SIOPS innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse som er under utredning

Regjeringen vil styrke tilbudet innen psykisk helse over hele landet og skal lage en opptrappingsplan. Arbeidet pågår i 2022 og planen skal legges frem i 2023. Dette er viktig også for veteranene, og SIOPS har derfor innsendt et fyldig innspill som du kan lese mer om her. Publisert 25/8-22

I april la regjeringen ut på sine nettsider at de skal lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse. Arbeidet pågår i 2022, og regjeringen har ambisjon om publisering av ny plan en gang i 2023. Frist for å inngi innspill er 1. september, og det gjennomføres også flere innspillsmøter utover høsten hvor også SIOPS vil delta.

Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner, er en interesse- og brukerorganisasjon for veteraner som er skadd etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Vårt arbeid handler derfor særlig om ivaretakelse av veteraner som har psykiske helseplager som følge av tjeneste i konflikt- og krigsområder. Det er norske myndigheter ved regjering og Storting som tar beslutninger om norske styrkebidrag ute, og som derfor har ansvaret for at militært personell blir ivaretatt på best mulig måte også etter endt tjeneste.

SIOPS innspill til opptrappingsplanen

Det er primært i det sivile helsevesen at veteraner får sin behandling. God helseoppfølging for psykisk skadde veteraner er en av våre største utfordringer, og som vi har arbeidet med i lang tid. Etter en ti-års planperiode fra 2011 har vi sett at viktige tiltak for ivaretakelse av veteraner ikke er gjennomført. Ikke minst gjelder dette mange av de tiltakene som skulle føre til at veteraner som har psykiske helseplager fikk en best mulig oppfølging og behandling. Som interesseorganisasjon for skadde veteraner er det vår oppgave å sørge for at ansvarlige myndigheter ikke glemmer hvilke forpliktelser de har overfor personell som er beordret til tjeneste ute.

Veteraner er en helt unik gruppe

Veteraner har utfordringer som de i stor utstrekning deler med andre lignende pasientgrupper, slik som katastrofeofre, ofre for vold og terror og flyktninger med krigstraumer. Dette er pasientgrupper som har et særlig behov for å få behandling tidlig, og de har behov for et tilpasset og ofte langvarig behandlingsforløp. Her stilles det også høye krav til ansvarlige behandlere og kompetanse om behandling av pasienter med psykotraumer og ofte kompleks posttraumatisk stresslidelse.

Men som pasienter skiller psykisk skadde veteraner seg også vesentlig ut fra andre, også fra lignende pasientgrupper, på grunn av flere spesielle forhold knyttet til tjenesten i krigs- og konfliktområder. Det har vi adressert tydelig i våre kommentarer. Hele SIOPS innspill til regjeringens nye opptrappingsplan for psykisk helse kan du lese her.

Forsvaret og Forsvarsdepartementet må også engasjere seg

Vi forutsetter at både Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD) gir solide innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, for det er Forsvaret som er arbeidsgiver for personellet som sendes ut, og det er FD som er lederdepartement for veteransaker i regjeringen. Derfor må de også ta en lederrolle for å fremme viktige innspill om veteraners psykiske helseutfordringer, og tiltak for å styrke oppfølgingen og behandlingstilbudet i prosessen med å utarbeide regjeringens nye opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er et samfunnsansvar å følge opp, og tiden er nå inne for handling.

SIOPS innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse som er under utredning

Aktuelt

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Fluefiskesamling med SIOPS

Les mer om sommerens fiskesamling

Les mer

Utvidet veterandefinisjon

Les vår kommentar til Forsvarets begrepsvedtak

Les mer

Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Les svaret til Forsvarsdepartementet og vår kommentar her

Les mer

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Les vår kommentar til Støre-regjeringens langtidsplan

Les mer

Valgkomiteens innstilling 2024

Les innstillingen fra valgkomiteen

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'