Veteranarbeidet er politikernes ansvar

Stortinget må nå ta stilling til en ny situasjon for norske veteraner. SIOPS mener at Støre-regjeringens kommende tiltaksplan for veteranene må til Stortinget for politisk behandling.

Behov for en ny stortingsmelding?

Det er krig i Europa, noe som utvilsomt aktualiserer debatten om viktigheten og innholdet av veteranpolitikken i Norge. Den sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjonen etter Ukraina-krigen har presset frem nye operasjonskonsepter for norsk militært personell ute, og nye problemstillinger knyttet til ivaretakelsen av veteranene hjemme.

I lys av dagens situasjon har spørsmålet om en utvidelse av veteranbegrepet kommet på dagsorden blant noen av veteranorganisasjonene og fra forsvarssjefen selv, en utvidelse som vil ha flere lov- og budsjettmessige konsekvenser i årene som kommer.

Veteranbegrepet i dag er avgrenset til tidligere tjenestegjørende fra internasjonale operasjoner, det vil si utenfor NATO-området.

En endring eller reorientering av veteranbegrepets innhold må til Stortinget for politisk behandling ettersom dette i dag er presisert i forsvarsloven, det må den også om dette blir en del av regjeringens nye tiltaksplan. En begrepsutvidelse kan få konsekvenser på flere områder, og det er viktig at det ikke går på bekostning av etablerte ordninger i dag.

Den veteranpolitiske situasjonen har også beveget seg de siste årene siden stortingsmelding 15 Også vi når det blir krevet i 2020, som flere diskusjoner om blant annet endringen av Forsvarets ettårs-oppfølging, en utvidelse av tilbudet til Forsvarets veteransenter for andre veterangrupper, og en evaluering av erstatningsordningene for veteraner med fysiske skader.

Stortingsmelding 15 som fortsatt er gjeldende for norsk veteranpolitikk, tar ikke for seg endringene i sikkerhetsbegrepet etter Ukraina-krigen, heller ikke debatten om situasjonen for personell fra internasjonal innats, samt økningen blant skadde Afghanistan-veteraner etter uttrekningen i 2021. Hvordan stiller Støre-regjeringen seg til dette? Og ikke minst våre stortingspolitikere?

SIOPS frykter at veteraner generelt, og kanskje veteraner fra internasjonale operasjoner spesielt, vil dyttes ned i systemet og inn under området personellforvaltning/HR. Vi frykter vi står overfor gradvise endringer med en risiko for at det vil føre til store og lite gjennomtenkte konsekvenser for veteranfeltet, til skade for nåværende, tidligere og fremtidig tjenestegjørende personell. I den grad det skal foretas endringer på veteranfeltet, bør dette gjennomgås grundig, og med involvering av de folkevalgte på Stortinget.

Som kjent foregår det en omorganiseringsprosess internt i Forsvaret knyttet til personellforvaltning. Forsvarsdepartementet ved FDV-avdelingen har i dag ansvaret for veteranpolitikken, men har gradvis beveget saksområdet mot et overordnet HR-spørsmål. Kuriøst nok er ikke ordet «veteran» nevnt på hjemmesiden til avdelingen i skrivende stund. Dette er et av mange eksempler på en nyorientering i det norske veteranarbeidet fra Forsvarsdepartementets og den sittende regjeringens side.

Uklare svar fra forsvarsministeren

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har ved to anledninger fått direkte spørsmål fra Stortinget om ny tiltaksplan skal til de folkevalgte for politisk behandling. Begge ganger klarte ikke statsråden å svare konkret, men henviste til at Stortinget blir orientert på egnet måte. Hva er egnet måte? Statsråden unngår å svare direkte på spørsmålene, og misbruker instituttet som representantspørsmål fra Stortinget faktisk er.

Stortingsrepresentantene har i liten grad blitt orientert om arbeidet med ny tiltaksplan, heller ikke om den veteranpolitiske endringen de sist år.

SIOPS oppfordrer at stortingspolitikerne nå og fremover følger opp regjeringens veteranpolitiske arbeid i sterkere grad.

Veien videre

Tiltaksplanen for veteranene er en viktig plan som vil påvirke over 53.000 nordmenn spredd over hele landet, og flere politikkområder utenom forsvarspolitikken. Planen kan sendes til Stortinget for politisk behandling, slik lignende handlings- og tiltaksplaner har blitt behandlet tidligere. En plan som dette fortjener en sterkere offentlig debatt, den må bringes ut fra lukkede prosesser i Forsvarsdepartementet.

SIOPS frykter at regjeringen med små skritt gradvis endrer den politiske retningen på veteranfeltet. Dette foregår så gradvis at det er vanskelig å se hvor vi står før situasjonen er fullstendig endret. Dette skjer uten at de folkevalgte på Stortinget får muligheten til å ta del i dette, og taler for at vi i dag står i en annen situasjon enn tidligere. Det innebærer at vi beveger oss inn på en ny politisk linje som Stortinget med våre folkevalgte bør involveres i.

Veteranarbeidet er politikernes ansvar

Skrevet av generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.
Publisert i Forsvarets forum, 28.09.23

Aktuelt

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'