Våre innspill til stortingshøring om veteranmeldingen

Veteranforbundet SIOPS har gitt sine skriftlige innspill til høringen om Veteranmeldingen. Vi er skuffet over det lave ambisjonsnivået i meldingen og mener det fortsatt gjenstår arbeid, spesielt på områdene psykisk helse, forskning og kompetanseheving i det sivile helseapparatet. I tillegg påpeker vi viktigheten av å følge opp forslagene i arbeidsgruppen for gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningene og vår støtte til representantforslaget fra Bjørnar Moxnes.

Den nye veteranmeldingen skal «oppsummere regjeringens innsats for personell i internasjonale operasjoner siden forrige stortingsmelding, og peke ut veien videre.» Det står også at «meldingen følger opp ambisjonene i stortingsmeldingen fra 2009, handlingsplanen fra 2011 og oppfølgings-planen fra 2014.»

For å kunne følge opp dette er meldingen for generell. Den inneholder lite om det man ikke har lykkes med, om hvilke tiltak som ikke er gjennomført i planperioden, og om målsettinger som ikke er nådd. Skal vi peke ut veien videre etter et tiårs planarbeid, må vi erkjenne hvor det har sviktet. Den nye veteranmeldingen mangler ikke gode intensjoner, men konkrete og realistiske målsettinger og tiltak. Som statusrapport etter ti års veteransatsing, og som utgangspunkt for arbeidet videre, fremstår meldingen som defensiv og lite ambisiøs. Med tittelen «også vi når det blir krevet» på forsiden, gis det forventninger om noe mer.

Psykisk helse
Veteranmeldingen sier «det er viktig å erkjenne at vi ennå ikke har sett de langsiktige konsekvensene av bl.a. det omfattende norske Afghanistan- engasjementet, og at vi kan komme til å se at flere av dem som har hatt hyppige deployeringer til Afghanistan kan få psykiske ettervirkninger på sikt».

Nå vet vi allerede noe om dette: I en forskningsartikkel om «Norske Afghanistanveteraner: stigma, barrierer og helsehjelp», viser militærpsykologene Grethe E. Johnsen og Hans Jacob Bøe at over 72% av de som oppfylte kriteriene for alvorlige psykiske plager ikke hadde tatt kontakt med hjelpe-apparatet. Barrierer, som mulige konsekvenser for karriere og senere utenlandstjeneste, er blant det som nevnes av veteranene. Studien baserte seg på data fra Afghanistanundersøkelsen fra 2011.

43% av 7155 mulige respondenter besvarte ikke undersøkelsen. Dette gir grunn til bekymring. Psykisk helse vies en del plass i meldingen, men det som står er generelt og lite konkret. Om forskning på dette feltet står det at «Regjeringen vil sørge for at det igangsettes ny forskning på veteranrelaterte spørsmål i årene som kommer.» Spørsmålet er hvordan regjeringen vil sørge for dette?

Manglende sivil forskning
For å iverksette målrettede tiltak, må vi ha mer kunnskap. SIOPS mener at forskning innenfor sivile forskningsmiljøer er av avgjørende betydning bl.a. fordi det er i den sivile helsetjenesten at skadde veteraner primært skal ivaretas. I hele planperioden har Regjeringen hatt som mål å legge til rette for sivil forskning, uten at noe har skjedd.

Meldingen peker på et NKVTS-prosjekt om veteranfamilier, som i flere år ikke har fått nødvendig finansiering, men som vil bli igangsatt i høst. Det er på høy tid. Når det gjelder fremtidig finansiering av veteranforskning står det at: «FD vil omprioritere forskningsmidler til veteranfeltet der det foreligger gode prosjektforslag innenfor de temaene hvor det er kompetansebehov.» Dette er for vagt og svært uforpliktende. SIOPS mener at det vil skje lite på dette området før det kommer en konkret forskningsplan som er sikret finansiering over Statsbudsjettet.

Kompetanseutvikling i den sivile helsetjenesten
SIOPS er opptatt av kompetanseutvikling hos ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten. I planperioden har meritterende kurs for leger og psykologer vært prioritert i tiltaks form, men uten at dette har gitt forventede resultater. SIOPS har derfor, i samarbeid med ulike fagmiljøer arrangert slike kurs fra 2015-2019. Ansvaret for kursene er nå, gjennom statsbudsjettet, lagt til RVTS Øst og Forsvarets sanitet. Vi er kritiske til at sivile behandlings- og forskningsmiljøer ikke er med i planleggingen.

I den nye veteranmeldingen fremstår de regionale fagnettverkene under ledelse av RVTSene som en svært viktig aktør i utvikling av kompetanse innenfor den sivile helsetjenesten. Departementet skriver at «Regjeringen vil sørge for at spesialisthelsetjenesten deltar i alle de regionale fagnettverkene.» I regjeringens pressemelding om Meld. St. 15 står det også at fagnettverkene «driver opplæring av helsepersonell om veteraner.» Etter det vi vet er de regionale fagnettverkene fora for veteranarbeid, og driver ikke med opplæring av helsepersonell.

SIOPS oppfordrer politikerne til å stille krav til Regjeringen når det gjelder rapportering til Stortinget om utviklingen fremover på disse viktige områdene:

  • Det må utarbeides en plan for sivil forskning om skadde veteraner, deres familier og pårørende. Planen må sikres prioritering gjennom finansiering over Statsbudsjettet.
  • Det må utvikles og igangsettes konkrete og realistiske tiltak for kompetanseheving hos ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten, leger og psykologer. Sivile behandlings- og forskningsmiljøer må være med i dette arbeidet.

Skadde veteraners rettigheter
Gjennom de siste tre-fire årene har skadde veteraner, deres advokater og SIOPS sett at det har vært en merkbar innstramming av praksis i erstatnings- og kompensasjonssaker. I Stortingsmeldingen imøtegås dette, og det gis forsikringer om at praksis ikke er endret. Her merker vi oss også at Veteranmeldingen ikke i tilstrekkelig grad reflekterer anbefalingene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen for gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsordningene (2019-2020). Det gjør imidlertid et høyaktuelt Dok 8 representantforslag fra representanten Moxnes. Vi trekker dette frem her fordi det reflekterer noen av de viktigste anbefalingene fra arbeidsgruppen. SIOPS mener at representantforslaget bør få støtte i komitéen, på tvers av politiske skillelinjer. Vi oppfordrer derfor partiene på Stortinget til å stemme for hele representantforslaget, og vi fremhever spesielt tre av forslagene her:

Foreldelse
Psykiske lidelser er fortsatt et tabubelagt tema. Slike skader utvikles ofte over lang tid, og det er derfor ikke alltid lett å erkjenne at den internasjonale tjenesten kan være årsaken. At veteraner blir møtt med foreldelse når de søker om erstatning, er derfor uverdig. Arbeidsgruppen anbefalte her en ny regel som sier at foreldelsesfristen skal begynne å løpe fra det er fattet vedtak om uførhet - og godkjent yrkesskade. Dette støtter SIOPS. Flertallet mente imidlertid at regelen kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Det er ikke rettferdig at veteraner igjen skal måtte forholde seg til ulike regler ift. skadetidspunkt. Ny regel må her på plass, og som sikrer likhet for våre veteraner.

Spesialisterklæringer
SIOPS har over tid sett at spesialisterklæringer som underbygger årsakssammenheng mellom tjeneste og skade tilsidesettes. Arbeidsgruppens flertall foreslo regler om at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, først skal sendes tilbake til spesialisten for en tilleggsuttalelse. Hvis saksbehandler etter dette fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny, uavhengig spesialist. Veteranmeldingen sier ikke noe om regjeringens syn på saken. Det bekymrer SIOPS, for dette er en svært viktig sikringsregel med stor betydning for mange skadde veteraner.

Advokatsalæret
Veteranmeldingen viser til et flertall i arbeidsgruppen som foreslår at det kun skal utbetales offentlig salærsats til advokatene, og ikke ordinær timesats som i dag. SIOPS er uenig, og mener at en så betydelig reduksjon i advokatsalæret vil svekke erstatningsordningen, og må tolkes som en innstramming. Veteransakene er komplekse og tidkrevende, og det er et fåtall advokater med erfaring og kompetanse på området. I andre typer erstatningsrett er det kun i erstatningssaker for pasientskade at offentlig salærsats benyttes. En endring av salærsatsen vil innebære et brudd med gjeldende alminnelig erstatningsrett. Dersom salærsatsen på det nærmete halveres, er SIOPS’ bekymret for at advokater med særskilt kompetanse på området ikke vil påta seg oppdragene. Taperen blir da de skadde veteranene.

Våre innspill til stortingshøring om veteranmeldingen

Aktuelt

Laksefiske i Lågen Rienlågen og Hagnesvassdraget august og september

Har du lyst til å prøve laksefiske? Det kan være mindre krevende enn du tror, og du trenger ikke reise til de mest kjente, store lakseelvene, slike som Gaula, Namsen, Alta- og Stabburselva. Rienlågen og Hagnesvassdraget ligger bare en kort kjøretur fra Larvik og Sandefjord. Disse vassdragene er kjent for godt fiske.

Les mer

Meld deg på turledersamling 5.-8. juli!

Bli med på turledersamling med Jan Edgar og få mulighet til å padle kajakk, gå på fjelltur, fiske og klatre. Les mer om samlingen her.

Les mer

Nyvalgte styremedlemmer og vel gjennomført landsmøte

SIOPS avholdt landsmøte lørdag 5. juni. Vi gleder oss over alle nye som ble valgt inn og alle som fortsetter i sine verv i organisasjonen. Les mer om hvem som ble valgt her.

Les mer

FN: Lørdag 29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell

FN-dagen for fredsbevarende styrker: Siden denne dagen ble innstiftet i 2003 har vi markert dagen for å hedre alle som har deltatt i FN-styrkene og for å minnes de falne.

Les mer

SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

17. januar 2020 overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Forsvarsministeren etter gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsreglene. Fortsatt er det mange enstemmige forslag som ikke er fulgt opp. Det er ikke godt nok, og derfor har SIOPS sendt brev til FD hvor vi etterlyser fremdrift på flere saksområder.

Les mer

Utlysing av årets veteranseilas!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Trondheim til Bodø (17.-26.08) og andre fra Bodø til Harstad (29.08-07.09). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem