Statsbudsjett 2023 - flere spørsmål enn svar

Det var kanskje ikke like mye spenning knyttet til årets fremlegging av statsbudsjett for 2023 hvor utfordringene står i kø. Krig, inflasjon, prisvekst og strømpriser har forståelig nok tatt mye av fokuset, og prioriteringen av offentlige midler. Veteraner er vante med å bidra og være en del av dugnadsånden - det skal vi fortsette å være. Samtidig skal vi stille tydelige krav til å bli lyttet til og ivaretatt. Med disse tankene i bakhodet var det med både overraskelse og undring at vi leste budsjettforslaget.

Finter ut anmodningsvedtak

SIOPS registrerer at Regjeringen prøver å svare ut Stortingets anmodningsvedtak nr 36 av 15. oktober 2020 om vedtak som kan være i stred med gjeldende rett. Det eneste nye som bringes inn nå er at enkeltsaker kan bringes inn for Sivilombudet. Ut over det viser FD bare til tidligere og nå eksisterende ordninger som at vedtaket kan påklages – og vedtak i klagenemnda kan bringes inn for domstolene.

«Denne saken er 2 år gammel, og det er først nå at FD svarer ut kun med å omtale dagens klageordninger. Dette er for enkelt og for dårlig» sier generalsekretær Øystein Wemberg i SIOPS, og han mener videre at Stortingets anmodningsvedtaket ikke er fulgt opp. «Dette omhandler både juss og politikk, og vi må derfor komme nærmere tilbake til saken» avslutter han.

I tillegg kvitterer Regjering også ut selve forskningsvedtaket nr 31 av 15.10.2020 som omhandler å legge frem en kartlegging av prioriterte områder for forskningsområder. Dette vedtaket er av stor betydning for videre forskning og prioriteringer, og SIOPS bemerker at det forbigår i stillhet. Vi hadde forventet at dette ville blitt nevnt eller profilert av regjeringen. er jo en svært viktig utkvittering, som de knapt har nevnt og profilert tidligere på regjeringens nettsider.

Etterlengtede midler til forskning – men hvilken forskning?

I forslaget settes det av rundt 5 millioner kroner som øremerkes ulike tiltak om forskning på veteraner. Dette er bra, og vi har tidligere år kritisert Regjeringen for å ikke gi penger til dette formålet. Et av tiltakene er oppfølging av resultatene fra Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 som SIOPS har etterlyst. Tallenes tale fra undersøkelsen viser en tydelig økning i antall skadde og personell med senskader, som det er behov for å finne mer ut av.

Samtidig stiller vi oss spørrende til hvorvidt de andre tiltakene vil føre frem til forskning som kommer skadde veteraner til gode. Forslagene fra Regjeringen legger til grunn at midlene skal forvaltes av Forsvarets Høgskole. SIOPS har hele tiden påpekt behovet for en uavhengig finansiering utenom Forsvaret eller Forsvarsdepartementets struktur, som også inkluderer medisinfaglig forskning. Vi har stor tro på at dersom pengene er der, uten sterk etatsstyring, vil sivile utdannings- og forskningsmiljø være interesserte i å utøve viktig forskning på veteraner. Med dette forslaget frykter vi dette igjen vil dreies for mye mot samfunnskunnskaplig/historisk forskning og glemmer viktigheten av bedre helseoppfølging av veteraner. SIOPS etterlyser derfor større økonomiske investering fra flere departementer.

Fortsatt stillstand på kompetanseheving

I år igjen var det heller ingen satsning på kompetanseheving av sivile behandlere å spore. Dette er et nøkkelverktøy for å sikre god ivaretakelse av veteraner.

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides ny handlingsplan for ivaretakelse av veteraner, og det jobbes samtidig med utvikling av ny opptrappingsplan for psykisk helse. SIOPS forventer derfor at dette tas med videre i planarbeidet og at det blir satt av midler til formålet.

Statsbudsjett 2023 - flere spørsmål enn svar

Først publisert 06.10.22

Foto: Jørgen Berge/Nettavisen

Aktuelt

Vi søker ny rådgiver til administrasjonen

Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner - trenger en medarbeider til et team som arbeider for å styrke rettighetene til veteraner som lever med utfordringer og skader som følge av tjenesten i internasjonale operasjoner.

Les mer

Hundekjøring og juleverksted på Svea 25. - 27. november

Terje Strat i (STS) Svea Trekkhundsenter inviterer veteraner med og uten familie til et lite førjulstreff!

Les mer

Våre innspill til Utenriks- og forsvarskomitéen - Statsbudsjett 2023

Vi har gitt våre innspill til prop. 1 - statsbudsjett 2023 på temaer som berører forsvar. Les mer her.

Les mer

"Kongoveteranene" - Filmvisning hos SIOPS

SIOPS og Veteran møter Veteran inviterer til visning av den nye dokumentarfilmen om norske FN-styrkers bidrag i Kongo, tirsdag 8. november kl. 18.30. Dokumentaren forteller historien om en av de "glemte" operasjonene som norske styrker har bidratt til og er en betimelig og viktig film. Det blir lett servering.

Les mer

Våre innspill til Helse- og omsorgskomitéen - statsbudsjett 2023

Vi har gitt våre innspill til prop. 1 - statsbudsjett 2023 på temaer som berører helse og omsorg. Les mer her.

Les mer

Har du lyst til å lære noe nytt og nyttig?

Siops inviterer til nybegynnerkurs i knivsmiing 10.-12.desember. Påmelding er åpen. Kun 5 deltakere, så førstemann til mølla!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem