansvarsfordeling, og at den forankres på Stortinget. Det er på denne bakgrunn at forsvarsministeren nå, på vegne av regjeringen, har svart oss veldig positivt i saken.

Vi trenger innspill fra veteraner som har skoen på

Vi i SIOPS har allerede i vinter fremsendt en lang rekke forslag til tiltak som bør inkluderes i en ny fremtidig plan. Dette skal vi arbeide videre med med for å gi veloverveide og konstruktive innspill. Det er viktig, og vi skal gjøre det grundig. Alle som har forslag til oss bes fremsende det til post@siops.no.

Vi oppfordrer også alle andre veteranorganisasjoner til å bruke denne viktige anledningen til å komme med med sine innspill i prosessen. Det er nå toget går, og vi har en god mulighet til påvirkning for å sikre at den kommende tiltaksplanen blir best mulig.


Regjeringen har besluttet at det skal lages en ny tiltaksplan for ivaretakelse av veteraner

Aktuelt

Foredrag om veteranfamilier

Les mer om nytt foredrag

Les mer

Lokalvalget 2023

Vi trenger større lokalpolitisk fokus på veteransaken

Les mer

En bauta forlater oss

Les generalsekretærens hilsen til Arne Ørum

Les mer

Høstens Yogasamling på Nøsen

16.-20.oktober inviterer vi til nok en yogasamling på Nøsen

Les mer

Skaft- og slirekurs for nybegynnere

Bli med på kurs i oktober

Les mer

Fellesuttalelse om ny tiltaksplan for veteraner

Sammen med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene setter vi krav til kommende tiltaksplan

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.