Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Representantforslaget fra Rødt ivaretar de flertallsbestemmelsene fra arbeidsgruppen for gjennomgang av kompensasjons- og erstatningsordningen som ikke ble vurdert i veteranmeldingen. SIOPS mener disse forslagene må bli vedtatt for å sikre skadde veteraners rettigheter, ikke svekke de. Foto: CC by ND 2.0 (snl.no)

Stortinget skal behandle representantforslaget fra Bjørnar Moxnes. Vi har tidligere skrevet om forslaget her.

Bakgrunnen for forslaget er arbeidet som ble gjort i den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen for gjennomgang av erstatnings-, og kompensasjonsordningene. Det var flere problemstillinger og forslag fra arbeidsgruppen som ikke ble tatt inn i arbeidet med ny stortingsmelding eller høring om endring av forsvarsloven.

Representantforslaget reflekterer noen av de viktigste anbefalingene fra arbeidsgruppen, og SIOPS er derfor fornøyde med at forslagene likevel blir adressert av Stortinget. Det er svært viktig for oss at forslaget blir behandlet og vi håper dette får tverrpolitisk støtte i utenriks- og forsvarskomitéen.

Det er spesielt 3 av forslagene SIOPS er opptatte av:

En skadd veteran skal ikke bli møtt med at kravet er foreldelse

Forslaget fra Rødt:

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt.

Mange veteraner sliter i lang tid før de i det hele tatt er i stand til å erkjenne at de er skadd. Stigmaet rundt psykisk helse, kombinert med kulturen i Forsvaret er med på å bidra til at det tar lang tid før man kan anerkjenne at man er skadd som følge av tjenesten. Psykiske skader utvikles over lang tid, og det er derfor ikke alltid lett å anerkjenne at den internasjonale tjenesten kan være årsaken. Ved dagens ordning er det slik at fristen for foreldelse ikke begynner å løpe før det tidspunktet «den skadelidte har tilstrekkelig kunnskap om skaden». Dette utarter seg veldig forskjellig, og er ofte avhengig av at man har en fastlege som er i stand til å gjøre koblingen mellom tjenesten og skaden. Dette vet vi av erfaring at det er få fastleger som har kunnskap om.

Det har vært bred politisk enighet om at det ikke skal benyttes foreldelse som argument for å avslå søknader om erstatning der vilkårene ellers er oppfylt. Likevel har skadde veteraner, deres advokater og SIOPS sett at det har vært en merkbar innstramming av praksis i erstatnings- og kompensasjonssaker. Dette mener SIOPS ikke er i tråd med intensjonen bak ordningen og er en uverdig behandling av skadde veteraner.

Flertallet i arbeidsgruppen foreslo derfor å lovfeste at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før NAV godkjenner veteranens yrkesskade og innvilger søknad om uføretrygd. Videre foreslo flertallet i arbeidsgruppen at dette kun skal gjelde for de som er skadd etter 2010. Dette er en urettferdig inndeling av skadetidspunkt og skaper et kunstig skille mellom veteranene. En samlet utenriks- og forsvarskomité har tidligere uttalt at det ikke skal finnes et skille mellom veteraner på klageadgang, det er derfor trist å se at det på nytt forsøkes å skape et skille.

Tilsidesettelse av spesialisterklæringer, behov for "second opinion"

Forslaget til Rødt:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningens klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

I likhet med bruk av foreldelse, har SIOPS observert en økende bruk at tilsidesettelse av spesialisterklæringer som underbygger årsakssammenheng mellom tjeneste og skade. For veteranen er dette en opplevelse av å ikke bli trodd. Det fremstår som en tilfeldig bruk av sakkyndige vurderinger og at medisinskfaglig kompetanse overses, som fører til økende grad av frustrasjon blant veteranene.

Bakgrunnen for å sette til side spesialisterklæringer er blant annet at veteranen ville blitt skadd «uansett», eller at det begrunnes i andre livshendelser. Dette mener SIOPS er en veldig farlig holdning å innta, spesielt siden det har blitt stilt spørsmål av arbeidsgruppen om dette er i tråd med gjeldende rettsregler og legalitetsprinsippet. Vi mener derfor det er behov for å lovfeste en fast regel og praksis for bruk av spesialisterklæringer.

Flertallet i arbeidsgruppen foreslo regler om at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, først skal sendes tilbake til spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler etter dette fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det utnevnes ny, uavhengig spesialist. Dette vil sikre en forutsigbar og rettferdig behandling av skadde veteraners sak.

Halvering av advokatsalæret i erstatningssaker

Forslaget til Rødt:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes.

Å gå til sak mot staten er ikke lett. Selv for friske personer er dette utfordrende, og spesielt for skadde veteraner er det vanskelig. Derfor er det helt avgjørende at de har tryggheten i å kunne få den støtten de trenger, ved å benytte seg av advokatbistand som har den rette kompetansen. Etter dagens ordning har veteraner krav på å få «rimelige og nødvendige» utgifter. Hva som defineres som rimelig og nødvendig bestemmes av SPK og klagenemden etter hver sak. Veteranmeldingen og høringen til endring i Forsvarsloven nevner flertallsforslaget å justere dette til statens satser for juridisk bistand, og skal komme tilbake til dette. Dette støtter ikke SIOPS.

Advokatkostnadene bør fortsatt kompenseres etter vanlig timesats. Veteransaker har blitt et spesialisert område og vi frykter at en slik reduksjon i salærsatsen vil føre til at de mest kompetente advokatene ikke vil påta seg slike saker i fremtiden. Dette vil da svekke rettsvernet til veteranene og innebære en de facto innskrenking.

Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Aktuelt

Laksefiske i Lågen Rienlågen og Hagnesvassdraget august og september

Har du lyst til å prøve laksefiske? Det kan være mindre krevende enn du tror, og du trenger ikke reise til de mest kjente, store lakseelvene, slike som Gaula, Namsen, Alta- og Stabburselva. Rienlågen og Hagnesvassdraget ligger bare en kort kjøretur fra Larvik og Sandefjord. Disse vassdragene er kjent for godt fiske.

Les mer

Meld deg på turledersamling 5.-8. juli!

Bli med på turledersamling med Jan Edgar og få mulighet til å padle kajakk, gå på fjelltur, fiske og klatre. Les mer om samlingen her.

Les mer

Nyvalgte styremedlemmer og vel gjennomført landsmøte

SIOPS avholdt landsmøte lørdag 5. juni. Vi gleder oss over alle nye som ble valgt inn og alle som fortsetter i sine verv i organisasjonen. Les mer om hvem som ble valgt her.

Les mer

FN: Lørdag 29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell

FN-dagen for fredsbevarende styrker: Siden denne dagen ble innstiftet i 2003 har vi markert dagen for å hedre alle som har deltatt i FN-styrkene og for å minnes de falne.

Les mer

SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

17. januar 2020 overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Forsvarsministeren etter gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsreglene. Fortsatt er det mange enstemmige forslag som ikke er fulgt opp. Det er ikke godt nok, og derfor har SIOPS sendt brev til FD hvor vi etterlyser fremdrift på flere saksområder.

Les mer

Utlysing av årets veteranseilas!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Trondheim til Bodø (17.-26.08) og andre fra Bodø til Harstad (29.08-07.09). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem