SIOPS og NVIO med felles syn ny tiltaksplan for veteranene

Støre-regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) lanserte denne uken en ny tiltaksplan for landets veteraner med virketid frem til 2028. SIOPS og NVIO kommer her med en fellesuttalelse om regjeringens nye veteranplan.

Tirsdag 5. mars lanserte Støre-regjeringen en ny tiltaksplan for anerkjennelse og ivaretakelse av norske veteraner (2024-2028) i Veteran møter Veterans lokaler i Lommedalen i Bærum. Tiltaksplanen er regjeringens program for veteranpolitikken de neste år.

Totalt syv fagdepartement står bak planen med Forsvarsdepartementet som lederdepartement. Arbeidet med planen ble iverksatt høsten 2022 etter sterkt påtrykk fra SIOPS og NVIO.

SIOPS, NVIO og flere veteran- og arbeidstakerorganisasjoner har vært involvert og kommet med innspill. De frivillige veteranorganisasjonene i Norge er viktige samtalepartnere og rådgivere for regjeringen.

Regjeringens nye veteranplan inneholder 31 punkter til tiltak for veteranene fra internasjonale operasjoner og soldater fra internasjonal innsats. Planen inneholder også tiltak for politiveteranene, brannvesenet og ansatte i Utenriksdepartementet som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Tiltaksplanen er inndelt i følgende innsatsområder: kommunikasjon og informasjon, ivaretakelse av veteraner og deres familier, kompetanse i hjelpeapparatet, forskning og arkiv, og veteraners kompetanse. Ny veteranplan kan leses her.

Flere gjennomslag for SIOPS

SIOPS fikk flere gjennomslag i ny tiltaksplan etter innspill vi har kommet med i planprosessen og i andre politiske prosesser.

Gjennomslag for SIOPS:

  • Evaluering og revidering av ettårsoppfølgingen i Forsvarets regi.
  • Ny levekårsundersøkelse for veteranene.
  • Øke kapasiteten på Forsvarets veteransenter Bæreia, særlig for veteranfamiliene i helger og ferier.
  • Økonomisk rådgivning for veteraner som har fått tilstått erstatning.
  • Økt fokus og satsing på veteranforskning.
  • Vurdering av tildelingen av medaljen såret i strid for forhold før 2005.


SIOPS og NVIO: et skritt i riktig retning

SIOPS og NVIO ønsker ny tiltaksplan for veteranene velkommen. Vi forventer nå konkret handling, og at de veteranpolitiske spørsmålene løftes opp på regjeringens og kommende regjeringers dagsorden, samt at tiltaksplanen sikres et helhetlig politisk eierskap fra alle involverte departement.

Vi ber Støre-regjeringen vise til hvilke mål som ønskes oppnådd i løpet av denne styringsperioden frem til stortingsvalget i 2025.

For at den nye planen skal bli politisk bindende må Støre-regjeringen og kommende regjeringer aktivt følger opp tiltakene gjennom saksleveranse til Stortinget, samt operasjonalisering av planens tiltak i statsbudsjettene og i de reviderte nasjonalbudsjettene.

SIOPS og NVIO forventer at en økonomisk inndekning av ny tiltaksplan presiseres første omgang i statsbudsjettet for 2025.

Vi synes det er positivt at ny tiltaksplan er noe mer tverrdepartemental i ansvarsdelingen på enkelttiltak enn tidligere plandokument. Vi er begge fornøyd med at regjeringen legger opp til en dynamisk plan, en plan som kan justeres etter en gitt virketid. I revideringen av planen forventer vi deltagelse fra de frivillige veteranorganisasjonene.

I tiltaksplanen er vi fornøyd med følgende tiltak:

-T1 (digital ressurs og kompetansebase)

-T2 (samtykke), T6 (mental robusthet)

-T7 (hjemmestøtteordninger)

-T8 (oppfølging etter særlige alvorlige hendelser)

-T9 (oppfølgingsreglementet og utvidelse av ettårsprogrammet til 2 år)

-T13 (økningen i antall overnattingsdøgn ved Forsvarets veteransenter)

-T14 (gjennomgang av medaljestatuttene, inkludert medaljen såret i strid)

-T16 (økonomisk rådgivning for veteraner som tilstås erstatning på over en million)

-T19 (kompetanseheving blant helsepersonell)

-T27 (ny levekårsundersøkelse for veteraner).

På en annen side er vi er skeptiske til at tiltakene skal dekkes innenfor berørte departementers budsjettrammer, dette betyr at noe annet må kuttes.

SIOPS og NVIO etterlyser et sterkere sivilt aktørinnslag på tiltakene om veteranforskning, disse tiltakene er dominert av Forsvaret. Veteranforskningen må i større grad være sivil og uavhengig.

Ny plan åpner for internasjonal innsats, men det er ikke gjennomført en åpen og prinsipiell diskusjon om hvordan anerkjennelse og ivaretakelse kan treffe forskjellig.

Les fellesuttalelsen fra SIOPS og NVIO her.

Gjennomgang av utført planprosess: viktig lærdom

Prosessen frem til ny tiltaksplan har vært preget av lukkethet, korte hørings- og svarfrister for de involverte, og et til tider lite fungerende tverrdepartementalt samarbeid.

Veteranorganisasjonene har spilt en varierende og uklar rolle i prosessen.

For SIOPS og NVIO er det særdeles viktig at Støre-regjeringen og kommende regjeringer tar lærdom av planprosessen. Lukkethetsmentaliteten og Forsvarsdepartementets dominans må ikke sette presedens for fremtidig arbeid.

SIOPS og NVIO mener at veteranorganisasjonene i neste planprosess også inkluderes i det regjeringsinterne arbeidet både på embetsnivå og politisk nivå, men at rollene klargjøres for de involverte. Les resten av kommentaren vår her.

SIOPS og NVIO med felles syn ny tiltaksplan for veteranene

Foto: Njål Kjølholdt-Gustavsen, SIOPS

Aktuelt

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Fluefiskesamling med SIOPS

Les mer om sommerens fiskesamling

Les mer

Utvidet veterandefinisjon

Les vår kommentar til Forsvarets begrepsvedtak

Les mer

Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Les svaret til Forsvarsdepartementet og vår kommentar her

Les mer

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Les vår kommentar til Støre-regjeringens langtidsplan

Les mer

Valgkomiteens innstilling 2024

Les innstillingen fra valgkomiteen

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'