SIOPS høringsinnspill om endringer i forsvarsloven med forskrifter

Tre forslag til endringer i forsvarsloven med forskrifter er sendt ut på høring fra Forsvarsdepartementet i sommer. Dette er alle enstemmige forslag fra arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatnings- og kompensasjonsordningene, og som vi forventer bred politisk enighet om. Høringsfristen gikk ut 31. august, og SIOPS har vektlagt å fremme mange andre prinsipielle syn i prosessen som du bør ha kjennskap til.

Tre konkrete forslag til endringer på høring

Forslagene i høringsrunden omhandler endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner, ved at det foreslås å innføre:

 • en klageordning for saker om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55
 • å flytte sekretariatet fra den eksisterende klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning fra Forsvarsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning
 • å innføre betegnelsen «intopserstatning»

Forslagene ble inntatt i Meld. St. 15 (2019 – 2020) Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid, som ble fremmet for Stortinget våren 2020. Forslagene har sitt opphav etter enstemmige anbefalinger fra den eksterne arbeidsgruppen som 14. januar 2020 fremla rapport etter gjennomgang og vurdering av erstatnings- og kompensasjonsordningene.

SIOPS kommentarer til forslagene

SIOPS støtter på generelt grunnlag de tre forslagene til endringer. Spesielt er vi glad for at det nå endelig kommer på plass klageadgang også for veteraner som er skadet etter 2010. Dette har vært en svært urettferdig situasjon, ved at det har vært ulikt regelverk for de som ble skadet før og etter 2010. Forholdet har vært en kjernesak for SIOPS de siste år, og Stortinget påla regjeringen i 2018 å følge dette opp. SIOPS har vært tydelige på at vi forventer at denne klageadgangen kommer på plass med virkning fra 1. januar 2021.

Vårt prinsipielle standpunkt mhp navneendring for erstatningsordningene, er at navnet burde vært "krigsskadeerstatning". Men, her står SIOPS alene, og vi har derfor sagt at vi sekundært kan støtte begrepet "intopserstatning". Det er i alle fall et vesentlig bedre navn på erstatningsordningen enn dagens navn.

Andre kommentarer fra SIOPS

SIOPS har benyttet høringsrunden til å fremme en rekke andre prinsipielle kommentarer om saksprosessen med oppfølging av arbeidsgruppens rapport, den nye veteranmeldingen og et Dok 8 representantforslag fra Moxnes i Rødt. Hovedpoengene våre er som følger:

 • SIOPS er fortsatt svært kritiske til begrensningen i mandatet til den eksterne arbeidsgruppen om at eventuelle forslag til endringer i dagens regelverk ikke måtte innebære en merkostnad for staten
 • SIOPS er skuffet over at den nye veteranmeldingen, og høringsrunden til endring av forsvarsloven med forskrifter, ikke reflekterer flere av arbeidsgruppens gode forslag
 • SIOPS fremhever viktigheten av representantforslag 101 S (2019-2020) om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader. Det reflekterer de viktigste forslagene fra den eksterne arbeidsgruppen som myndighetene p.t. ikke har tatt videre til behandling.

Viktig Dok 8 representantforslag

Det nevnte representantforslaget omfatter fem konkrete forslag til behandling, herunder nevnes tre spesielt:

 • Regelfeste at spesialisterklæringer som vurderes satt til side av Statens pensjonskasse (SPK) eller klagenemnda, først må sendes tilbake til spesialisten for en tilleggserklæring. Dersom saksbehandler fortsatt mener at erklæringen skal settes til side, må det hentes inn en ny og uavhengig medisinsk vurdering
 • Regelfeste at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. Endringen gjøres gjeldende uavhengig av skadetidspunkt, og med tilbakevirkende kraft
 • Sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes

Det er høring i utenriks- og forsvarskomiteen den 9. september om ny Veteranmelding, og Stortinget skal debattere og votere over de ulike forslagene medio oktober. Det omfattende høringsinnspillet fra SIOPS anser vi som svært viktig i prosessen for å synliggjøre ulike saksforhold knyttet til våre skadde veteraner. Du kan kan lese hele høringsinnspillet vårt her.

SIOPS høringsinnspill om endringer i forsvarsloven med forskrifter

Aktuelt

Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

Les mer

Vår egen Jan Edgar Nilsen blant finalistene til årets veteranpris

Forsvarets veteranpris tildeles hvert år. Blant årets 56 nominerte, er det 4 finalister som kjemper om prisen, og av dem er vår egen veteran og prosjektleder Jan Edgar Nilsen.

Les mer

Oppfordring til å delta i Afghanistan II-undersøkelsen

For å skaffe ny oppdatert informasjon om hvordan våre veteraner har det, er det nå ny undersøkelse av de som har deltatt i Afghanistanmisjonen. Med ny kunnskap kan vi få til bedre tilrettelegging, behandling og trening. Svarfristen er ut oktober. Se vårt intervju med Hans Jakob Bøe som forklarer hvorfor dette er så viktig.

Les mer

Historisk gjennomslag på Stortinget

Endelig kom dagen for debatt og votering på Stortinget, og SIOPS er glade for et historisk gjennomslag for å trygge veteraners rettigheter. Med et "sjeldent" flertall fikk representantforslaget fra Rødt gjennomslag. Vi har fulgt debatten, og reflekterer kort over hvilke saker det er viktig å opprettholde fokuset på.

Les mer

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for markeringen i år er "SPØR MER" Det betyr at vi skal bli bedre til å se hverandre. Alle trenger å bli sett. Det betyr også å bli hørt. Og hvis vi skal spørre mer må vi også bli bedre til å lytte!

Les mer

Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

Mange års arbeid kulminerte med at veteranene fikk gjennomslag i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Representantforslaget fra Rødt endte opp med å få flertallsinnstillingen, som sikrer nye regler om bruk av foreldelse, behandling av spesialisterklæringer, og å opprettholde juridisk bistand på dagens nivå. Les mer her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.