Statsbudsjettet 2022 - få ambisjoner og lite oppfølging

I forslaget til statsbudsjett for 2022 mangler det totalt ambisjoner om veteraner. SIOPS er bekymret for manglende øremerking av midler til forskning, ingen økte tildelinger til Forsvarets sanitet, mangel på oppfølging av Afghanistan II-undersøkelsen og ingen økte midler til kompetanseheving av ansvarlige behandlere. Foto: Stortinget

Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget
Ved behandlingen av Stortingsmelding 15 (2019-2020) ble det vedtatt flere anmodningsvedtak. Flesteparten av disse omhandlet lovendringer relatert til erstatnings- og kompensasjonsordningene, og Regjeringen har jobbet siden med å følge disse opp. Nå er halvparten av disse kvittert ut for Stortinget, noe SIOPS er glade for. Videre jobbes det med å følge opp vedtakene om spesialisterklæring og utredning av vedtaket om adgang til gjenopptagelse av saken sin. Vi ser frem til behandlingen av disse og forventer at dette følges opp snarlig. Vi ser derimot ikke noe til den økonomiske konsekvensen noen av disse vedtakene kan ha, og etterlyser at det også medfølger midler der det er naturlig.

Bekymret for manglende øremerking av forskningsmidler
Når Regjeringen nå har sagt at forskning på veteraner er et prioritert satsningsområde, og at de vil «særlig følge opp prioriterte områder», hadde SIOPS forventet at dette skulle reflekteres bedre i forslag til statsbudsjett. Selv om arbeidet med å ferdigstille den overordnete forskningsstrategien på veteranfeltet (jmf. anmodningsvedtaket om å utvikle en norsk strategi for veteranforskning) ikke er ferdigstilt så er SIOPS bekymret for mangelen på øremerking av midler.

I budsjettet sies det at «det settes i tillegg av midler til å finansiere veteranforskning (..)». Dette kan vi ikke finne igjen. Det er ikke nevnt ellers i budsjettet at det øremerkes midler til dette formålet eller eventuelt hvor mye som settes av, og dette uroer oss. SIOPS har flere ganger uttrykt bekymring for at det må settes av tilstrekkelige midler for at sivile forskningsmiljøer skal fatte interesse for dette feltet.

Ingen økte midler til Forsvarets Sanitet og oppfølging av Afghanistan II-undersøkelsen
Forsvarets Sanitet (FSAN) har nå fått utvidet oppfølgingsansvar av veteraner med at de skal legge til rette for jevnlige kartlegginger av fysisk og psykisk helse for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner inntil åtte år etter avsluttet tjeneste (fra og med 2022). I tillegg har den nylig gjennomførte Afghanistan II-undersøkelsen avdekket at flere opplever senskader etter deltakelse i Afghanistan, samt at det er knyttet høy risiko for å få psykiske plager hos 82% av de som slutter i Forsvaret. Dette må det åpenbart gjøres noe med, og kommer til å koste penger.

Hovedfunnene ved undersøkelsen var godt kjent for departementet og Forsvaret allerede tidlig i vår/sommer, og det er skuffende at det ikke har blitt tatt med i regnestykket i proposisjonen. Det ikke noe i forslaget til budsjett som tilsier at FSAN får økte bevilgninger til å følge opp disse tiltakene og resultatene fra undersøkelsen. Dette mener SIOPS må på plass ettersom det også nevnes i proposisjonen at «FoU-midler som blir finansierte over forsvarsbudsjettet, er i hovedsak innrettet mot teknologi for militære formål (..)». Psykisk helse kan ikke slåss om de samme midlene som jagerfly og tanks.

Ingen åpenbar satsning på kompetanseheving i det sivile
Det er heller ingen spor av at det er satt av noen midler for nye tiltak knyttet til psykisk helse i det offentlige helsevesen heller som følge av Afghanistan II-undersøkelsen. SIOPS har lenge hevdet at det kom til å være en økning av veteraner med senskader, noe undersøkelsen er med på å underbygge. I tillegg frykter vi mørketall ettersom de som sliter mest har vanskeligst for å besvare en helseundersøkelse.

Dette krever kunnskap og kompetanse i det offentlige, der de fleste mottar sin behandling. Derfor må det satses mer på økte bevilgninger for å sikre kompetanseheving av ansvarlig behandlere knyttet til veteraners psykiske helseutfordringer.

Du kan lese hele proposisjonen her.

Statsbudsjettet 2022 - få ambisjoner og lite oppfølging

Aktuelt

Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS har laget nye informasjonshefter

Les mer

Yogasamling på Nøsen

Meld dere på yogasamling i mars

Les mer

Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til informasjonsmøter

Les mer

Bli med på Yoga!

Vi setter i gang med nye yogakurs

Les mer

I tungtvannsabotørenes fotspor

Les mer om vårt kommende arrangement i 2024

Les mer

Ønsker du å stille til valg i SIOPS?

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'