SIOPS trekker seg ut av Forum for veteranforskning (FVF)

Som interesseorganisasjon for skadde veteraner har vi manglende tillit til det pågående arbeidet med å utvikle en strategi for norsk veteranforskning.

Liten involvering av aktører utenfor Forsvarsdepartementet

Under behandlingen av veteranmeldingen Meld. St 15 «Også vi når det blir krevet» 15.10.2020 ble det etter fremlegg fra opposisjonen fattet et enstemmig vedtak om veteranforskning (vedtak nr. 31): «Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.»

Dette var et historisk vedtak som kunne legge grunnlaget for en svært viktig forskningsinnsats som Veteranforbundet SIOPS gjennom mange år har arbeidet for.

Vi hadde et håp om at norske myndigheter nå kunne utvikle en strategi for norsk veteranforskning som inkluderte de viktigste miljøene for behandling, forskning og utdanning, det vil si universitetene og universitetssykehusene.

Uten at disse miljøene blir inkludert i arbeidet og får eierskap til dette fagfeltet, vil man ikke kunne lykkes med å gi veteraner som er skadd i tjeneste for Norge den helsefaglige og medisinske oppfølgingen de har krav på.

I 2021 ble Afghanistan-undersøkelsen 2020 publisert. Den viste at vi har fått et økende antall veteraner med betydelige helseplager og at dette tallet sannsynligvis vil stige ytterligere. Samme år ble det kjent at Forsvarets sanitet innskrenker tilbudet om behandling av veteraner til bare å gjelde et år etter endt tjeneste.

Når Veteranforbundet SIOPS nå trekker seg fra referansegruppen i Forum for veteranforskning (FVF) er det fordi vi gjennom en tre års periode har sett at Forsvarsdepartementet ikke har inkludert Helse og omsorgsdepartementet, RHF Helseforetakene og universitetssykehusene i arbeidet med en norsk strategi for veteranforskning.

Lukket prosess og uklar rolle for referansegruppen

Vi har fulgt en prosess preget av manglende offentlighet og åpenhet der departementet og Forsvarts sanitet har villet ta eierskap til all veteranforskning, også den sivile: På grunnlag av et mandat fra FD, som vi ikke kunne stille oss bak, er det utformet «en overordnet strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren.»

Gjennom Mandat for forskningsforumet (FVF) og Strategi for veteranforskning vil Forsvarets sanitet styre forskningen, og departementet vil styre finansieringen. Dette er ikke en farbar vei å gå hvis man ønsker å legge til rette for sivil forskning.

Departementet har oppnevnt veteranorganisasjonene som referansegruppe, og har gjentatte ganger forsikret oss om at veteranorganisasjonene har en sentral plass i arbeidet i FVF. Men Forsvarsdepartementet har ikke på noe tidspunkt forsøkt å tydeliggjøre hvilken rolle og funksjon referansegruppen i forskningsforumet skal fylle. Vår erfaring er at vi, som interesseorganisasjon for skadde veteraner ikke blir lyttet til.

Det som imidlertid gir betydelig større grunn til bekymring er at de viktigste fagmiljøene for behandling, forskning og utdanning ikke er inkludert i arbeidet, og derfor heller ikke blir lyttet til.

Brevet tilsendt til Forsvarsdepartementet kan leses i sin helhet her.

SIOPS trekker seg ut av Forum for veteranforskning (FVF)

Aktuelt

Moss DPS avvikler behandlingstilbud til veteraner

Les om nyheten og våre kommentarer

Les mer

Foredrag om veteranfamilier

Les mer om nytt foredrag

Les mer

Lokalvalget 2023

Vi trenger større lokalpolitisk fokus på veteransaken

Les mer

En bauta forlater oss

Les generalsekretærens hilsen til Arne Ørum

Les mer

Høstens Yogasamling på Nøsen

16.-20.oktober inviterer vi til nok en yogasamling på Nøsen

Les mer

Skaft- og slirekurs for nybegynnere

Bli med på kurs i oktober

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.